Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkeskommunene ”Fra tjenesteprodusent til regional utviklingsaktør” – sykehusene over til staten Ansvarsreformen Regionreformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkeskommunene ”Fra tjenesteprodusent til regional utviklingsaktør” – sykehusene over til staten Ansvarsreformen Regionreformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkeskommunene ”Fra tjenesteprodusent til regional utviklingsaktør” – sykehusene over til staten Ansvarsreformen - 2003 Regionreformen - 2010

2 Fylkeskommunens oppgaver i dag Videregående opplæring og kompetanseutvikling Kollektivtransport og fylkesveger Regional planlegging Regional utvikling Kultur Kulturminnevern Folkehelsearbeid Tannhelsetjenesten

3 Regionreformen – oppgaver i tillegg ”Øvrige” riksveger Deler av Innovasjon Norges og SIVAs eierskap De fleste miljøoppgaver som fylkesmannen har De fleste landbruksoppgaver som fylkesmannen har Forvaltning av spillemidler til kulturbygg Regionale forskningsfond Økt ansvar innenfor regional planlegging, bl a innenfor areal Hvis få regioner – flere oppgaver

4 Fylkeskommunens virkemidler Politiske virkemidler/politisk påvirkningskraft Forvaltningsmessige virkemidler, bl a Pbl Fagkompetanse Økonomiske virkemidler

5 Økonomiske virkemidler til regional utvikling disponert av fylkeskommunen 83 589Sum statlige virkemidler disponert av fylkeskommunen 57 100Regional utvikling generelt 1 000Landbrukets utviklingsfond 318Naturvern-,kulturlandskaps- og friluftslivsområder 166Friluftstiltak 1 995Vern og sikring av freda og verneverdige bygninger 2 000Ordinære arbeidsmarkedstiltak 19 000Spesielle arbeidsmarkedstiltak 2 000Nyskaping, fond 44 000Sum ”egne” fylkeskommunal virkemidler

6 Fylkeskommunens arbeidsform Partnerskap Samarbeid med regionene

7 Fylkeskommunen utøver sin innflytelse og aktivitet gjennom: Regional planlegging Uttalelser til og rådgivning knyttet til kommunale arealplaner Utviklingsprosjekter

8 Regional planlegging Fylkesplan Fylkesdelplaner Planprosessene

9

10 Fylkesplanen for Oppland Innlandsperspektivet –Mjøsperspektivet –Fjellperspektivet –”Nær Oslo” perspektivet

11 Fylkesplanen for Oppland Politikk for Oppland –Kompetanse omstilling og nyskaping –Samferdsel –Kultur miljø og helse –Stedsutvikling og arealforvaltning

12 Fylkesplan for Oppland – retningslinjer for areal- og ressursbruk Retningslinjer for planlegging i de store naturområdene Retningslinjer for planlegging og utbygging i og langs vassdrag Retningslinjer for stedsforming

13

14 Fylkesdelplaner –Fylkesdelplan Rondane –Fylkesdelplan Dovrefjell –Fylkesdelplan for lokalisering av kjøpesenter –Fylkesdelplan for kulturminner –Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

15 Fylkesdelplan for Rondane 2 fylkeskommuner og 14 kommuner Hovedhensyn å bevare villreinstammen Bruk/vern-perspektiv lagt til grunn Retningslinjer for arealbruk og handlingsprogram Planråd etablert for å følge opp fylkesdelplanen

16

17

18

19

20 Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Helse og fysisk aktivitet (FYSAK) Tilrettelegge for friluftsliv og organisert idrett Anleggsutvikling

21 Uttalelser til kommunale planer og rådivning Fylkeskommunen behandler alle kommunale arealplaner og koordinerer planbehandlingen på fylkesnivået. Fylkeskommunen har et faglig veiledningsansvar overfor kommunene i arealplanleggingen Månedlige arealplanmøter med kommuner og andre berørte

22 Natur og friluftsliv viktig element i all kommunal planlegging

23

24 Prosjekter Prosjekt strandsone Mjøsa Big Lakes Mjøstråkk Sykkelbok for Oppland og Hedmark Fritidsbebyggelse i Oppland Euromontains.net – bærekraftig forvaltning av fjellområder Villreinens leveområder Helse i plan

25 Hvordan best komme i inngrep med fylkeskommunene Gjøre seg kjent med de aktuelle arenaene Ta initiativ – til egne prosjekter og til medvirkning i relevante prosesser www.planoppland.no


Laste ned ppt "Fylkeskommunene ”Fra tjenesteprodusent til regional utviklingsaktør” – sykehusene over til staten Ansvarsreformen Regionreformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google