Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FROKOSTMØTE MELLOM NÆRINGSLIVET OG NORDKAPP KOMMUNE Innledning v/ prosessveileder Bente Larssen 12. Februar 2016 Honningsvåg 12. februar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FROKOSTMØTE MELLOM NÆRINGSLIVET OG NORDKAPP KOMMUNE Innledning v/ prosessveileder Bente Larssen 12. Februar 2016 Honningsvåg 12. februar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 FROKOSTMØTE MELLOM NÆRINGSLIVET OG NORDKAPP KOMMUNE Innledning v/ prosessveileder Bente Larssen 12. Februar 2016 Honningsvåg 12. februar 2016

2 Om Finnmark 19 kommuner 13 kommuner under 3000 innbyggere av disse har 8 kommuner under 2000 innbyggere. Største fylket i Norge – 48 637 km2. Honningsvåg 12. februar 2016

3 Litt historikk Honningsvåg 12. februar 2016 1964 2015 1837

4 I dag

5 Fremtid

6 Vurderingskriterier i kommunereformen Tilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse Tilstrekkelig distanse Effektiv tjenesteproduksjon Økonomisk soliditet Valgfrihet Funksjonelle områder for samfunnsutvikling Høy politisk deltagelse Lokal politisk styring Lokal identitet Honningsvåg 12. februar 2016

7 Utfordringer Mange parallelle statlige og regionale reformer gjør kommunereformen ekstra krevende i et fylke med store geografiske avstander Stadige flere tjenesteområder følger ikke fylkesgrensene Kommunene opplever, som følge av dette, et krysspress for å ivareta innbyggernes interesse i form av tjenester og arbeidsplasser, gir mindre legitimitet til kommunereformen Honningsvåg 12. februar 2016

8 Sintef-sjefen: Svært mange arbeidsplasser vil endres - En hovedkonklusjon i rapporten er at den ekstreme og stadig akselerende digitaliseringen gir grunnlag for helt nye varer, tjenester og forretningsmodeller Gjørv var også tydelig på at vi som nasjon ikke kan frykte endring, vi må omfavne mulighetene som denne teknologiske kapasiteten gir for en nødvendig omstilling av samfunnet vårt. Honningsvåg 12. februar 2016

9 NHO Finnmark Næringslivet trenger gode strategier, effektiv saksbehandling og kompetente medspillere i kommunene. En utdatert kommunestruktur gir dårlige løsninger for befolkningen og konkurranseulemper for bedriftene. Statiske kommunegrenser bidrar til voksesmerter for noen regioner mens andre har problemer med å fremstå som attraktive etableringsmiljøer. Honningsvåg 12. februar 2016

10 Hvordan vil vi ha det? Attraktive lokalsamfunn Legge til rette for befolkningsvekst Sikre kvalifisert arbeidskraft Næringsetableringer Kunnskapssamfunn Honningsvåg 12. februar 2016

11 Fra statusbildene Kommune i underkant av 4000 innbyggere: Kommuneplanens arealdel er fra 2000. Arealdelen er udatert og fungerer derfor i liten grad som et godt styringsverktøy. Det ble varslet oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel i 2013. Etter vår vurdering har kommunen begrenset med kompetanse og kapasitet på planområdet. De sliter med gjennomføring av kommuneplanprosessen. Fylkesmannens inntrykk er at kommunen ikke har gode nok rutiner knyttet til behandling av arealsaker. Kommune – ca 1200 innbyggere: Etter FMs vurdering har kommunen begrenset kapasitet og kompetanse på planområdet. Kommuneplanens arealdel (2000-2008) ble vedtatt i 2000. I kommunal planstrategi 2012-2015 står det at kommuneplanens arealdel skal rulleres i 2013. Prosessen er ikke igangsatt etter det vi kjenner til. Honningsvåg 12. februar 2016

12 Påvirker endringer? Hvordan vil endringer på andre forvaltningsnivå påvirke prosessen?  Samhandlingsreformen  Politireformen  Endringer i Mattilsynet  Endringer i Nav?  Overføring av skatteoppkrever til staten?  Endringer hos Fylkesmannen?  Regionendringer?  Lufthavnstruktur? Honningsvåg 12. februar 2016

13 Eksempel på tilnærming Kommunestyret mener følgende prinsipper må ligge til grunn dersom Porsanger kommune skal se det hensiktsmessig å gå sammen med en eller flere kommuner til en større: Potensialet for nærings- og samfunnsutvikling må være større enn å stå alene. Tjenestetilbudet til innbyggerne må gis forutsigbare rammer og ivaretas på en tilfredsstillende måte. Tre språk og kulturer gis forutsigbare rammer og ivaretas på en tilfredsstillende måte. Lokaldemokratiet må gis forutsigbare rammer og ivaretas på en tilfredsstillende måte. Honningsvåg 12. februar 2016

14 Eksempel på tilnærming Formannskapet i Vadsø uttrykker tilslutning til følgende retning for de kommende sonderings- og drøftingsprosesser knyttet til kommunesammenslåing i Varanger; Vadsø kommune ser positivt på de mulighetene sammenslåinger av kommuner representerer. Gjennom sammenslåinger kan Varanger i større grad løftes opp på ulike agendaer og sikre seg bedre utviklingsmessige forutsetninger. Vadsø kommune skal derfor være en pådriver for drøftinger av mulige sammenslåinger på bred basis Primært synes muligheten for en bred sammenslåing av kommuner på Varangerhalvøya (Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg) mest interessant. Det gir muligheter for et samlet og sterkere fokus på det denne regionen representerer av muligheter. Vadsø bør søke å adressere dette inn i de pågående drøftinger hvor en sammenslåing med Vardø synes mest nærliggende pga avstand En sammenslåing med Sør-Varanger synes å representere den beste muligheten for samling av skalafordeler og strategiske forutsetninger i Øst-Finnmark. Utvalget bør også søke å drøfte en slik innretning Honningsvåg 12. februar 2016

15 Sånn blir vi sett på Honningsvåg 12. februar 2016


Laste ned ppt "FROKOSTMØTE MELLOM NÆRINGSLIVET OG NORDKAPP KOMMUNE Innledning v/ prosessveileder Bente Larssen 12. Februar 2016 Honningsvåg 12. februar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google