Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar om overvånking av vannmiljø Stavanger 09.02.2016 Rune Lian, seksjonsleder landbruk og miljø, Sola kommune Kartlegging av miljøpåvirkning i kanalene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar om overvånking av vannmiljø Stavanger 09.02.2016 Rune Lian, seksjonsleder landbruk og miljø, Sola kommune Kartlegging av miljøpåvirkning i kanalene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar om overvånking av vannmiljø Stavanger 09.02.2016 Rune Lian, seksjonsleder landbruk og miljø, Sola kommune Kartlegging av miljøpåvirkning i kanalene på Forus – prosess, resultat og videre arbeid med vannkvalitet

2 Innhold Kort bakgrunn Hafrsfjord som prioritert vannforekomst Forus som del av nedbørsfeltet til Hafrsfjord Hva vet vi og hva vet vi ikke? En oppsummering forut for undersøkelse Anbudsprosess Fra idè til anbudsvinner Gjennomføringen Resultater Bruk av ny kunnskap 2

3 Bakgrunn Hafrsfjord har generelt dårlig tilstand -> både naturlig og påvirket 3 Tilstand for en rekke prioriterte miljøgifter -> oppnår ikke god. Hvor kommer påvirkningene fra? Bekkefelt til Hafrsfjord, lite konkret kunnskap, Risiko, moderat og SMVF

4 Bakgrunn 4 - Sentrumsområder - Landbruk - Lufthavn - Boligområder - Veianlegg - Næringsområder Fra Forus til Hafrsfjord renner Foruskanalen og Soma-Bærheimkanalen

5 Hva vet vi og hva vet vi ikke? Eksisterende kunnskap Tilstanden kjent -> Svært dårlig/risiko Stort nedbørsfelt Kildene er kjente, men påvirkningsgraden er ikke kjent Mange bedrifter som håndterer miljøfarlige stoffer Godt utbygd overvannsystem Rapporter/meldinger fra kommunalteknikk/brannvesen om oljefilm Behov for kunnskap Lite konkret kunnskap om vannkvalitet Forurensingssituasjonen Sammensetning av forurensingen Hvor kommer eventuell forurensing fra? 5 Kostnadseffektive tiltak krever kunnskap om type forurensingen, hvor den kommer fra og påvirksningsgrad

6 Forprosess og anbudsprosess Tatt opp som tema i arbeidsgruppen i Jæren vannområde Naturlig med fellesprosjekt mellom Stavanger, Sandnes og Sola (3S) med Rogaland Fylkeskommune som koordinator 1. problemkartlegging, prosjektsskisse Behov for prosjektskisse for å definere prosjektets tema og problemstiling og slik at en oppnår felles forståelse og mål 3S leverte hvert sitt forslag til prosjektskisse. Dette ble sammenfattet til en prosjektskisse av RogFK 2. finansiering Prosjektslisse ble benyttet som bakgrunnsfakta for søknad om midler til MD. Søkt om midler til å oppnå fullfinasiering fra MD. MD tildelte kr 180 000 (-200 000 enn omsøkt). 3. oppdragsbeskrivelse og anbudsprosess Før anbudskonkurranse ble det utarbeidet et anbudsdokument med konkret beskrivelse av oppdraget og krav for anbud. Etter frist ble det satt ned en gruppe som gikk gjennom tilbudene og kom fram til oppdragsvinner på bakgrunn av oppdragsforståelse og pris. Det er her viktig å konkretisere i anbudsdokumentet hvordan tilbudene blir vurdert. Anbudsvinner, Cowi 6

7 Gjennomføring Innledende kartlegging, gir oversikt for videre planlegging –Virksomheter i området –Ulike databaser –Flyfoto –Brannvesen/kommune –Screening av sedimenter ved utløp Prøvetakingsprogram, svært viktig del av oppgaven for at det en ønsker å kartlegge faktisk blir kartlagt –Strategi; hvor legge prøvepunktet –Program; oversikt over prøvepunkter, prøvetype, analyser etc. –Metode; beskriver hvordan prøvene er tatt Vurdering og anbefalninger; leveransen 7

8 Resultater Det er funnet forurensing i vann og sediment som tilsier at det er dårlig tilstand i kanalene. Kartleggingen kom ut med ”hot-spots” Det er pekt på bedrifter som kan være kilde til forurensing hvor det kan være aktuelt med videre undersøkelser. 8

9 Bruk av resultatene Rapporten gir en faglig begrunnelse for videre undersøkelser i forhold til ”hot- spots” og bedrifter. –Forurenset grunn –Tilsyn med bedrifter (Fylkesmannens kontrollfunksjon) –Pålegge stans i utslipp fra bedrifter Gir nyttig informasjon om hvordan Forus som næringsområde påvirker vannkvaliteten i Hafrsfjord –legger føringer for videre arbeid med vannforvaltningsplanen –ved detaljplaner kan rapporten benyttes som faktagrunnlag for forurensingssituasjon Konkrete tiltak –sedimentfjerning –renseinnretninger for felling av partikler Utfordringer –krevende infrastruktur –mange bedrifter –arbeidskrevende –kostnadskrevende –forvaltningsmessige utfordringer? interkommunalt samarbeid, 9

10 Takk for meg 10


Laste ned ppt "Seminar om overvånking av vannmiljø Stavanger 09.02.2016 Rune Lian, seksjonsleder landbruk og miljø, Sola kommune Kartlegging av miljøpåvirkning i kanalene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google