Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Ambulansekonferanse Midt-Norge Informasjon om en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet Even Klinkenberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Ambulansekonferanse Midt-Norge Informasjon om en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet Even Klinkenberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Ambulansekonferanse Midt-Norge Informasjon om en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet Even Klinkenberg Utvalgssekreter / Helsedirektoratet

2 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008

3 Arbeidsgruppe  Prehospitale tjenester Medisinsk nødmeldetjeneste Bil og båtambulanse Leder Anne Rygh Pedersen Politimester i Telemark Arbeidsgruppen har 15 medlemmer.

4 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Mandat  Arbeidsgruppa skal foreta en helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og bil- og båtambulansetjenesten og komme med forslag til eventuelle endringer på områder der dette er aktuelt

5 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Mandat  Gjennomgangen skal omfatte følgende områder: Organisering og samhandling Kapasitet og responstider Utdanning/kompetanse/arbeidsmiljø Økonomiske og administrative forhold

6 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Organisering og samhandling  Vurdere ambulansetjenestens grensesnitt mot pasienttransport, og vurdere behovet for og komme med forslag til alternative transportløsninger, med utgangspunkt i hensiktsmessig og effektiv bruk av kompetanse, utstyr og økonomiske ressurser

7 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Organisering og samhandling  Kartlegge og vurdere ulike organisasjonsmodeller for ambulansetjenesten, herunder gi en vurdering av erfaringer med offentlig vs privat eierskap, vurdere eventuelle forskjeller i kvalitet og kostnader knyttet til ulike organisasjonsformer.

8 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Organisering og samhandling  Gi en vurdering av samhandling med primærhelsetjenesten, herunder rolle og funksjon for kommunal legevakt og et større fokus på utvikling av felles akuttmottak.

9 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Kapasitet og responstider  Kartlegge forskjeller i, og gi vurdering av dekningsgrad og kapasitet i tjenesten, nasjonalt og i den enkelte helseregion.  Kartlegge i hvilken grad forskriftens krav om tilstedevakt er oppfylt og vurdere bruken av unntaksbestemmelsene i forskriften.

10 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Kapasitet og responstider  Kartlegge og vurdere responstider i ulike geografiske områder sett i forhold til sykehusenes akuttfunksjoner og gi en vurdering av behovet for og faglige og økonomiske konsekvenser av å fastsette normer for/krav til responstid

11 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Utdanning/kompetanse/arbeidsmiljø  Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (§17) definerer kompetansekrav til ambulansepersonell. Arbeidsgruppa skal gi en oversikt over i hvilken grad kravene i forskriften er oppnådd for landet som helhet og i den enkelte helseregion.

12 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Utdanning/kompetanse/arbeidsmiljø  Gi en vurdering av behovet for og innhold i videreutdanning innenfor området, med utgangspunkt i det arbeid som er gjennomført av Helsedirektoratet. På bakgrunn av dette foreslå tiltak for å sikre og oppdatere krav til kompetanse i tråd med utviklingen innen medisinsk og teknologisk utvikling.

13 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Utdanning/kompetanse/arbeidsmiljø  Gi en vurdering av kompetansekrav ved transport av spesielle transportgrupper, herunder fødende og nyfødte.

14 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Utdanning/kompetanse/arbeidsmiljø  Vurder arbeidsmiljø og arbeidsforholdene i tjenesten og komme med forslag til tiltak som kan bidra til god rekruttering og stabil arbeidskraft i ambulansetjenesten.

15 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Utdanning/kompetanse/arbeidsmiljø  Gi en vurdering av om grunnutdanningen for ambulansearbeidere gir tilstrekkelig kompetanse, og komme med forslag til eventuelle endringer. Herunder vurdere etablert utdanningsmodell med hensyn til kapasitet, herunder dekning av læreplasser, og med hensyn til kandidatenes alder, gitt innholdet i tjenesten.

16 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Utdanning/kompetanse/arbeidsmiljø  Gi en vurdering av hvordan en gjennom kompetansetiltak kan sikre…………..holdninger og atferd preget av respekt for enkeltindividet.  Arbeidsgruppen skal avlevere sin rapport innen utgangen av 2008

17 Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Til slutt  Regjeringen tar sikte på at det innføres ett felles nødnummer (112) og at det etableres felles nødmeldesentraler for brann, helse og politi.


Laste ned ppt "Ambulanse i Midt-Norge 14.mai 2008 Ambulansekonferanse Midt-Norge Informasjon om en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet Even Klinkenberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google