Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NANO2021 – Dialogmøte om programplan Vidar Skagestad, programkoordinator Forskningsrådet, 3. mai 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NANO2021 – Dialogmøte om programplan Vidar Skagestad, programkoordinator Forskningsrådet, 3. mai 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 NANO2021 – Dialogmøte om programplan Vidar Skagestad, programkoordinator Forskningsrådet, 3. mai 2012

2 Utkast programplan NANO2021- historikk og innretning Fra NANOMAT til NANO2021

3  Evaluering av NANOMAT (2010)  Ekstern evaluering  Bred strategiprosess «Veien videre 2020» i 2009-2010  65 utvalgte nøkkelpersoner invitert til å komme med innspill  Forskningsrådets kunnskapsgrunnlag (2010) Godt grunnarbeid hjelper når det bygges nytt!

4 Konklusjoner fra ekstern evaluering «Programmet har vært en suksess - skapt en nasjonal kunnskapsbase» Anbefalinger til ny satsing:  Bedre insitamenter for samspill mellom næringsliv og forskning  Involvere næringslivet i valg av strategiske prioriteringer i ny satsing  Tettere samspill mellom Forskningsrådets andre virkemidler  Mer strategisk fokus på HMS og ELSA – robust teknologiutvikling  Større innsats for å integrere HMS- og ELSA-problematikk i nanoteknologisk forskning

5 Konklusjoner fra Veien videre 2020 Prioriter fem tematiske hovedområder:  Energi og miljø/klima  Helse/helseutfordringer  IKT/mikroteknologi  ELSA/HMS  Naturressurser og råstoffer Bred enighet om:  Langsiktig grunnforskning  Større fokus på robust teknologiutvikling  Mer næringsrettet forskning  Integrer hum/sam i teknologiprosjekter

6 Kunnskapsgrunnlag (2010)– Forskningsrådets beslutningsgrunnlag  « Norge har fundament og potensial for videre satsing og verdiskaping innenfor nanoteknologi og avanserte materialer»  Godt begynt er halvt fullendt (Horats) Forsterket forskningsinnsats innenfor tre områder identifisert:  Nanovitenskap - langsiktig oppbygging av kunnskap for å møte samfunnsutfordringer  Nanoteknologi - for utvikling av næringslivet gjennom forskning for innovative løsninger innenfor prioriterte områder  Samfunnsmessig ansvarlig teknologoutvikling - for ny kunnskap om helse og miljø (indre/ytre) og sikkerhetsaspekt knyttet til prioriterte områder, samt samfunnets medvirkning

7 NANO2021 (2012 – 2021)  Opprettet som Stort program nov. 2011 og skal:  ha tydelige samfunnsmessige og faglige mål  sikre langsiktighet og synlighet  ivareta innretning forankret i et kunnskaps- og strategiunderlag utarbeidet i dialog med aktørene  omfatte grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon og bidra til synergier i hele verdikjeden  Årlig budsjett: 92 mill. kroner  Finansiert av KD, NHD og «Fondet»

8 Mot endelig programplan for NANO2021  Foreløpig programplan vedtatt i Forskningsrådet nov. 2011  Høringsversjon utarbeidet av programstyret for NANO2021 januar-april 2012  Regjeringens nasjonal strategi for nanoteknologi (juni 2012)  Gangen videre- mot endelig programplan  Innspill fra dagens møte  Programstyremøte 30. mai  Overordnede hovedtrekk fra Regjeringens nasjonale strategi  Endelig programplan godkjennes av Divisjonsstyret i september 2012

9 Programplanen – programmets styringsdokument  Definerer programmets mål, faglige prioriteringer og innhold, samt overordnet gjennomføringsplan Programplanen er basisen for (å):  Implementere (politiske og administrative) styringssignaler  Utvikle årlige handlingsplaner med tiltak og evaluerbare mål  Utvikle utlysninger og tildele prosjektmidler  Evaluere programeffekter og merverdier  Rapportering og oppfølging mot bevilgende myndigheter

10 Sentrale deler av programplanen  Mål for programmet  Visjon og hovedmål  Delmål 1-7  Prioritering av forskningsoppgaver  Strategiske prioriteringer  Faglige prioriteringer  Tematiske prioriteringer  Internasjonalt samarbeid  Forhold til andre virkemidler

11 Visjon: NANO2021 - et kraftsentrum for ny viten og et kunnskapsbasert næringsliv Hovedmål (Kap. 3) Basert på nanoteknologi og avanserte materialer skal det utvikles fremragende kunnskap og bærekraftige løsninger som adresserer samfunnets og næringslivets behov

12 Delmål (Kap. 3) 1.Noen norske FoU-miljøer rangeres i verdensklasse 2.Faglig utvikling, fornyelse og økt kvalitet - gjennom gode kandidater, økt mobilitet og internasjonalisering 3.Økt nasjonal verdiskaping - gjennom fornyelse av produkter, prosesser og tjenester 4.Bærekraftig teknologiutvikling - anvendt på en trygg og ansvarlig måte 5.Optimal utnyttelse av nasjonal kompetanse, FoU- ressurser og infrastruktur - gjennom samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) 6.Kompetanseintensivt næringsliv i et globalt marked velger å legge FoU til Norge - grunnet attraktive nasjonale forskningsmiljøer 7.Samfunnsdialog rundt nanoteknologi - nye møteplasser

13 Strategiske prioriteringer (Kap. 4.1)

14 Faglige prioriteringer (Kap. 4.2)  Samfunnsutfordringer  teknologiske løsninger som adresserer behov i samfunnet  Satsing i spiss og bredde  interdisiplinære storprosjekt/senterdannelser  Nasjonalt samarbeid  nasjonal koordinering og arbeidsdeling skal videreutvikles  Innovasjon og næringsutvikling  kunnskapsbasert konkurransekraft for næringslivet

15 Faglige prioriteringer (Kap. 4.2 forts.)  Nye grep og arbeidsformer  stimulere til tverrfaglig forskning som krysser grenser og disipliner som vanligvis ikke jobber sammen  Ansvarlig teknologiutvikling  HMS-problemstillinger - og helhetlig risikoforsking der teknologiutvikling sees i sin samfunnsmessige kontekst  Internasjonalisering  økt attraktivitet for norske FoU-miljøer  Rekruttering  øke tilgangen til unge og nye kandidater med en solid kunnskapsbase

16 Tematiske prioriteringer (Kap. 4.3) Tema 1 - for anvendelser innen energi Tema 2 - for redusert miljø- og klimapåvirkning Tema 3 - for bedre helse og ny medisinsk teknologi Tema 4 - for økt verdiskaping basert på naturressurser Tema 5 -k unnskap om ulike effekter av nanomaterialer på human helse og økosystemer

17 Internasjonalt samarbeid (Kap. 5)  Tett oppfølging mot EUs Horizon 2020 og aktiviteter i randsonen  Sette norske forskere i posisjon for EUs virkemidler for fremragende forskning  Delta i ERA-NET  Vurdere deltakelse av JTIer  Bilaterale utlysninger - EU-land, Nord-Amerika, India, Kina og Japan - med mulig fokus på implementering av løsninger tilpasset tredje verdens utfordringer  Finansiere norsk følgeforskning knyttet til store internasjonale infrastrukturer

18 Forholdet til andre virkemidler (Kap. 8 og 9)  Utnytte næringspotensialet i nanoteknologi  Nært samarbeid med Innovasjon Norge, SIVA og Investinor AS  Kople seg på eksisterende klynger og finansiere nye klynger  Møteplasser for næringsutvikling - tettere kopling til investorer  God dialog med ledelsen på universitetene

19 Agenda for resten av møtet  1030 – 1145 Korte innspill fra deltagere (2-4 lysbilder, maks 5 min. per presentasjon, inklusive diskusjon og spørsmål fra salen)  1145 – 1200 Oppsummering ved programstyreleder Kristin Misund  1200 – 1245 Lunsj


Laste ned ppt "NANO2021 – Dialogmøte om programplan Vidar Skagestad, programkoordinator Forskningsrådet, 3. mai 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google