Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Fra 2006 - 2008  Tariff 2006  Utvalgsarbeid  Tariff 2007  HA 2007  Tariff 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Fra 2006 - 2008  Tariff 2006  Utvalgsarbeid  Tariff 2007  HA 2007  Tariff 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Fra 2006 - 2008  Tariff 2006  Utvalgsarbeid  Tariff 2007  HA 2007  Tariff 2008

2 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Tariff 2006  Det gis et generelt lønnstillegg på kr 1 950 pr år.  Partssammensatt gruppe som skal se på hvordan kriterier for lønnsdannelse kan anvendes i helseforetakene  Områdeinndeling  Fag – og yrkesopplæring  Etter – og videreutdanning  Lokale aktiviteter i perioden  Hovedorganisasjonenes aktiviteter i overenskomstperioden  Til protokollen:

3 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Fag – og yrkesopplæring  å bidra til utforming av konkrete informasjonsopplegg og materiell/nettløsninger for å informere virksomhetene om innholdet og mulighetene i lærlingeordningen  å planlegge en informasjons - og erfaringskonferanse for NAVOs medlemsvirksomheter høsten 2006 med fokus på viktigheten av å øke antall læreplasser ut fra virksomhetens og samfunnets behov  å arbeide for en kontinuerlig oppdatering av fag – og yrkesopplæringen slik at denne til enhver tid er mest mulig i samsvar med virksomhetenes behov blant annet ved at de aktuelle offentlige faglige rådene sikrer at tilbudet innenfor fag – og yrkesopplæringen gjenspeiler endringer i arbeidskrav, arbeidsforhold og ny teknologi m.v  å arbeide for at ordningen med å kunne avlegge fagprøve etter § 3.5 i Opplæringsloven (Praksiskandidatordningen) opprettholdes også i framtiden.

4 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Etter – og videreutdanning  ……Partene er derfor enige om at man gjennom de etablerte partssammensatte grupper rettet mot kompetanse tar initiativ til presentasjon, dokumentasjon og bearbeiding av gode eksempler på hensiktsmessige framgangsmåter for å tydeliggjøre kompetansebehov som følger av fremtidige behov og endringer i virksomheten. Dette grunnlaget vil formidles til virksomhetene og de lokale parter gjennom felles konferanser og informasjonsopplegg.

5 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Realkompetanse  …..Partene ser at det i en del situasjoner kan være hensiktsmessig for arbeidstakere å få dokumentert sin realkompetanse. Virksomhetene bør derfor vurdere i samarbeid med de tillitsvalgte hvordan slik dokumentasjon best kan skje i de gitte situasjoner.

6 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Lokale aktiviteter i perioden  Lærlinger  Styrking av arbeidslinjen  Rekruttering av arbeidstakere med etnisk minoritetsbakgrunn

7 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Hovedorganisasjonenes arbeid med likestillingsspørsmål  Nettverk/erfaringsutveksling  Temadager  Oppfølging av utvalgets kartlegging  Bidra til at likestillingsspørsmål blir innarbeidet som en del av virksomhetens strategier og planer Partene er enige om at det partssammensatte utvalg for likestilling/likelønn fortsetter i overenskomstperioden. Målet med utvalget er å bidra til likestilling i NAVOs virksomheter gjennom bl.a.

8 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Til protokollen:  AFP  Seriøst og velfungerende arbeidsliv

9 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Fag- og yrkesopplæring Realkompetansevurdering EVU Lederavlønning Seniorpolitikk/ Livsfasepolitikk Sosial dumping Integrering Kriterier for lønnsdannelse i helseforetakene Tariff 2006 Tariff 2008 Lønn HA Tariff 2007 ?

10 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Noen diskusjonstema rundt frontfagsmodellen:  Er frontfaget (verkstedsindustrien) representativt? Eller burde andre tjenesteytende næringer som også konkurrerer med utlandet hatt en mer sentral plass? Hvilke fag er i så fall aktuelle?  Frontfaget har sterkt innslag av lokal lønnsdannelse og rett til ”dagsing”. Dette gjør at det endelige resultatet innen frontfaget er klart lenge etter selve lønnsoppgjøret. Likevel er frontfaget ”malen” for alle de andre oppgjørene. Ville det vært lettere å forholde seg til et frontfag med mindre lokal lønnsdannelse?  Er det riktig at lønnsoppgjørene i offentlig sektor i sterk grad følger frontfaget eller kan man finne andre måter å regulere lønnsnivået i offentlig sektor uten at det går ut over det inntektspolitiske samarbeid, sysselsetting osv.?

11 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND  I privat sektor er det mange avtaleområder som ikke har lokale forhandlinger og en del områder som har lokale forhandlinger men som sjelden får noe lokalt. Det påfølgende oppgjøret er alltid et samordnet mellomoppgjør der overheng og glidning regnes under ett for hele NHO. Grupper som ikke fikk lokale tillegg blir da ”straffet” for den glidningen som var i bl.a. frontfaget. Er dette rimelig og hva kan evt. gjøres for å rette det opp?  Hvilke utfordringer innenfor Spekter-områdets lønns- og forhandlingssystem ser en for å ivareta hensynet til likelønn?  Hvordan kan en gjennom tarifforhandlingene, sentralt og lokalt, bevisstgjøre arbeidsgivere, ledere og tillitsvalgte på temaet likelønn, og finne nye måter for å utjamne kjønnsmessige lønnsforskjeller - også på tvers av sektorene?

12 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND 1. Benytter virksomheten anbud/entreprise? SvaralternativerProsentAntall 1Norske selskaper51,3 %41 2Utenlandske selskaper25,0 %20 3Nei47,5 %38 Totalt80

13 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND 2. Hvis vi ser bort fra anbud/entreprise, ansetter virksomheten (fast eller midlertidig) personer som kommer fra utlandet? SvaralternativerProsentAntall 1Fra land utenfor EU46,3 %37 2Fra nye EU50,0 %40 3Fra gamle EU56,3 %45 4Nei31,3 %25 Totalt80

14 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND 3. Bruker virksomheten vikarbyråer? SvaralternativerProsentAntall 1Utenlandske vikarbyråer12,5 %10 2Norske vikarbyråer65,0 %52 3Nei35,0 %28 Totalt80

15 YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND 4. Leier virksomheten arbeidskraft fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie (en annen virksomhet som driver produksjon og leier ut deler av arbeidsstokken sin jfr. aml.§ 14-13)? SvaralternativerProsentAntall 1Norske selskaper8,8 %7 2Utenlandske selskaper6,3 %5 3Nei90,0 %72 Total80


Laste ned ppt "YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Fra 2006 - 2008  Tariff 2006  Utvalgsarbeid  Tariff 2007  HA 2007  Tariff 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google