Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Vindkraftseminar i Nordland 14. mai 2007 Jørgen Brun MD, Avd. for regional planlegging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Vindkraftseminar i Nordland 14. mai 2007 Jørgen Brun MD, Avd. for regional planlegging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Vindkraftseminar i Nordland 14. mai 2007 Jørgen Brun MD, Avd. for regional planlegging

2 2 Regjeringens mål - vindkraft 3 TWh kontraktfestet innen 2010 Tilrettelegge for ”økt utbygging av miljøvennlig vindkraft” 30 TWh økt fornybar energiproduksjon og - effektivisering i 2016 i forhold til 2001. Vindkraft skal være et viktig bidrag

3 3 I drift: 4 større anlegg (130 turbiner/ 1 TWh): Smøla (M&R), Hitra (STR), Gartefjellet og Havøygavlen (FI) Konsesjon gitt: Ytterligere 14 større anlegg (400 turbiner/4TWh) Søkt og meldte: ca 120 prosjekter (30 TWh) Avslått: 10 prosjekter Lokalisering: Kysten. Noen få anlegg planlegges på grunne sjøområder. Offshore på FoU-stadiet

4 4 Energi- og miljømessige rammer Begrenset nettkapasitet i deler av landet. Kostnader og miljøinngrep ved nytt nett Vindkraftanlegg er store konstruksjoner (100-130 m høye) og arealkrevende (5-15 km2 planområde) Miljø- og samfunnsvirkninger

5 5 Virkemidler - miljøvennlig vindkraft Konsesjonssøknad, regulering, KU Tematiske konfliktvurderinger av meldte og konsesjonssøkte anlegg –Sammenliknbar kategorisering for temaene: natur, kultur, landskap, reindrift og forsvarshensyn –Skal vektlegges i plan- og konsesjonsbehandlingen Retningslinjer for planlegging og lokalisering

6 6 Retningslinjene - formål Tilrettelegge for økt utbygging av miljøvennlig vindkraft Bidra til at utbyggingen av vindkraft skjer etter helhetlige og langsiktige vurderinger og slik at konflikten i forhold til andre viktige hensyn er akseptabel Bidra til at plan- og konsesjonsprosessene blir mer effektive og forutsigbare for utbyggere og samfunnet forøvrig

7 7 Retningslinjene – innhold 1.Formål og virkeområde for retningslinjene 2.Nasjonale energimål og energi- og systemforhold 3.Viktige hensyn ved planlegging og lokalisering 4.Regionale planer for vindkraft (veileder kommer) 5.Kommunale oversiktsplaner 6.Samordnet behandling 7.Enkelturbiner og mindre anlegg Vedlegg –Nærmere om dispensasjon fra kravet til regulering etter plan- og bygningsloven –Nærmere om undersøkelser etter kulturminneloven § 9 –Nærmere om behandling av vindkraftsaker i samiske områder

8 8 Retningslinjene - viktige hensyn Tema som omhandles: Områder omfattet av ulike typer vern Landskap Kulturminner og kulturmiljøer Biologisk mangfold Friluftsliv Inngrepsfrie naturområder Støy Reindrift og samiske utmarksnæringer Sivil luftfart og forsvarshensyn Reiseliv Landbruk Det angis kriterier for hva som er å anse som uakseptable virkninger

9 9 Enkeltturbiner/mindre anlegg og kommunal arealplanlegging Prioritering av større utbygginger konsentrert til avgrensete områder fremfor spredt utbygging av mindre anlegg Kommunen bør ha en bevisst politikk for om det er ønskelig å legge til rette for enkeltturbiner mindre anlegg, og evt. gi retningslinjer Normalt ikke behov for egne kommunale oversiktsplaner for vindkraft i tillegg til regionale planer

10 10 Forutsigbar og effektiv saksbehandling Vindkraftanlegg omfattes av pbl og energiloven – skaper utfordringer mht saksbehandling Modell for samordnet saksbehandling –Konsesjonssøknad, reguleringsforslag og konsekvensutredning – ett dokument –Samordnet høring Særskilt utrednings- og reguleringsregime for vindkraft - hensiktsmessig innpassing av kml. § 9

11 11 Konsekvensutredningen – kml. § 9 KU skal gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om etablering av vindkraftanlegg i planområdet er akseptabelt ut fra hensynet til automatisk fredede kulturminner: Befaring av personer med relevant faglig kompetanse noe mer detaljerte undersøkelser hvis sannsynlig at planområdet er uegnet ut fra automatisk fredete kulturminner

12 12 Forenklet reguleringsplan – kml. § 9 For større vindkraftanlegg vil det ofte ikke være hensiktsmessig at turbiner og internveier fastsettes bindende i planen I slike tilfeller kan det være aktuelt å utsette gjenstående § 9-undersøkelser (ikke utført ifm KU/regulering) for å oppfylle kml. § 9, til etter vedtak av forenklet reguleringsplan Utsettelse av undersøkelsesplikten avgjøres av Riksantikvaren. (Kriterier er p.t. til avklaring) Undersøkelsesplikten skal oppfylles før vedtak av bebyggelsesplan

13 13 Reguleringsplan med fastsatt turbinplassering/ internveier – kml § 9 Forholdet til automatisk fredete kulturminner skal være avklart før vedtak av planen Normalt hensiktsmessig å få oppfylt § 9- undersøkelsene som del av konsekvensutredningen Paragraf 9-undersøkelsene skal konsentreres til området for det fysiske inngrep, dvs planlagt turbinplassering, internveier mv., og deres umiddelbare nærhet

14 14 Figur 1.Samordnet behandling av vindkraftanlegg etter energiloven og plan- og bygningsloven Behandling etter energiloven og KU-forskriftenBehandling etter plan- og bygningsloven Kontakt mellom tiltakshaver, kommune, grunneiere og berørte myndigheter Evt. kunngjøring av oppstart av reguleringsarbeid (avisannonse) Tiltakshaver utarbeider melding med forslag til utredningsprogram. - NVE sender melding med utredningsprogram på høring og holder offentlig møte Kontakt mellom tiltakshaver, kommune, grunneiere og berørte myndigheter NVE oppsummerer høringsuttalelser og forelegger utredningsprogram for MD før det fastsettes. Kunngjøring av oppstart av reguleringsarbeid (avisannonse), som hovedregel etter at utredningsprogram er fastsatt Tiltakshaver utarbeider konsesjonssøknad og konsekvensutredning for bestemte møllestørrelser og detaljplassering som vurderes som mest sannsynlig Tiltakshaver utarbeider forslag til reguleringsplan Konsesjonssøknad og konsekvensutredning sendes på høring av NVE Planforslaget oversendes kommunen som vedtar om planforslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og høring. Et eventuelt negativt vedtak skal meddeles NVE. Behandling av konsesjonssøknad i NVE, eventuelle krav til tilleggsutredninger Behandling av planforslaget i kommunen KonsesjonsvedtakVedtak av reguleringsplan Eventuell klage på konsesjonEventuell innsigelse til plan Endelig konsesjonsvedtak (OED)Endelig planvedtak (MD) Tiltakshaver utarbeider detaljplan med eventuell endret fastsetting av møllepunkt og internveier Tiltakshaver utarbeider bebyggelsesplan med endelig fastsetting av møllepunkt og internveier NVE behandler detaljplan etter samråd med kommunenKommunen vedtar bebyggelsesplan etter samråd med NVE

15 15 Fylkesdelplan Rogaland Første i ny generasjon vindkraftplan med KU Formål Regionalt styringsverktøy for behandling av enkeltsaker Belyse egnethet og konflikter Gi konkrete anbefalinger Metode Fokus på områder – ikke prosjekter Aktiv deltakelse fra energi- myndighetene Langsiktig perspektiv, rulleres hvert 4. år Vurdering av 218 analyseområder

16 16 Rogaland - plankart m. anbefalte soner Kriterier JA-områder: -Nærhet til linjenett, til- knytningspunkter, vegnett -Ledig kapasitet -Konfliktnivå -Status kommunale og f.kom planer -Kommunenes anbefalinger Samarbeid med NVE om bedre vindressurskart

17 17 Rogaland - retningslinjer for utbygging De anbefalte områdene bør ikke omdisponeres Synliggjøres i kommuneplanens arealdel Anbefaler flere enn 5 møller og min 10 MW, unntatt øyer Tilpasses landskapet, natur- og kulturverdier Oppstilling som gir godt visuelt bilde Kraften bør føres i jordkabel

18 18 Dispensasjon I henhold til § 7 i plan- og bygningsloven kan det gis dispensasjon fra krav til reguleringsplan. Dispensasjon fra reguleringsplikten forutsetter at det foreligger særlige grunner og kan kun gis etter en konkret vurdering i den enkelte sak. Det at tiltaket behandles etter energiloven er et moment i forhold til vurderingen av om det foreligger særlig grunn, men vil ikke alene være grunnlag for dispensasjon. Ved kommunens vurdering av om det foreligger særlige grunner bør kommunen legge vekt på –om tiltaket er i samsvar med overordnet plan (kommuneplan eller godkjent fylkesdelplan for vindkraft) og –i hvilken grad tiltaket vurderes å komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn. Avklaring av spørsmålet om dispensasjon bør skje tidligst mulig. Dersom statlige eller fylkeskommunale etater går imot at det skal gis dispensasjon, bør det faste utvalg for plansaker normalt ikke gi dispensasjon.


Laste ned ppt "Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Vindkraftseminar i Nordland 14. mai 2007 Jørgen Brun MD, Avd. for regional planlegging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google