Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabiliteringskonferansen 2015 Variasjon i organisering av tjenestene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabiliteringskonferansen 2015 Variasjon i organisering av tjenestene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabiliteringskonferansen 2015 Variasjon i organisering av tjenestene

2 Helse- og omsorgstjenestelovens formål § 1-1 Lovens formål 1-7 Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse

3 Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet FN-konvensjonen - Artikkel 19 Konvensjonen erkjenner at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å leve i samfunnet, med de samme valgmuligheter. Staten skal treffe tiltak for at personer med nedsatt funksjonsevne skal bruke denne rettighet fullt ut, bli fullt inkludert og delta i samfunnet, bl.a. ved å sikre: a)velge selv bosted, hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform, b)tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem og i samfunnet c)at samfunnets tjenester for befolkningen generelt er tilgjengelig på lik linje for mennesker med nedsatt funksjonsevne

4 Habilitering og rehabilitering FN-konvensjonen: Artikkel 26 Partene skal treffe tiltak for at personer med nedsatt funksjonsevne Kan oppnå og beholde størst mulig selvstendighet, utnytte sitt fysiske, mentale, sosiale og yrkesmessig potensial fullt ut, og oppnå full inkludering og deltakelse på alle livets områder.

5 Hva er brukerstyrt personlig assistanse - BPA? Et virkemiddel for å styre eget liv Kontroll på hva, når, hvordan og hvor Fleksibilitet og individuelt tilpasning Fremmer et aktivt og selvstendig liv Gir helhet i eget liv Krever opplæring i arbeidsledelse

6 BPA- En individuell rettighet Fra 1.01.2015 er BPA en rettighet hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d Retten omfatter personer under 67 år med langvarig og stort behov (minst 25 timer per uke) for personlig assistanse Kommunen har plikt til å vurdere BPA for personer som ikke omfattes av rettigheten jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8

7 Hva skiller BPA fra andre tjenester? Selvbestemmelse og samfunnsdeltakelse Fleksibilitet og forutsigbarhet Styring på eget liv. Kan sette seg mål Fremmer likestilling De individuelle behovene avgjør

8 Hvilke betydning har BPA for rehabilitering Målsettinger i BPA er i samsvar med målsettinger i rehabiliteringsarbeidet Det er første skritt til et selvstendig liv Det er for eks ikke mulig å ta en utdanning uten BPA Et verktøy for et aktivt liv

9 Hva er alternativene til BPA Felles lovgrunnlag Personlig assistanse: Det dekker personrettet bistand. Ikke brukerstyrt, men høy grad av brukermedvirkning og brukerstyring (opplæring, støttekontakt og hjemmehjelp) Støttekontakt: Fritidsaktiviteter Hjemmehjelp: I stor grad bistand i eget hjem

10 Individuell tilpasning Krever et nyansert menneskesyn Et stort problem: Personer med funksjonsnedsettelser blir ofte sett som en ensartet gruppe Rehabilitering og BPA har en sosial- og samfunnsdimensjon, ikke bare medisinsk Samarbeid på tvers

11 Et hovedperspektiv Mer likestilling, bedre livsvilkår, selvstendighet og deltakelse Avgjørende for å lykkes at vurderingene av tjenestetilbudet bygger på de individuelle behovene og den enkeltes ønsker Ha bevissthet om konsekvensene av et vedtak

12 Hva er lønnsomt – Hva er kostbart? Ha et åpent og helhetlig syn Sørg for god brukermedvirkning Tenk faglig, ikke bare økonomi Sats på utviklingstiltak Samarbeid på tvers Bruk tid i starten


Laste ned ppt "Rehabiliteringskonferansen 2015 Variasjon i organisering av tjenestene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google