Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor og hvordan gjennomføre interkommunalt samarbeid?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor og hvordan gjennomføre interkommunalt samarbeid?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor og hvordan gjennomføre interkommunalt samarbeid?

2 Forutsetninger -Det må foreligge en reel problemstilling som best kan løses gjennom interkommunalt samarbeid. -Tverrpolitisk oppslutning -Forankret i kommunale og regionale planstrategier

3 Potensielle hindringer for interkommunale plansamarbeid Manglende ressurser Ulike forutsetninger i den enkelte kommune. Politisk uenighet Manglende initiativ.

4 Typer interkommunalt samarbeid: -Faglig samarbeid (felles plankontor/avd.?) -Felles plan(er) etter plan- og bygningsloven -Felles tematiske planer etter andre sektorovergripende lovverk. -Regionale råd og utvalg (politisk/administrativ ledelse)

5 Eksempel: Interkommunal sjøarealplan

6 Oppstart: Første arbeidsmøte i interkommunal arbeidsgruppe - etter initiativ fra ORKide - senere effektuert av kommuneplanelegger i Kristiansund kommune

7 Dagsorden Problemstilling Begrepsavklaring Ventet samfunnseffekt Prosjektresultater Organisering Utredningsbehov/kunnskapsgrunnlaget Opplegg for medvirkning

8 Hvilke problemer skulle løses? Kommunal behandling av saker knyttet til arealbruk i sjøen, og som påvirker nabokommunene, og som i dag blir håndtert ulikt, uforutsigbart og lite effektivt: Konsesjonssøknader akvakultur (fisk og skjell) Forvaltning av anadrome fiskearter Utslipp/forurensing (sjøens bæreevne som resipient) Tang- og tarehøsting Havner og farleder Samfunnssikkerhet (nødhavner, havari, ulykker) Friluftsliv, reiseliv og landskapsvern

9 Forventet samfunnsvirkning/ ønsket resultat Felles planprosess vil bygge felles kompetanse i kommunene og gi et felles verktøy for saksbehandling: Mer effektiv og forutsigbar saksbehandling Helhetlig dialog med nærings- og miljøinteresser Helhetlig dialog med overordnede myndigheter Felles kunnskapsbase som kan brukes av alle Gi grunnlag for bærekraftig verdiskaping

10 Konkrete sluttprodukt /ønsket resultat A.Felles kommunedelplan (pbl §11) for sjøområdene – Arealdel (kart/GIS) – Bestemmelser – Planbeskrivelse med konsekvensvurdering B.Rutinebeskrivelse (metode) for saksbehandling (eks. vurderingsmatrise med sjekkliste) C.Opplegg for implementering og evaluering av felles planverk, evt. videre utredningsbehov D. Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase

11 Leveranse fra arbeidsgruppen: 1.Saksframlegg for kommunal tilslutning til interkommunalt plansamarbeid etter §11 2.Forslag til planprogram og til organisering av felles planarbeid 3.Utlysingstekst for prosjektlederstillingen

12 Annet som ikke er nevnt: Mandat for den interkommunale arbeidsgruppen, herunder: -Organisering. -Avgrensninger -Budsjett m/finansieringsplan -osv


Laste ned ppt "Hvorfor og hvordan gjennomføre interkommunalt samarbeid?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google