Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maria Lage Barca – Doktorgradsstipendiat Nasjonalt kompetansesenteret for aldring og helse Psyk IT – 20. Oktober Depresjon ved demens: flere resultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maria Lage Barca – Doktorgradsstipendiat Nasjonalt kompetansesenteret for aldring og helse Psyk IT – 20. Oktober Depresjon ved demens: flere resultater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Maria Lage Barca – Doktorgradsstipendiat Nasjonalt kompetansesenteret for aldring og helse Psyk IT – 20. Oktober Depresjon ved demens: flere resultater fra undersøkelse blant 1165 norske sykehjemspasienter og validitet av Cornell skala

2  Forekomst av depresjon ved demens er 20-50%  Høyest forekomst finnes det i sykehjem  Tilstanden er forsatt underdiagnostisert  Vanskelig å diagnostisere Depresjon ved demens har et annet klinisk bilde enn depresjon hos eldre generelt Pasientene klager ikke over depressive symptomer, særlig de med alvorlig demens Komorbiditet med somatiske lidelser Bakgrunn – Depresjon ved demens

3  Insidens Rundt 14% i ett år  Persistens Rundt 50% etter ett år  Risiko faktorer Tidligere depresjon hos pasient eller familie medlem Kort opphold i sykehjem Dårlig somatisk helse Høy skåre i depresjonskalaer ved baseline Bakgrunn – Forløp

4  Negative konsekvenser: Forverring av livskvalitet Manglende evne til å ivareta dagliglivets aktiviteter Innleggelse i sykehjem Byrde og depresjon hos omsorgsgivere Økt sykelighet og dødelighet Bakgrunn – Forløp

5  Forløpstudie av depresjon i sykehjem Hypoteser Metode Resultater Konklusjon  Validitetsstudie av Cornell skala Disposisjon

6  Insidens og persistens av depresjon er høye hos pasienter i norske sykehjem  Kort opphold og dårlig fysisk helse er risiko faktorer for insidens av depresjon  Alvorlig depresjonssymptomer ved baseline predikere persistens etter ett år  Depresjon har en signifikant innflytelse i overlevelse etter ett år Forløpstudie - Hypoteser

7 Forløpstudie - Metode Del av en større norsk sykehjemsstudie om APSD og depresjon Inklusjons kriterier Sykehjem i fire norske fylker Opphold minst i 14 dager Skalaer som ble anvendt: Cornell Skala for Depresjon ved Demens Klinisk demens vurdering (KDV) Lawton’s Skala for aktiviteter i hverdagen Neuropsychological Inventory (NPI) Generell somatisk helse vurdering Pasienters karakteristika, diagnoser og bruk av medisiner N=1.159

8 Forløpstudie - Metode 1159 pasienter ved baseline 257 hadde ufullstendig data (Cornell Skala ved baseline) 902 pasienter 30 flyttet til eget hjem eller omsorgsbolig 872 pasienter 233 pasienter døde i løpet av forløp (ett år) 639 pasienter 93 hadde ufullstendig data (Cornell Skala etter ett år) 546 pasienter etter ett år

9  Faktorer som forutsi dødelighet: multippel logistisk regresjon (døde/levende)  Faktorer som forutsi forverring i Cornell skåre etter ett år : multippel linear regresjon (Cornell skåre)  Faktorer som forutsi insident og persistent depresjon: multippel logistisk regresjon (Cornell skåre ≥ 8 ved12 måneders oppfølging) Forløpstudie - Statistikk

10 Faktorer som forutsi dødelighet a Mann-Whitney U-test; b Chi-Square

11 Pasienters hovedkarakteristika a Wilcoxon Signed Rank Test; b Chi-Square test

12 Endringer i Cornell skåre fra baseline til 12 måneders oppfølging (%) Uendret skåre80 (14.7) Lavere skåre etter 12 måneder 1 eller 2 poeng101 (18.5) 3-5 poeng83 (15.2) 6 poeng eller flere (max 18)56 (10.2) Høyere skåre etter 12 måneder 1 eller 2 poeng96 (17.6) 3-5 poeng75 (13.7) 6 poeng eller flere (max 18)55 (10.1) Total546 (100) Endringer i Cornell skåre

13  Depresjons prevalens: (Cornell skåre over 8) Baseline:116 (21.2%; 11% mild / 10.3 moderat-alvorlig) 12 måneder:116 (21.2%; 13.7% mild / 7.5% moderat-alvorlig)  Persistens: 52/116 (44.8%)  Insidens: 64/430 (14.9%) Resultater - Rater

14 Bruk av medisiner DDD = Daglig Definert Dose

15 Faktorer som er forbundet med forverring på Cornell skåre

16 Risiko faktorer for insident depresjon Hosmer-Lemeshow goodness of fit statistics= 10.88 on 8 degrees of freedom, p=0.209

17 Risiko faktorer for persistent depresjon Hosmer-Lemeshow goodness of fit statistics= 4.48 on 8 degrees of freedom, p=0.812

18  Depresjon i norske sykehjem har både høye insidens og persistens  Kortere opphold, høyere Cornell og KDV skåre ved baseline forutsa insident depresjon  Høy Cornell skåre ved baseline, bruk av anxiolytika og ikke være gift forutsa persisterende depresjon  Depresjon forutsa dødelighet Konklusjon - forløpstudie

19  Forløpstudie av depresjon i sykehjem  Validitetsstudie av Cornell skala Bakgrunn Metode Resultater Konklusjon Disposisjon

20 19 – symptom skala 0 – 1 – 2 – umulig å vurdere Skåre: 0 – 38 Kombinerer helsepersonell/ familieomsorgsgiveres vurdering og intervju med pasienten Mulig å bruke til pasienter med lett, moderat og alvorlig demens (og uten demens)

21 Bakgrunn – Cornell Skala  Gyldig og repeterbar  Forskjellige cut-off grenser i forskjellige land  Skårer ≥ 6 eller 7 : depressive symptomer  Skårer ≥ 12 eller 13: Major Depresjon  Norge: ???  Validitet og reliabilitetsstudien i institusjonalisert norsk befolkning

22 Reliabilitet og validitetsstudie Inklusjonskriterier: Pasienter som er 65 år og eldre Pasienter med og uten demens Eksklusjonskriterier: Bipolar affektiv lidelse (ICD-10 – F31) eller manisk episode (ICD-10 - F30) Metode – Reliabilitet og Validitet Metode – Reliabilitet og Validitet

23  Reliabilitetsstudien I sykehjem (71) og alderspsykiatriske avdeling (32) A) To sykepleiere vurderte 32 pasienter i hvert sitt intervju innen 7 dager B) To sykepleiere vurderte 103 pasienter i henhold til Cornell skala uavhengig av hverandre i samme intervju KDV vurdering ble gjort i tillegg Metode - Reliabilitetsstudie Metode - Reliabilitetsstudie

24  Validitetsstudien Hvor?  Vurdering med Cornell skala, KDV, Lawton’s ADL skala  Pasientene ble intervjuet av en psykiater som ikke hadde tilgang til Cornell vurderingen. Depresjonsdiagnose ble stilt i henhold til tre ulike kriterier: ICD-10, DSM-IV og hos pasienter med demens også Provisional Diagnostic criteria for depression in Alzheimer’s Disease (PDC-dAD). Metode - Validitetsstudie Metode - Validitetsstudie Sykehjem (97 pasienter) Inneliggende i sykehus (134 pasienter): Alderspsykiatrisk avdeling (114 pasienter) Geriatrisk avdeling (20 pasienter)

25  Reliabilitetsstudie A 32 pasienter inkludert Crohnbachs alpha = 0.95 Spearman rho mellom intervjuernes = 0.81 Gjennomsnitt kappa = 0.57 (0.20 – 1.00) Resultater – Reliabilitetsstudie A Resultater – Reliabilitetsstudie A 13 menn, gjennomsnittsalder 78 år (SD 7.8) 19 kvinner, gjennomsnittsalder 80 år (SD 7.2)

26  Reliabilitetsstudie B 103 pasienter inkludert Crohnbachs alpha = 0.81 Spearman rho mellom intervjuernes = 0.97 Gjennomsnitt kappa = 0.91 (0.84 – 1.00) Resultater – Reliabilitetsstudie B Resultater – Reliabilitetsstudie B 30 menn, gjennomsnittsalder 81 år (SD 9.1) 73 kvinner, gjennomsnittsalder 84 år (SD 6.8)

27  Validitetsstudien 231 pasienter inkludert 13.4% MCI og 71% demens Depresjonsdiagnose Beste cut-off grense = 7/8 poeng Resultater - Validitetsstudien Resultater - Validitetsstudien 76 menn, gjennomsnittsalder 79 år (SD 8.2) 155 kvinner, gjennomsnittsalder 82 år (SD 7.8) 105 (45.5%) ICD-10 68 (29.9%) DSM-IV 88 (53.3% av de med demens) PDC-dAD

28 SensitivitetSpesifisitet LR + LR - AccuracyAUC ICD-10 diagnose; n=231 Cut-off 6/7 75%74%2.90.40.878% Cut-off 7/8 66%82%3.70.40.8 DSM-IV diagnose; n=231 Cut-off 6/7 84%61%2.20.30.781% Cut-off 7/8 77%69%2.50.30.7 PDC-dAD diagnose; n=195 Cut-off 6/7 78%58%1.80.40.779% Cut-off 7/8 68%75%2.70.40.7 Resultater - Validitetsstudien Resultater - Validitetsstudien

29 Norsk versjon av Cornell Skala for depresjon ved demens har en god reliabilitet. Best cut-off grense er 7/8, men sensitivitet og spesifisitet er bare god nok Konklusjon – Cornell studie

30 Takk til medarbeidere Alderspsykiatriske avdelinger: Kjell Martin Moksnes, Nils Torvik og Tonje Landmark (Ullevål) Eivind Aakhus, Svein Martin Luth og Ståle Moen (Reinsvoll) Ole Bækkedal og Tom Borza (Sanderud) Geir Selbæk (Kløverhagen) Bærum Sykehjem: Ingun Ulstein Mine veilederne: Knut Engedal og Geir Selbæk Og alle sykepleiere og pasienter som var med i studie

31 Takk for oppmerksomhet


Laste ned ppt "Maria Lage Barca – Doktorgradsstipendiat Nasjonalt kompetansesenteret for aldring og helse Psyk IT – 20. Oktober Depresjon ved demens: flere resultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google