Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnog ungdom som pårørende, 2009 Barn som pårørende Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen Barnog ungdom som pårørende, 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnog ungdom som pårørende, 2009 Barn som pårørende Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen Barnog ungdom som pårørende, 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnog ungdom som pårørende, 2009 Barn som pårørende Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen Barnog ungdom som pårørende, 2009 1

2 Lovendringer vedtatt juni 2009

3 Barnog ungdom som pårørende, 2009Barnog ungdom som pårørende, 2008 3

4 Barnog ungdom som pårørende, 2009 Lovendringen gjelder helsepersonell og virksomheter Informasjon til midreårige barn Opplysning til samarbeidende personell Virksomheten skal ha en forsvarlig organisering av et tilbud til barn Spesialisthelsetjenesten skal ha barneansvarlig personell Barnog ungdom som pårørende, 2009 4

5 Endring i helsepersonelloven juni 2009 § 10 a Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens tilstand. Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som nevnt i første ledd, skal søke å avklare om pasienten har mindreårige barn. Barnog ungdom som pårørende, 2009 5

6 Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet blant annet a) samtale med pasienten om barnets informasjons eller oppfølgningsbehov og tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av taushetsplikten skal helsepersonellet også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta del i en slik samtale b) innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som hensiktsmessig Barnog ungdom som pårørende, 2009 6

7 Forts. Helsepersonell skal : c) bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger. Barnog ungdom som pårørende, 2009 7

8 Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov kan helsepersonell § 25 nytt tredje ledd skal lyde: Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å ivareta behovene til pasientens barn, jf. helsepersonelloven § 10 a. Barnog ungdom som pårørende, 2009 8

9 Endring i spesialisthelsetjenesteloven juni 2009 § 3-7a Om barneansvarlig personell mv. Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter. Barnog ungdom som pårørende, 2009 9

10 Barnog ungdom som pårørende, 2008 10

11 Barnog ungdom som pårørende, 2009 Utgangspunkt: Foreldreansvar Informasjon og oppfølging av barna skal fortrinnsvis skje i regi av foreldrene Likevel skal helsepersonell rutinemessig vurdere behovet for å ta opp barnets situasjon med foreldrene eller andre som har omsorgen for barnet. Formidle kunnskap om hva andre tjenester kan tilby og fremheve mulighetene ved samarbeid – henvise

12 Barnog ungdom som pårørende, 2009 Helsepersonell skal bidra til å ivareta informasjon og nødvendig oppfølging Avklare om pasienten har barn Samtale med pasienten om barnas behov for informasjon og oppfølging Tilby at barnet og andre som har omsorg er med på samtale Evt tilby barnet samtale for sin egen del Innhente samtykke for oppfølging av barnet Innhente samtykke for å gi nødvendig opplysning til samarbeidende personell Barnog ungdom som pårørende, 2009 12

13 Barnog ungdom som pårørende, 2009Barnog ungdom som pårørende, 2008 13

14 Barnog ungdom som pårørende, 2009 Informasjonsplikt versus taushetsplikt Med det nye lovforslaget i helsepersonelloven får helsepersonell en plikt til å bidra med informasjon og eventuell oppfølging av barna til psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig syke eller skadde pasienter. Samtidig er helsepersonell bundet av taushetsplikten, og må innhente foreldrenes samtykke til at informasjon blir gitt. Informasjon og oppfølging av barn skal i utgangspunktet gis av foreldrene eller foresatte. Helsepersonellets plikt, blir å bidra til at barna får nødvendig informasjon. For eksempel ved å veilede foreldrene i barnas behov for informasjon.

15 Barnog ungdom som pårørende, 2009 Informasjonsplikt versus taushetsplikt forts… Detaljert informasjon om forelderens medisinske tilstand og behandling er underlagt taushetsplikt og barnet har i utgangspunktet ingen selvstendig rett til slik informasjon. Barnets ønske om taushetsbelagt informasjon om foreldrene for å kunne forstå sin egen og familiens situasjon kan ikke oppfylles av helsepersonell uten samtykke fra foreldrene. Det er likevel fullt mulig å gi barna en generell informasjon, basert på det barnet vet fra før.

16 Barnog ungdom som pårørende, 2009Barnog ungdom som pårørende, 2008 16


Laste ned ppt "Barnog ungdom som pårørende, 2009 Barn som pårørende Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen Barnog ungdom som pårørende, 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google