Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempler på en god reguleringsplan 21.4.2015 Kristoffer L. Seivåg Byplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempler på en god reguleringsplan 21.4.2015 Kristoffer L. Seivåg Byplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempler på en god reguleringsplan 21.4.2015 Kristoffer L. Seivåg Byplan

2 Hva er en god reguleringsplan? Godt sluttprodukt? –Et detaljert plankart eller et kart med få formål? –En plan med strenge rammer eller plan med fleksible bestemmelser/plankart? Lett gjennomførbar? –Enkle bestemmelser og eller detaljerte bestemmelser? God planprosess? –Lang eller kort prosess? –Mye eller begrenset medvirkning? Fokuset i planforslaget? –Miljø og grøntområder. –Trafikksikkerhet. –Positive virkninger utenfor planområdet. –Samfunnsnytte. –Ingen interessekonflikter.

3 Detaljerte reguleringsplaner

4 Mindre detaljert reguleringsplan

5 God planprosess

6 Bodø kommunes satsinger Attraktiv hovedstad i nord Legge til rette for at byen skal vokse til 70.000 innbyggere innen 2030 Byen det er godt å bo i – mangfold, levekår og livskvalitet Kommuneplanens arealdel: Gir rammer for arealplanleggingen i kommunen.

7 Kommuneplanens arealdel – bestemmelser for: Rammer for reguleringsplanene: Krav til uteoppholdsarealer Krav til parkering Krav til boligen Sjekklister med krav Trafikksikkerhet Støy Sikker skoleveg Infrastruktur: skoler, idrettsanlegg, parker, g/s, fortau, barnehager Folkehelse Universell utforming mm

8 Godt forarbeid Godt forarbeid gir et solid grunnlag for god planprosess og et godt planforslag. Konsekvensvurdering på kommuneplannivå. Befaring Analysere planområdene ut fra følgende:  Sammenhengende grønnstruktur  Sol/skygge  Vind  Avstand til kollektivtrasè  Avstand/gangavstand til lokalsenter  Kulturminner/kulturmiljøer  Naturverdier  Gangavstand skole/trygg skoleveg  Skolekapasitet  Gode lekeplasser/uteoppholdsarealer for alle Utbyggingsavtaler – ny organisering

9 God planprosess Avklaringer på et tidlig tidspunkt –Overordnet planstatus –Avklaringer mot nasjonale og regionale myndigheter –Andre føringer –Utredninger/analyser? –Andre problemstillinger –Godt forarbeid – skisser/ideer –Planprogram? Medvirkning –Berørte parter og naboer –Offentlig instanser –Folkemøter Kontinuerlig samarbeid og orientering –Underveismøter –Workshops Godt planforslag = gode tilbakemeldinger/merknader/uttalelser

10

11

12

13 Innholdet i reguleringsplanen Plankart –Hensiktsmessig detaljering Bestemmelser –Konkrete – samarbeid med Byggesak –God struktur Planbeskrivelse –Beskrivelse av planforslaget –Alle relevante tema –Alt oppsummeres –ROS –Virkninger av planforslaget Nødvendige analyser/utredninger –Stille krav til innholdet –Tydelig konklusjon –Sidemannskontroll?

14

15 Planer med mange hensyn og tema

16

17 Oppsummering Gode reguleringsplaner Godt forarbeid I tråd med overordnede føringer Bred nok medvirkning Konstruktivt samarbeid og prosess Gjennomførbar – samarbeid med byggesaksansvarlig Tilstrekkelige analyser/utredninger Alle relevante tema er godt nok belyst Viktige interesser er hensyntatt i plankart og bestemmelser Plankart og bestemmelser har hensiktsmessig detaljnivå Reguleringsplaner skal gi tilstrekkelig forutsigbarhet og være kommunens verktøy. Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Eksempler på en god reguleringsplan 21.4.2015 Kristoffer L. Seivåg Byplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google