Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKTUELT FRA FYLKESMANNEN Møte med kommunene som barnehagemyndighet Tirsdag 24.november 2015 v. Ingunn Landro Sandset 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKTUELT FRA FYLKESMANNEN Møte med kommunene som barnehagemyndighet Tirsdag 24.november 2015 v. Ingunn Landro Sandset 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 AKTUELT FRA FYLKESMANNEN Møte med kommunene som barnehagemyndighet Tirsdag 24.november 2015 v. Ingunn Landro Sandset 1

2 Ny forskrift fra 1. desember – alle må levere politiattest fra første dag personer som jobber mindre enn 14 dager må også levere politiattest politiattesten gir mer informasjon enn tidligere barnehager har mulighet til å innhente oppdaterte opplysninger fra politiet om en person som allerede er ansatt stiller krav til at du som barnehageleder må vurdere om anmerkninger i attesten gjør søkere uegnet til å jobbe i barnehage. 2

3 UDIR prosjekt – Kvalitet i barnehagen (KIB) Nettportalen www.barnehagefakta.no - lansert i august 2015.www.barnehagefakta.no Nøkkelinformasjon om barnehagar frå BASIL rapportering Nasjonalt barnehageregister – NBR Utdanningsdirektoratets statistikksystem 3

4 4 UBAS er utviklet for at brukere av direktoratets nettjenester skal kunne logge på med samme brukernavn og passord på flere av direktoratets nettbaserte verktøy og tjenester. Den første nettjenesten som tok i bruk brukeradministrasjonssystemet var Skoleporten og UBAS selv, nå har også Brukerundersøkelsene, Ståstedsanalysen og Organissasjonsanalysen tatt i bruk UBAS. Klikk på Logg inn – knappen for å logge inn. Brukerveiledning og mer informasjon finnes ved å klikke på lenken http://udir.no/brukeradministrasjon

5 UBAS: - brukeradministrasjon (tildele brukere/ roller/ tilganger) - pålogging (autentisering/ autorisering) https://ubas.udir.no/https://login.udir.no/LoggInn/..... https://fuba.udir.no/Administrasjon/https://login.udir.no/LoggInn/.....

6 UBAS - Brukeradministrator sitt ansvar og delegering av ansvar UBAS er basert på delegering av ansvaret for brukeradministrasjon: a. UBAS brukeradministratorer på alle nivåer: -Udir -fylkesmenn -kommuner/ fylkeskommuner – som skoleiere og/eller barnehagemyndighet -de enkelte skoler/ barnehager/ opplæringskontor b. Brukeradministrator har overordnet ansvar for: -alle Brukeradministratorer på underliggende nivå -sikre at de riktige personer innehar Brukeradministrator-roller -sikre at Brukeradministratorer får tilstrekkelig informasjon og veiledning 6

7 Til enhver tid riktig brukerinformasjon i UBAS på eget og underordnede nivå: -Brukeridenten = personlig og organisasjons-tilknyttet (ikke-privat) epost-adresse knyttet til kun én person: f.eks ‘ola.nordmann@kommune.no’ ikke epost-adresse som deles av flere: ‘post@skole.no’ flere skal ha samme tilganger: hver enkelt registreres med personlig epost-adresse pga sikkerhetshensyn: epost-adresse benyttes til utsendelse av éngangs-passord ikke privat epost-adresse : ‘navn@gmail.com’ skal være én epost-adresse som man har i kraft av sin tilknytning til organisasjonen og som man mister tilgang til når man slutter -Roller/tilganger i UBAS skal være i samsvar med personenes faktiske arbeidsoppgaver og ansvar i organisasjonen Eksempel - Ubas-bruker i kommuner/fylkeskommuner: o Vil normalt få standardrolle ‘Skoleeier_offentlig’ eller ‘Barnehagemyndighet’ (alternativt ‘Andre’) o Kan få både ‘Skoleeier_offentlig’ og ‘Barnehagemyndighet’, men kun hvis tjenstlig behov, dvs har arbeidsoppgaver/ ansvar innen begge felt

8 Brukeradministrator(er) må sørge for rutiner i egen og underordnede organisasjonsenheter -må fange opp hvis personer endrer epost- adresse -må fange opp når personer slutter eller endrer oppgaver og ansvarsområder -må sørge for tilsvarende endring/sletting av brukerinfo og rolletilknytninger i UBAS -ny funksjonalitet fra okt/nov 2014 - lettere å gjøre opprydding: søke fram inaktive

9 Alternativ til å slette en bruker: sette utløpsdato eller sette vedkommende ‘Inaktiv’ -Hvis utsløpsdato sattt: stengt etter angitt dato, brukeradminstrator kan fjerne/endre dato -Hvis bruker satt ‘inaktiv’: umiddelbart stengt, kan reaktiveres av brukeradministrator -Hensiktsmessig f.eks ved permisjon, eller dersom brukers status er uavklart -Når bruker settes inaktiv skal årsaken angis: skrives inn i tekstfelt for dette -UBAS selv setter bruker automatisk ‘inaktiv’ dersom mer enn 365 dager uten pålogging -Utløpsdato kan settes på en bruker som helhet, eller kun på én eller flere av brukers roller -NB: før bruker slettes, forsikre deg om at han/hun avslutter evt påbegynte aktivieteter i tilsluttede system, f.eks i Skoleporten (eksempel: ikke avsluttet Ståstedsanalyse) 9

10 Årsmelding for barnehager 2015 Nytt i år Detaljert utfylling av kommunens ordninger for inntektsgradering av foreldrebetalingen. Kommunen får se de samme advarslene som barnehagene. Kommunene får oppdatert oversikt over alle barnehager i Nasjonalt barnehageregister (NBR). Både kommuner og barnehager kan logge inn med brukeradministrasjonssystemet UBAS. 10

11 Viktige datoer BASIL åpner for kommunen 23. november 2015 BASIL åpner for barnehagene 8. desember 2015 Kommunene har godkjent årsmeldingene for alle barnehagene og levert eget skjema for kommunen 19. januar 2016 Barnehagen og kommunen rapporterer via rapporteringsløsningen BASIL (Barnehage- statistikk-innrapporteringsløsning). BASIL (Barnehage- statistikk-innrapporteringsløsning). 11

12 Kontrollere at alle barnehager er riktig registrert I BASIL er det lagt inn opplysninger om den enkelte barnehage basert på registerdata fra Virksomhets- og foretaksregisteret og Nasjonalt barnehageregister. NBR Virksomhets- og foretaksregisteret Nasjonalt barnehageregisterNBR Sjekk at alle barnehager ligger i BASIL fra og med 23. november. Hvis barnehager mangler, må informasjon om dette sendes til barnehage@ssb.no Husk å oppgi barnehagens organisasjonsnummer.barnehage@ssb.no 12

13 13 Sørg for at alle opplysningar om barnehagene er oppdatert og korrekt i virksomhets- og foretaksregisteret Sett frister og overhold disse Veilede barnehagene Purre på barnehager som ikke har levert

14 Pålogging, eksempelskjema og veiledning Her finn du informasjon om hvordan dere skal rapportere. http://www.udir.no/globalassets/upload/ubas/bruker veiledning_ubas.pdf Video om utfylling av bemanning https://vimeo.com/145140633 Fylkesmannen skal veilede kommunene Kontrollere skjema som før Purre på de som ikke har levert 14

15 15

16 GLØD - Prosjektet 2012-2016 - KD Å styrke dei tilsette sin kompetanse for å gje alle barn eit godt og likeverdig barnehagetilbod Å heve status for arbeid i barnehagar Å auke rekrutteringa til barnehagelærarutdanninga og behalde dei som allereie arbeider i barnehage Å auke rekrutteringa av tilsette med naudsynt kompetanse til pedagogisk arbeid i barnehage 16

17 GLØD frå hausten 2014 - Udir Fagleg nettverk for kompetanse, rekruttering og likestilling i barnehagesektoren i Hordaland. Stor verdi og nytte av den kunnskaps- og erfaringsdeling som ligg i eit slikt samarbeid. Heile fylket samla i eit felles forum der regionane sine representantar følgjer opp og arbeider vidare i alle «sine» kommunar. UH sektoren gir og får verdifull informasjon. 17

18 GLØD utarbeider ny arbeidsplan for 2016 Korleis arbeidet effektivt kan nå ut til alle kommunane i barnehagesektoren? 18

19 Rapport - Ungdomsskulegutar som leikeressurs 2014 - 2015 19

20 Målsetting Rekrutteringstiltak Likestillingstiltak Arbeid for lønn til skuleungdom Barnehageyrke må opplevast som naturleg yrkesval for alle ungdomar 20

21 Ungdomsskulegutar som leikeressurs Total sum 2014 - 2015 kr 558 500 Modalen 20 000 Askøy 44 000 Bergen 188 500 Bergen 25 000 Etne 20 000 Fitjar 20 000 Fjell 31 500 Kvam 20 000 Os 48 000 Osterøy 20 000 Stord 31 500 Sund 20 000 Ullensvang 31 000 Voss 24 000 Kvinnherad 20 000 21

22 Kriterier for å få prosjektmidlar Knytt til barnehagen eller til kommunen sin plan for arbeidet med rekruttering og likestilling Forankra hos barnehageeigar Styrar prosjektansvarleg Rekrutteringa i samarbeid med lokal ungdomskule – informasjon og søknad etter utlysing Ungdomskuleelevane skal tilbydast arbeidskontrakt Ein av dei tilsette som rettleiar Oppfølging/samling for leikeressursane i regi av kommunen eller i eit regionsamarbeid Frist for rapportering til Fylkesmannen var 30. juni 2015. 22

23 Kommentarar frå gutane: veldig gøy - ungane blei så glade når dei såg meg har lært mykje om ungar og om arbeidslivet eg har lært å vera tolmodig og høyra på ungane det er viktig at eg har ein god holdning og respekterar borna nei, eg skal bli ingeniør ja, det kan hende eg skal jobbe i barnehage det er meir truleg at eg ikkje kjem til å jobba i barnehage enn at eg kjem… det er ein mulighet for at eg kan jobba i barnehage viss eg ikkje får jobb andre stader, så kunne eg… kunne tenkt meg å jobba i barnehage, det blir slitsomme, men gøyale dagar… Jeg har lært at det er viktig å ta ansvar for det enkelte barn med sine forskjellige behov og at samarbeid mellom de voksne er viktig 23

24 Kommentar frå borna: «bra, eg glede meg til dei skulle komme» «dei er så flinke til å leike» «dei er ikkje så strenge som dei vaksne» «Vi leikar med bilar og vi tøysar og tullar» 24

25 Kommentar frå dei vaksne i barnehagen «gutane er så leikande, har framleis leiken i seg» «ein ressurs, ungane ventar på dei» «dei minste gutane er svært glade i dei» «artig å sjå dagens ungdom saman med borna, dei har så mykje omsorg i seg» 25

26 Kommentar frå foreldre/føresette i barnehagen: « gleder seg til å gå i barnehagen for i dag kjem ….» «borna fortel heime om kor kjekt dei har det, og kva dei har gjort saman med gutane» 26

27 Kommunane rapporterer Det har vore svært positivt å delta i dette prosjektet, alt frå oppstart og møte med elevane og den positive responsen. Det har ført til mykje glede og positivitet ute i barnehagane. Svært gode og positive tilbakemeldingar frå born, foreldre/føresette og tilsette i barnehagane. 27

28 Kommunane rapporterer forts. God søknad til stillingene og at tiltaket er svært populært både blant ungdommene, barna og de ansatte i barnehagene. Guttane viser stort engasjement og interesse for jobben. Ser prosjektet som en god måte å synliggjøre arbeidet i barnehagen slik at vi på sikt kan rekruttere flere menn til sektoren. 28

29 Kommunane rapporterer forts.. Tildelte prosjektmidlar har i sin heilhet gått til løn til ungdomsskulegutane Nettverksmøter - er blitt gjennomført i varierande grad Varierande om kommunen har plan for rekruttering og likestilling Vidareføring i ein del av kommunane, med både jenter og gutar? 29

30 30

31 Generelt ENDRINGER - OPPGAVEFORDELING I UTDANNINGSAVDELINGEN ETATSJEFSAMLING – MAI 2016 FYLKESMANNEN.NO – BARNEHAGE STIPENDORDINGER – OVERFØRING TIL KOMMUNENE RAPPORTERING – Statlige midler må rapporteres innen fristen som står i tildelingsbrevet. 31


Laste ned ppt "AKTUELT FRA FYLKESMANNEN Møte med kommunene som barnehagemyndighet Tirsdag 24.november 2015 v. Ingunn Landro Sandset 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google