Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILBUDSKONFERANSE 1604 SKOGRYDDING NORD OG SØR 2014-2018 Anne Lise Hovin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILBUDSKONFERANSE 1604 SKOGRYDDING NORD OG SØR 2014-2018 Anne Lise Hovin."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILBUDSKONFERANSE 1604 SKOGRYDDING NORD OG SØR 2014-2018 Anne Lise Hovin

2 1604 Skogrydding nord og sør 2014-2018 Kap A A0 – Innholdsfortegnelse - hva konkurransegrunnlaget inneholder A1 Dokumentliste – dokumenter som inngår i konkurransegrunnlaget A2 Innbydelse til anbudskonkurranse

3 1604 Skogrydding nord og sør 2014-2018 A3 – orientering om prosjektet ● Fv740 Hp01, km 4,602 (Potten) – km 5,840 (Meeggen bru) inklusive fortau, g/s-veger driftes av Melhus kommune. ● Kontraktsperioden løper fra 2014-08-01 kl. 00.00 til 2018-08-31 kl. 24.00. ● Dersom byggherren benytter opsjonen på 12 måneders forlengelse av kontrakten, vil forlenget kontraktsperiode løpe til 2019-08-31 kl. 24.00.

4 1604 Skogrydding nord og sør 2014-2018 Kap B B1 – Konkurranseregler B2 – Krav til tilbyders kvalifikasjoner -Legg med det som etterspørres – pkt. 1 – 4 B3 – Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

5 1604 Skogrydding nord og sør 2014-2018 Kap C Kontraktbestemmelser C1 Alminnelige kontraktbestemmelser C2 Spesielle kontraktbestemmelser for Statens vegvesen Pkt. 4.2 Anvendt arbeidskraft «Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser Pkt.4.3 Lønns- og arbeidsvilkår Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underentreprenørens organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. «

6 1604 Skogrydding nord og sør 2014-2018 Pkt. 4.4 Rapportering i samsvar med ligningslovens §5-6 Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt Pkt. 5 Personell Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene jf. pkt. 27.2 skal utføre minst 25% av timeverkene i kontraktarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Personer med det daglige adm. ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. Pkt. 6 Språkkrav Alle formell kommunikasjon under gjennomføringen av kontrakten skal skje på norsk. Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk.

7 1604 Skogrydding nord og sør 2014-2018 Pkt 12 Sikkerhetsstillelse Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kreditinstitusjon som godkjennes av byggherren. Levers 28 dager etter at kontrakt er inngått. Pkt 13 Forsikring (se NS 8406 pkt 9) Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start og ikke senere enn28 dager etter at kontrakt er inngått.

8 1604 Skogrydding nord og sør 2014-2018 Pkt. 14 Kvalitetssikring Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter. Pkt. 17 Priser Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke mva. Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal også inkludere evt. svinn, undermål, overmasser o.l. Prisene skal inkludere kostander tilknyttet øvrige krav og kontraktbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eks -utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer -oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering -deltakelse i møter, faglige samlinger kurs

9 1604 Skogrydding nord og sør 2014-2018 Pkt 27.2 Identitetskort og føring av oversiktslister Byggherre skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på kontrakten. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom Elrapp (elektronisk rapportering) daglig føre oversiktslister med navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører kontraktarbeid.

10 1604 Skogrydding nord og sør 2014-2018 Pkt. 27.3 Opplæring og kompetanse -Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten -Kurs iht. Hb051 Arbeid på og ved veg, vedl. 2 Opplæring Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg Kurs for ansvarshavende Kurs for manuell trafikkdirigering for de som dirigerer Førstehjelpskurs Pkt 27.7 Personlig verneutstyr Alt verneutstyr skal være CE-merket. For alt arbeid på/ved trafikkert veg skal det benyttes vernetøy som er godkjent etter NS-EN 471 og som til sammen utgjør minst vernekl.3.

11 Skogrydding nord og sør 2014-2018 Kap. C3 Spesielle kontraktbestemmelser Pkt. 8 Entreprenøren skal ha et dokumentert og iverksatt kvalitetssystem samt utarbeidet kvalitetsplan for kontraktens gjennomføring. Pkt. 8.2 Levere en ressurs- og organisasjonsplan Pkt. 8.3.5 Plan for drift og vedlikehold av grøntarealer som skal beskrive tidsrom for aktivitet, mannskap (antall og kompetanse) og maskiner og redskap (antall og type) for skogrydding Leveres det første året innen 1. august senere innen 15, januar for hvert kontraktsår. Pkt. 8.4.2 Elektronisk rapportering – Elrapp – opplæring vil bli gitt av byggherren.

12 1604 Skogrydding nord og sør 2014-2018 Skjema som skal leveres elektronisk er – Forbruk av plantevernmidler – Avfallshåndtering – Uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS – Månedsrapport HMS Pkt. 29 Priser og prisnivå Kostnadene til fjerning av materialer, masser, varer, avfall og snø, opplasting, transport og levering inkludert leveringsavgifter, skal bæres av entreprenøren og er inkludert i kontraktens priser.

13 1604 Skogrydding nord og sør 2014-2018 Pkt. 43.3 Opplæring og kompetanse Kurs i brannbekjempelse Pkt. 44 Personell Kravet i kap. C2 pkt. 5 om at minst 25%av timeverkene i kontraktarbeidet skal utføres av egne ansatte, skal gjelde operativt personell engasjert i drifts-og vedlikeholdsproduksjonen. Pkt. 45 Skogrydding Maskiner og utstyr skal disponeres direkte av entreprenøren og driftes med personell som er ansatt hos entreprenøren.


Laste ned ppt "TILBUDSKONFERANSE 1604 SKOGRYDDING NORD OG SØR 2014-2018 Anne Lise Hovin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google