Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar Miljøpåvirkning fra legemidler mot lakselus- Fiskeridirektoratets arbeid Miljøseminar Florø 2016Else.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar Miljøpåvirkning fra legemidler mot lakselus- Fiskeridirektoratets arbeid Miljøseminar Florø 2016Else."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Miljøpåvirkning fra legemidler mot lakselus- Fiskeridirektoratets arbeid Miljøseminar Florø 2016Else Marie Stenevik Djupevåg Kilde: AQS

2 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Tema: 1.Bakgrunn 2.Sektorenes samarbeid 3.Kunnskapsgrunnlag 4.Bestilling fra NFD

3 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Havfarm, Nordlaks SalMar. Havmerd Måseval-Helixir Kvernsmolt 1984

4 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no

5 Marine life – our common responsibility www.fiskeridir.no

6 Marine life – our common responsibility www.fiskeridir.no Totalt forbruk 2013-2014

7 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no

8 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no

9 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Sektorenes samarbeid- Arbeidsgruppe Skaffe kunnskap Basert på vitenskap Risikovurdering Uavhengige vitenskapelige institusjoner Risikohåndtering Regelverk Informasjon Sikre etterlevelse av regelverk Tilsyn og reaksjon

10 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Bestilling av kunskapsstøtte Informasjon om stoffenes: – Spredning – Akkumulering – Nedbrytning – Ulike arters sårbarhet – Påvirkning på økosystem Inn i den årlige risikovurderingen

11 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Akvakulturloven §§ 10 og 12 - Miljømessig forsvarlig Driften skal være miljømessig forsvarlig og alle tjenester skal leveres på en miljømessig forsvarlig måte. Preparatomtalene som følger legemiddelet er det sentrale utgangspunktet for de vurderingene som må gjøres fremover for å avgjøre om legemiddelbruken er miljømessig forsvarlig. At et legemiddel har negative effekter på miljøet hindrer i seg selv ikke at de gis markedsføringstillatelse. Effektene må håndteres gjennom riktig bruk og som beskrevet i den godkjente preparatomtalen.

12 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Bestilling fra NFD - bakgrunn Bestilling fra NFD 17. november 2015: Flere utfordringer knyttet til miljøeffekter som følge av stort forbruk av lusebehandlingsmidler. Er deler av praksisen i samsvar med krav om miljømessig forsvarlig produksjon og forsvarlig utøvelse av forskrivningsretten?

13 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Bestilling fra NFD - Foreslå tiltak som kan motvirke negative miljøeffekter knyttet til behandling mot lakselus Fiskeridirektoratet skal i samarbeid med Mattilsynet og i dialog med øvrige etater på bakgrunn av eksisterende kunnskap om negative miljøeffekter av behandling mot lus og en føre-var-tilnærming foreslå tiltak knyttet til: 1.Bruk av den såkalte kombinasjonsmetoden 2.Bruk av flubenzoroner 3. Tømming av avlusningsvann fra brønnbåt

14 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Kombinasjoner av legemidler- Bestilling fra NFD: Kombinasjonsmetoden: – To ulike legemidler godkjent hver for seg, azametifos og pyretroider, brukt i en bestemt rekkefølge og et gitt blandingsforhold. Andre kombinasjoner av preparater: – Departementet vil uttrykke bekymring hvis bruk av slike uprøvde "cocktails" brer om seg i oppdrettet. Det er svært mangelfull kunnskap om negative miljømessige konsekvenser og resistensutvikling.

15 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Kombinasjon av azametifos og deltamethrin Masteroppgave fra UiB: indikerer at når disse stoffene brukes i kombinasjon, så vil toksisiteten for andre organismer i miljøet kunne bli langt mer alvorlig enn om midlene anvendes hver for seg. Sannsynliggjør at andre kombinasjoner kan gi alvorlige, toksiske effekter. Pungreke (Praunus flexuosus) Strandreke (Palaemon elegans)

16 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Kombinasjonsmetoden- Bestilling fra NFD: Det bes om forslag til tiltak for å stanse bruken av kombinasjonen azametifos og pyretroider, inntil mer kunnskap om konsekvensene foreligger. I dette bør det også ligge vurdering av tiltak for å stanse en utvikling i retning av storskala eksperimentell bruk av andre kombinasjoner av preparater. Forslag fra Fiskeridirektoratet: Ikke godkjente legemidler til behandling av lus skal ikke slippes ut. Det foreslås likevel å tillate behandling i brønnbåt eller lekter i en periode framover.

17 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Flubenzuroner- Bestilling fra NFD: 70% blir med avføring under merden. Mesteparten av organisk materiale spres til et begrenset område. Forsøk viser at konsentrasjonen i sedimentet under merden i liten grad reduseres selv etter 6 måneder. Lite data på akkumulering i sedimentet ved gjentatte behandlinger. Innledende forsøk ved HI indikerer at reker kan være sensitive for langtidseksponering. Bruk i anlegg i umiddelbar nærheten til aktive rekefelt og oppvekstområder for skalldyr, kan ha negativ effekt. God miljøtilstand under anlegget er viktig. Børstemark er nøkkelart i nedbrytning av organisk materiale i sedimentet under anleggene påvirkes ikke negativt av stoffene. Legemiddelverket: stoffene bør ikke brukes i perioden for skallskifte. Det bør gå minst 12 uker før ny behandling på samme lokalitet. Dette kan være for ofte. I påvente av evt. justering av anbefalt tidsintervall og ny kunnskap mener departementet det kan være grunnlag for midlertidige risikohåndteringstiltak

18 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Flubenzuroner- Bestilling fra NFD: Eksponering av hummeryngel for flubenzuroner fører til dødelighet og senskader ved skallskifte. HI er i gang med studier av effekten i små hummer av langtidseksponering for små mengder teflubenzuron

19 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Flubenzuroner- Bestilling fra NFD: Departementet ber Fiskeridirektoratet om forslag til tiltak som kan motvirke akkumulering av flubenzoroner i sedimentene under merdene, inntil mer kunnskap om konsekvensene foreligger. Forslag fra Fiskeridirektoratet: Kitinsyntesehemmere kan kun benyttes ved miljøtilstand 1 eller 2 Ikke oftere enn hver 6 måned. Skal tas hensyn til skallskifte på arter Avstand til rekefelt (1000 meter)

20 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Tømming av avlusningsvann fra brønnbåt- Bestilling fra NFD Mest hydrogenperoksid som brukes i brønnbåt. Stoffene kan ha kortvarig, negativ effekt på non-target- organismer når behandlingsvann slippes fra brønnbåt eller presenning. Ikke dokumentert at tømming i fart har negativ effekt på reker/andre non-target organismer, men departementet mener at det ikke bør tømmes i nærheten av rekefelt og gyteområder. Pressemelding fra Fiskeridirektoratet 2014/2015 om presisering av miljømessig forsvarlig drift mht. tømming av behandlingsvann med lusemiddel.

21 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Tømming av avlusningsvann fra brønnbåt- Bestilling fra NFD: Fiskeridirektoratet bes utarbeide forslag til bestemmelser i forskrift om at behandlingsvann fra brønnbåt må tømmes i fart, og at dette ikke kan skje i aktive rekefelt og gytefelt. Forslag fra Fiskeridirektoratet: Brønnbåter som ikke tømmer badebehandlingsvann mens den er fortøyd eller posisjonert ved merden, må gjøre det i utpekte droppsoner.

22 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Andre forslag- Bestilling fra NFD: Journalføring og rapportering av miljøvurderingene som skal foretas av om en behandling er miljømessig forsvarlig. Fiskeridirektoratet ber om delegere myndighet til å endre reglene til som foreslås nå og eventuelt introdusere nye for å minimere konsekvensene når nye legemidler introduseres på markedet.

23 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Oppsumert Presisering av krav til miljømessig forsvarlighet ved bruk av legemidler i behandling mot lakselus – krav som allerede gjelder, men som ikke har fått tilstrekkelig oppmerksomhet. Forslaget er basert på dagens situasjon og bestillingen fra NFD, men har en dynamisk tilnærming med kobling til HI sin årlige risikovurderinger som grunnlag for endringer av reglene. Fiskeridirektoratet ber om å få delegere myndighet til å gjennomføre regelendringen, og eventuelt introdusere nye krav for å minimere konsekvensene når nye legemidler introduseres på markedet.

24 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Fiskeridirektoratets svar på bestilling Svar sendt til NFD 22. januar 2016 Tiltakene som foreslås bygger på Havforskningsinstituttets risikovurdering 2015 som er en sentral kilde til kunnskapsstatus og utgis årlig. I risikovurderingen besvarer HI blant annet på bestillingene om kunnskap fra forvaltningen. Det bør legges opp til en tilnærming fremover som gjør at rådene kan følges opp på en effektiv måte. Preparatomtalene som følger legemiddelet er det sentrale utgangspunktet fremover for vurderingene om legemiddelbruken er miljømessig forsvarlig. Særlig nye legemidler som kommer på markedet.

25 Livet i havet – vårt felles ansvar Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar Miljøpåvirkning fra legemidler mot lakselus- Fiskeridirektoratets arbeid Miljøseminar Florø 2016Else."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google