Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte i Holvik barnehage i Grendahuset i Vågsvåg høsten 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte i Holvik barnehage i Grendahuset i Vågsvåg høsten 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte i Holvik barnehage i Grendahuset i Vågsvåg høsten 2015

2

3 ¤ Vårt pedagogisk grunnsyn tek utgangspunkt i lov barnehagar og rammeplan. ¤ Det pedagogiske grunnsynet ser vi på som sjølve fundamentet i arbeidet vårt. Definisjon: «Med pedagogisk grunnsyn menes den virkelighetsoppfatning, de kunnskaper, verdier og holdninger som ligger til grunne for pedagogisk virksomhet» (Søbstad og Lillemyr 1993).

4 ¤ Alle barn er født unike og kompetente, og har individuelle behov. ¤ Barn er utforskande, nysgjerrige og med lyst til å lære. ¤ Barn er sjølvstendige individ som har eigne meiningar. ¤ Barn er sosiale aktørar med mykje kompetanse og man ser etter det gode i kvart barn.

5 ¤ Vi ser omsorg, oppdragelse, leik og læring i ein samanheng. ¤ Barn lærer i samspel med andre barn og voksne gjennom formelle og uformelle læringssutasjonar. ¤ Barn lærer gjennom det dei opplever og erfarer. ¤ Prosessen blir vektlagt.

6 ¤ Vaksne som er tilstade, lyttande og har evne til å sette seg inn i andres situasjonar. ¤ Alle barn har behov for vaksne som gir omsorg i forhold til individuelle behov. ¤ Omsorg skal prege alle situasjonar i kvardagen. ¤ Omsorg skapar trygghet. Trygghet er ei føresetnd for barns utvikling og læring.

7 ¤ Leiken er eit mål i seg sjølv. ¤ Leiken er frivillig. ¤ Leiken er ein arena for utprøving av roller og bearbeiding av følelsar og opplevingar. ¤ Gjennom leik lærer barnet seg sjølv å kjenne. ¤ Gjennom leik overførast barnekulturen mellom barn.

8 ¤ Vennskap er viktig for sosial kompetanse og for utvikling av sjølvfølelsen til barna. ¤ Vennskap etablerast først og fremst i leik, men også i samlingar, under måltid og andre kvardagssituasjonar. ¤ Vi ønskjer å styrke leikekompetansen til barna gjennom deltagelse, i samlingar og heile tida ha fokus på gode vennskapsting som til dømes å leggje vekt på: -kva er ein venn? -korleis er ein venn? -kvifor har ein venna? -kan venna bli uvenna?

9 ¤ Si stopp ¤ Snakke om det ¤ Bli enige ¤ Spre glede ¤ Vente på tur ¤ Vise følelser ¤ Roe seg ned ¤ Samarbeide ¤ Dele ¤ Si unnskyld

10 ¤ I barnehagen ser vi på dei fysiske rammene for læringsmiljøet til barna som ein heilskap. ¤ Vi er mykje ute, naturområda og nærmiljøet gir barna opplevingar og utfordringar. ¤ Vennskap, vi prøvar å skape eit miljø som er prega av vennskap og sosial trygghet for å auke dei sosiale ferdighetane hos barna. Vi har sett at dei barna som er mykje ute og på tur har utvikla god empati for kvarandre, og kan leike saman i lengre periodar når dei er i barnehagen. ¤ Vi vaksne skal vere der barna er og vere opptatt av det same som dei, på barnas premisser og interesser. ¤ Vi skal vere medundrande og medopplevande saman med barna. Vi skal ha tid til her og no opplevingar, til å utforske, ta avstikkera og gjere nye erfaringar.

11 ¤

12 ¤ Vi som personale må jobbe for å utvikle oss. ¤ Målet vårt er å skape ein god, trygg og omsorgsfull bhg.kvardag fylt med gode opplevingar og erfaringar, glede, humor, fellesskap, respekt og positive haldningar til eigen læring. ¤ Dokumetasjon er ei kvalitetssikring for innhaldet i bhg. samstundes som det er med på å synleggjere personalets arbeid. ¤ Dokumentasjon er med på å synleggjere barnas virke i bhg. som vidare er viktig grunnlag for bhg. utviklinga.

13 ¤ For barna er det ein måte å kunne gjenkalle opplevingar/erfaringar med eit tema/prosjekt. ¤ Barna kan følgje ein prosess, hugse tilbake til og samtale om det dei har erfart på vegen. ¤ For dei tilsatte er dokumentasjon ein moglegheit for refleksjon over si rolle ein har i arbeidet med barn. ¤ Barnehagedokumentasjon gjev foreldre og andre som er i kontakt med barnehagen eit innblikk i kva barnet opplever, lærer og gjer når dei er i barnehagen.

14 Heimeside Forteljartelt Kvardagen

15

16 ¤ Kommunikasjon, språk og tekst ¤ Kropp, rørsle og helse ¤ Kunst, kultur og kreativitet ¤ Natur, miljø og teknikk ¤ Etikk, religion og filosofi ¤ Nærmiljø og samfunn ¤ Tal, rom og form

17

18

19

20

21

22

23

24 ¤ Skape fellesskapsfølelse. ¤ Barna skal få vere med å prege innhaldet for gruppa. ¤ Trene oppmerksomhet, lytting. ¤ Bli trygge i fortellerrolla. ¤ Skape nysgjerrighet for bokstavar og tekst. ¤ Trene på å skrive namnet sitt. ¤ Trene hukommelsen gjennom gjennfortelling. ¤ Bli kjend med begrep innanfor mengder, lengder, og former. ¤ Barna skal få oppleve glede og mestring. ¤ Skape forventningar og trygghet til skulestart.

25 «Det man hører glemmer man, det man ser huske man, det man gjør forstår man» (Loris Malaguzzi).

26 Plan mot Mobbing i barnehagen Barnehagen skal vere ein mobbeforebyggjande stad. Kva er mobbing? Det kan vere når ein ser eit mønster – og den eine parten er svakare enn den andre. Foreldre & Barns undersøkjelse om mobbing i barnehagen meinar at utfrysning, sårande karakteristikkar, og fysisk mobbing er dei mest vanlege formene for mobbing. Barnehagen si viktigaste oppgåve er å lære barna å utvikle sosialkompetanse, sjølvfølelse og empati. Vi vaksne må sette dei ytre grensene på ein slik måte at barna gjer desse til sine indre grenser. Det skal IKKJE føregå mobbing i barnehagen. Kva kan dykk som foreldre gjere? -Vere gode rollemodellar, slik at barna lærer å sette eigne grenser og utvikle empati. -Vere bevisste på eigen haldningar, barna merkar haldningane til mamma og pappa. -Vaksne bør alltid signalisere respekt for andre mennesker.


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte i Holvik barnehage i Grendahuset i Vågsvåg høsten 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google