Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrerommet – teamets arena? Brit K. S. Rugland Styreleder Dynamo Management as Styreakademiet, torsdag 19. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrerommet – teamets arena? Brit K. S. Rugland Styreleder Dynamo Management as Styreakademiet, torsdag 19. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrerommet – teamets arena? Brit K. S. Rugland Styreleder Dynamo Management as Styreakademiet, torsdag 19. september

2 Tematikk Corporate governance ”Skulle bare mangle…” Eierstyrt, styrestyrt eller administrasjonsstyrt Styrets rolle mot eiere og administrasjon Styrets sammensetning Samarbeidet i styret Styret som team Erfaringer

3 Corporate governance Rapportering Dokumentasjon Transparens Ansvarlighet Økt fokus: INTERNASJONALT

4 Skulle bare mangle… Aksjelovens krav –Størrelsen på styret –Ansattes representasjon –Styrevedtak utenfor møte –Særskilt behandling av årsregneskap og årsberetning –Vedtaksført –Habilitet –Styreprotokoll

5 Skulle bare mangle… Styrets ansvar –Forsvarlig organisering –Utarbeide planer og budsjett –Fastsette retningslinjer for virksomheten –Orientert om selskapets økonomiske stilling –Påse at regnskaps- og formueforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll –Beslutte vesentlige investeringer og omstruktureringer –Tilsyn med daglig leder –Tilsyn med selskapets virksomhet –Fremsette begjæring om gjeldsforhandlinger eller konkursbehandling –Representere selskapet utad

6 Skulle bare mangle… Daglig leder –Ansvarlig for daglig ledelse –Ansettes av styret –Følge retningslinjer utarbeidet av styret –Forhold av uvanlig art eller stor betydning inngår ikke i daglig ledelse (for eksempel salg av eiendom) –Ansvarlig for at selskapets regnskap er i overenstemmelse med lover og forskrifter –Betryggende formuesforvaltning –Månedlig redegjørelse for selskapets virksomhet ASA, AS, kvartalsvis –Representerer selskapet utad vedrørende den daglige ledelse

7 Forhold som har betydning for hvordan styret fungerer Eiers identitet Grad av aktivitet/involvering Eierkonsentrasjon Eiers målsetning – lønnsomhet eller andre målsetninger

8 Eierstyrt, styrestyrt eller administrasjonsstyrt?

9 Administrasjonsstyrt Påstand: Det er lang tradisjon for dette i Norge. Hvorfor har det vært slik? Er det slik fortsatt? Utviklingstrekk fremover

10 Eierstyrt Internasjonal forskning viser at selskaper med aktive eiere og tydelig eierskap har større lønnsomhet Aktive eiere har ofte –Bedre kompetanse –Større evne og vilje til å kontrollere ledelsen –Bedre evne til å være tilrettelegger og pådriver Et særnorsk fenomen – statlig eierskap –Stortingsmelding nr. 22

11 Styrestyrt Påstand: Styrestyrte selskaper er mer lønnsomme enn administrasjonsstyrte. Er et velfungerende styre et konkurransefortrinn? Dynamisk prosess – styret og administrasjonen Høyere mål Større dristighet

12 Styre, eier, administrasjon Aksjeloven Styrets oppfatning Administrasjonens oppfatning Et eksempel: Statens 10 prinsipper for godt eierskap

13 Statens 10 prinsipper for godt eierskap Aksjonærer skal likebehandles Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskap i selskapene Eierbeslutninger og vedtak skal foretas på generalforsamlingen Staten setter mål for selskapene, styret er ansvarlig for realiseringen av målene Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapningen i selskapene og fremstår som rimelige Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres Selskaper skal være bevisst sitt samfunnsansvar

14 Styrets sammensetning Påstand: Dagens bilde - menn over 50 år, høyere sosioøkonomiske tilhørighet, sterke bånd, sterke nettverk California – et eksempel

15 Styrets sammensetning, stikkord Kompetanse Mangfold Genuin interesse Kritisk sans Kontinuitet Respekt Opplæring Perspektiv Fremsynt Kjennskap Nettverk Kritisk sans Helhetssyn Kompletterende kompetanse

16 Samarbeidet i styret La oss slå fast noen forhold: Styret er et kollegium Styreleder har en særskilt rolle i kollegiet Det er lettere å være styreleder enn styremedlem Det enkelte styremedlem velger selv sin rolle Tillit er en forutsetning

17 Litt om styrelederrollen Utnytte kollegiets samlede kompetanse Humor Fysisk tid vs. mental tid Selvstendig ansvar for å følge med på: –Konkurransesituasjonen –Teknologisk utvikling –Økonomisk utvikling –Politisk utvikling

18 Løpende kontakt med daglig leder Oppfølging gjennom besøk Samspill i styret Samspill administrasjon og styre Samtalepartner for daglig leder Coaching Kollegiets talsperson utad Litt om styrelederrollen

19 Hva er coaching? Coaching er basert på at den enkelte deltaker tar ansvar for sin egen utviklingsprosess. Coachen sin rolle er å være katalysator og støtte for endring/utvikling. Dette gjøres blant annet ved å utfordre den enkelte deltaker til å se nye alternativer for handling, bli mer bevisst på hvordan en påvirker og påvirkes i samspillet med andre. Målet er også å synliggjøre hvordan ”gamle” atferdsmønstre og fastlåste antakelser kan hindre utvikling og måloppnåelse.

20 Styreleder som teamleder Dersom et styre skal kunne være et godt team må det gjenspeile kompleksiteten i samfunnet Styret kan derfor ikke bare være et team, det må være et heterogent sammensatt team Heterogene team har et større potensiale for å løse komplekse problemer godt Men, heterogene team har også større vansker med å fungere godt sammen. Store ulikheter mellom styremedlemmer innebærer en risiko for konflikter Derfor har en styreleder for et heterogent sammensatt styre en betydelig lederutfordring

21 Ferdigheter som er viktige i ledelsen av heterogene styrer Still spørsmål som stimulerer til debatt og dermed bringer ut kunnskapene i teamet. Trekk inn ulike kunnskap fra styremedlemmene Avklar kommunikasjon. Bring inn de som sier lite, sørg for at de snakkesalige holder seg til temaet Etabler et uformelt og avslappet klima som gir grobunn for at folk kan komme med synspunkter Gi trygghet til styremedlemmene. Et styre som gjør medlemmene utrygge klarer ikke effektiv saksbehandling Inkluder styremedlemmene når målsetninger skal fastlegges Iverksett gode retningslinjer for møtevirksomhet Sørg for at hver medlems bidrag blir genuint verdsatt. Insister på respekt for hverandre. Påpek og håndter dårlig oppførsel på en tydelig måte, uten å unødvendig gjøre overgriperen utrygg Sørg for at milepæler blir feiret

22 Styremedlemsrollen –Noe tilbaketrukket –Primær kommunikasjon mot styreleder mellom møtene –Plikt til å bidra positivt –Personlig ansvar –Selvgående Men: Den enkelte velger selv sin rolle

23 Noen erfaringer –For stor respekt for de andres kompetanse –Manglende kunnskap om relasjoner mellom aktører –Tungt å sette seg inn i en ny næring –Informasjon som oftest foredlet av administrasjonen –Stiller store krav til den enkelte når det gjelder å skaffe seg uforedlet informasjon – oppsøkende virksomhet –Geografi –Kjønn –Tidsklemme både i og utenfor styrerommet –Bidra til merverdi –Når alt går godt –Når alt går galt

24 Noen flere erfaringer utfordrende lærerikt spennende utviklende frustrerende morsomt tyngende kjekt relasjonsbyggende


Laste ned ppt "Styrerommet – teamets arena? Brit K. S. Rugland Styreleder Dynamo Management as Styreakademiet, torsdag 19. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google