Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revidering av kystsoneplan nPlanforum, Nordland n31.10.12 Prosjektleder: Gro Monsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revidering av kystsoneplan nPlanforum, Nordland n31.10.12 Prosjektleder: Gro Monsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Revidering av kystsoneplan nPlanforum, Nordland n31.10.12 Prosjektleder: Gro Monsen

2 Innhold nLitt bakgrunnstoff nPlanprogram uMandat uBegrensing uMedvirkning

3 Litt bakgrunnsstoff nKystsoneplan for Narvik (2002) nJuridisk bindende sjøkart (2004) uFor å kunne være aktuell for å tilrettelegge for akvakultur - for at konsesjoner skulle kunne tildeles var det et krav om at Narvik kommune hadde en vedtatt plan med kart for kystsonen. uGjeldende pr. idag

4

5 Vedtak - JA 25.06.2009 Bystyret (høringsinstans) BYST-083/09 Vedtak:. 1. Etablering av oppdrettsanlegg på omsøkt lokalitet ”Gammelveggen” anbefales godkjent. Begrunnelse: De positive følgene av etablering av oppdrettsanlegget anses å være tungtveiende. Dette sett i forhold til de negative konsekvensene. 2.Bystyret forutsetter at Mainstream Norway AS vil delta aktivt i forskningsprosjektet i regi av Norfima.

6 Vedtak - NEI 21.10.2010 Bystyret (høringsinstans) BYST-086/10 Vedtak: 1. Etablering av oppdrettsanlegg i Narvik kommunes sjøarealer anbefales ikke godkjent. 2.Begrunnelse: De negative konsekvensene ved etablering av oppdrettsanlegg er vurdert å være av en slik art at etableringen av oppdrettsanlegg ikke kan anbefales. Det anses at tiltaket vil ha betydelige negative konsekvenser for yrkesfisket, for bestanden av anadrome fiskeslag samt for friluftsliv og fritidsfiske i indre Ofotfjorden. Gjeldende vedtak

7 ”Bygge- og deleforbud” n 04.08.2011 Det faste utvalg for plansaker PLAN-022/11 Vedtak: n Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 13-1 legges det ned midlertidig bygge- og deleforbud for områder som omfattes av rullering av kommunedelplan for kystsonen slik det fremgår av vedlagte kart.

8 I samme møte…. Brev fra Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF), dat. 22. juli 2011, vedr anmodning om oppsettende virkning for Fylkesmannens vedtak om tillatelse til etablering av matfiskanlegg ved lokaliteten Gammelveggen i Narvik kommune - ble omdelt. Konklusjon: -Vil ikke gi oppsettende virkning. -Vil vente klagebehandling til kystsonen er ferdig rullert. -I ettertid gitt midlertidig tillatelse til 01.09.2014

9 Planprogram - høring n 07.02.2012 Det faste utvalg for plansaker PLAN-009/12 Vedtak: Forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplan for kystsonen i Narvik datert 07.02.2012 legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 – seks uker fra utlysningsdato jfr. PBL §§ 11-13 og 4-1. Planen skal også inneholde utredning av landbaserte oppdrettsanlegg. Frist: 31.3.12.

10 Planprogram - vedtak n 24.05.2012 Bystyret BYST-046/12 følgende ga innspill: n Ofoten Villfisk: n Naturvernet i Narvik: n Narvik kystlag: n Nordland fylkes fiskarlag: n Virak grunneierlag BA: n Rødt Narvik: n Statens vegvesen n Universitetet i Tromsø, Tromsø museum: n Jernbaneverket: n Riksantikvaren: n Fiskeridirektoratet, region Nordland: n NVE: n Kystverket, Nordland: n Forsvarsbygg: n Fylkesmannen i Nordland:

11 Referansegruppe Vedtakets pkt 2. Hensikten med en referansegruppe er: n Forankre prosjektet i miljøer som er viktige for gjennomføring n Involvere aktører med viktig kompetanse n Referansegruppen har ingen operativ rolle, men skal først og fremst gi innspill til planarbeidet.

12 Referansegruppe – deltakelse Ofoten Villfisk: Hermann Hansen, Terje N Dahl Naturvernforbundet i Narvik: Baard Mikalsen, Finn Erik Sommerseth Lødingen fiskarlag: Roar Fredriksen Narvik omegn jeger og fisk: Ole Geir Johansen Futurum: Edel Storelvmo Narvik Havn KF: Øistein Kaarbø Fiskeri og havbruksnæringens landsforening FHL: Marit Bærøe I tillegg vil det bli avholdt særmøter med berørte etter behov

13 Vedtakets pkt 3. Planen skal også inneholde utredning av landbaserte anlegg. Eksempelvis: n Settefiskanlegg n Matfiskanlegg *********************** n Landbaserte anlegg skal kun beskrives, ikke kartfestes

14 Mandat · > Systematisere, oppdatere og samordne eksisterende informasjon og interesser knyttet til sj ø areal. · > Vurdere om omr å der som tillater akvakultur i dagens plan skal foreligge som i dag eller reduseres. · > Avklare interessemotsetninger i forhold til bruken av sj ø areal. > Utrede landbaserte anlegg

15 Tema nIflg planprogrammet: nHavbruk nFarleder etter ny havne- og farvannslov (havneplan under arbeid) nSmåbåthavner nAndre arealinteresser i sjøområder

16 Andre (areal)interesser i sjøområder: nFiskeri nFriluftsliv nBiologisk mangfold nUtskipning / ankringsplasser nUtfylling og dumping nForurensning, søppel og støy nKulturminner nKompetanse

17 Planavgrensning Planområdet er sjøen (overflate, vann og bunn) innenfor Narvik kommunes grense nIkke strandsonen nIkke Ankenesleira nIkke Håkvikleira

18 Medvirkning I flg vedtatt planprogram: 1. Offentlig ettersyn av planprogrammet på nettet og utsending til aktuelle offentlige organ. Melding om oppstart av kommunedelplanarbeid, med frist for å komme med merknader til planprogrammet. 2. Kunngjøring av vedtatt planprogram, med frist for å komme med innspill om endra arealbruk. Kommunestyret vil vedta endelig planprogram for planarbeidet. 3. Det blir holdt åpne informasjonsmøter i kommunen om vedtatt planprogram og rammer for innspill til kommunedelplanen – 12.09.12.

19 4. Det blir holdt dialogmøte eller planforum med berørte statlige og regionale instanser før 1. gangs behandling av kystsoneplanen i kommunen. Det må vurderes om det er nødvendig med møte med nabokommuner. (31.10.12) 5. Etter 1.gangs i komite for plan og næring blir planen lagt ut til offentlig høring 6. Det blir holdt et informasjonsmøte om kommunedelplanen.(30.01.13) 7. Drøftingsmøte med statlige organ før 2.gangs behandling av kommunedelplan i kommunen. Dersom det viser seg nødvendig. 8. Eventuell mekling (primært før bystyret sluttbehandler planen). 9. Vedtak av kommunedelplan i bystyret. (25.04.13)

20 Revidering n Revideres hvert 4. år, jfr. kommunens planstrategi (2017) Bystyret vedtar revidering el om den fortsatt skal gjelde n Ses på ifbm revidering av kommuneplanens arealdel (2014/15) Kystsoneplanen tas inn slik den ligger, eller justeres parallelt NB! Plankartet justeres i hht vedtatte planer, kartlegginger etc; -Ny malmhavn… -Marine Naturtyper…. -Vannforskriften…..

21 Spørsmål: nHvordan definere grensen land - sjø? Hvor går strandsonen? nKart med 2 – 3 alternativer i et og samme kart. Vi ønsker å legge alle alternativene ( med beskrivelse) på et kart ut på offentlig høring i stede for å legge 2 – 3 kart på høring. Er det juridisk holdbart? Dette gjelder både for Kystsoneplan og for KDP Bjerkvik (2 alt. vegtrasèer + to alt. plasseringer av museum/utstillingsbygg) nMarin naturtypekartlegging: hvilke naturtyper…alle (se liste)?


Laste ned ppt "Revidering av kystsoneplan nPlanforum, Nordland n31.10.12 Prosjektleder: Gro Monsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google