Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda 1.Velkommen 2.Bakgrunnen for utlysningen 3.Lisensforvaltning 4.Presentasjon av konkurransegrunnlaget Pause 5. Spørsmål og svar 6. Avsluttende bemerkninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda 1.Velkommen 2.Bakgrunnen for utlysningen 3.Lisensforvaltning 4.Presentasjon av konkurransegrunnlaget Pause 5. Spørsmål og svar 6. Avsluttende bemerkninger."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Agenda 1.Velkommen 2.Bakgrunnen for utlysningen 3.Lisensforvaltning 4.Presentasjon av konkurransegrunnlaget Pause 5. Spørsmål og svar 6. Avsluttende bemerkninger

3 Bakgrunnen for utlysningen Jan R. Raae

4 Bakgrunn Kontrakt med totalleverandør for FISBasis B/U terminert per 31. desember 2006. FD – FST – FLO drøftet ulike modeller for videre forvaltning. Egendrift valgt bl a fordi dette muliggjør –Stordrift mellom ulike graderingsnivåer/ forvaltningsområder –Bidrag til ”styrkebrønn” for nasjonale/ internasjonale operasjoner

5 Tidsplan i oppdraget FISBasis B/U SBS UL ETJITJ Kommunikasjon FISBasis B/U FISBasis H/NS Tid Fase 1: Fase 1 – etablering 1.Utarbeide forvaltningsmodell/implementeringsplan. 2.Etablere organisasjon med kapasitet og kompetanse. 3.Etablere nødvendige kontrakter med underleverandører. Synergier Fase 2 - stabilisering håndtere kritiske problemområder og avvik Fase 3 -gevinstuttak/synergi 1.Synergiuttak 2.Evaluering/måloppnåelsen. 3.Anbefaling Aug 20072010 DVU I&II

6 Strategiske målsettinger Lavere kostnader –Målt over hele perioden og mot alle områder som etter hvert inkluderes i egendriftsmodellen Max 140 nye årsverk + styrkebrønn –Øke innslaget av personell som kan bidra i operasjoner Økt tjenestekvalitet Økt kunde- og brukertilfredshet –Støtte til funksjonelle prosesseiere i Forsvaret –Støtte til sluttbrukere Økt medarbeidertilfredshet Økt sikkerhet –Øke systemsikkerheten –Redusere antall sikkerhetsbrudd Forsvarlig forvaltning –Null toleranse ovenfor brudd på regelverk og etiske retningslinjer

7 Prosjekt egendrift vil… Tilbakeføre totalleverandøransvaret for FISBasis B/U til Forsvaret. Styrke Forsvarets evne til å styre og kontrollere en totalleveranse. Etablere en forvaltning med klare skiller mellom bestiller og leverandør. Sikre styrkebidrag for beredskap og operasjoner. Optimalisere samvirke mellom ulike deler av IKT forvaltningen. Ivareta en leverandørstrategi med fokus på fleksibilitet og optimale leveranser. Dokumentere kvantitative og kvalitative gevinster. Sette fokus på kunde/brukertilfredshet og -forventninger.

8 Leverandørmodell pr juni 06 Tilhørende tjenester ServerKlient Nett- verk Peri- feri Ledelse og styring Utvikling Drift Lisensadm Drift Rådgivning Nye tjenester SW vedlikehold 3 lj vedlikehold Rådgivning Styring av portefølje Kjøp av alle typer utstyr til infrastuktur Nettverk Tjenere Database/applikasjonstjenere Lagringsløsninger Klienter Skrivere Annet periferiutstyr Vedlikehold Installasjonstjenester Transport Returhåndtering Utstyr

9 Ny kontraktsmodell Utstyr (Ementor) Drift (Forsvaret) Videre Utvikling Steria Vedlegg Rådgivning FLO/IKT ”Samhandlingsavtale” Vedlegg Lisensadministrasjon (Forsvaret) Lisensforhandler

10 Våre forventninger til Leverandøren Leverer iht avtale Er proaktiv (sikkerhetsklarering) Sikre rask operasjonalisering Gir Forsvaret gode råd og anbefalinger Handler iht Forsvarets interesse Opptrer korrekt iht etiske normer, lover og regler

11 Lisensforvaltning Andre Joachim Frank

12 Omfang og faseinndeling Fase 1, innen utgang 2007: Komplett lisensforvaltning for deler av Forsvaret Forsvarets sikre plattformer (FISBasis B/U, FISBasis U og FISBasis H/NS). Kun programvare og lisenssalg til såkalte ugraderte maskiner (ingen adm) Fase 2, innen utgang 2008: Komplett lisensforvaltning for hele Forsvaret Forsvarets sikre plattformer og ugraderte maskiner/nettverk hos den enkelte avdeling

13 Styringsmodell – Hvordan? Lisenskontoret som et sterkt kompetansesenter for anskaffelse og kontroll av programvare. Svakt skille mellom ledelse og utførsel av tjenestene kun regulert av ansettelses og bemanningskontrakter Verktøy og integrerte systemer/prosesser som muliggjører kontroll og effektiv forvaltning Modellen unngår bukken og havresekken dilemmaet og søker nøytrale råd Lisens er likestilt med andre forvaltningsområder og synlig

14 Lisensgrensesnitt mot IKT- forvaltningen Lisensforvaltningen vil både stille krav til og bli stilt krav av de andre forvaltningsområdene utvikling, drift, realisering og sikkerhet. Lisensforvaltningen er i stor grad en prosess som går på tvers av alle de andre forvaltningsområdene. SYNLIGHET og kultur Samhandling skal foregå på ledelse og styringsnivå gjennom deltakelse i koordineringsfora og i utforming av planverket (nåtid og fremtid) Samhandling skal foregå på tjenesteyter nivå, gjennom utveksling av definerte data og proaktiv inkludering Samme grad av knytning og autonomitet mot respektive drift, utvikling og realisering

15 Lisensabonnement i Forsvaret: Fleksibelt og rettferdig

16 Presentasjon av konkurransegrunnlaget Thomas Buskop

17 Tilbudet skal dekke Forsvarets behov = Tilbud Forsvarets behov Formål og omfang Beskrivelse av programvare Kontrakt

18 Avgrensning av behovet Anskaffelsen gjelder ikke programvare tilsvarende Microsoft Enterprise Agreement, da Forsvaret allerede har slik avtale. Anskaffelsen gjelder ikke teknisk support for Microsoft-programmer, da Forsvaret allerede har dette. Men dersom det tilbys alternativ programvare til Microsoft Select, må det også tilbys teknisk support for dette og den programvare som i så fall skal erstatte Microsoft Enterprise Agreement.

19 Beskrivelse av programvare Utfordring: Beskrive funksjonaliteten i gjeldende system uten å benytte produktnavn For del av behovet har vi funnet det nødvendig å bruke produktnavn og ”eller tilsvarende”, supplert med mer generell beskrivelse For en del har vi brukt funksjonsbeskrivelse

20 Forholdet til rettighetshavers vilkår Se Spesielle kontraktsvilkår pkt. 1.4 bokstav b) Rettighets- haver Leverandør Forsvaret 1 2

21 Hva skal leveres? Se Regler for anskaffelsen pkt. 7. Svar på kvalifikasjonskrav Svar på tildelingskriterier Dette er det eneste Forsvaret har lov til å vurdere

22 Tilbud på deler av omfanget Tre alternative omfang –Hele –Lisens og programvarevedlikehold –Teknisk support Virkningen av at det gis tilbud på en del –Prising ved flere deltilbud –Forholdet til teknisk support

23 Krav til alternativt produkt Beskrivelse av krav – Regler for anskaffelsen, Vedlegg C Kvalifikasjon: Erfaring med kompatibilitet, interoperabilitet og stabilitet Økonomisk mest fordelaktige: Forsvaret må anskueliggjøre kostnader knyttet til alternativt produkt – byttekostnader –Opplæring –Kjøp av erstatningslisenser –Fjerning og erstatning av eksisterende –Sikkerhet

24 En konkurranse stiller krav til likhet Det som bes besvart må besvares i det format og på den måte Forsvaret har bedt om. Les konkurransegrunnlaget nøye, og ikke vær redd for å spørre. Uklarheter i konkurransegrunnlaget er tilbyders risiko. Ethvert forbehold, avvik eller tillegg medfører fare for avvisning.

25

26 Tentativ fremdriftsplan Dato:Aktivitet 2007-05-03Frist for Forsvaret til å besvare spørsmål vedrørende forespørselen (spørsmål bør sendes i rimelig tid før). 2007-05-09 kl. 12:00 Tilbudsfrist Uke 20 og 21Evaluering 2007-06-11Kontraktsinngåelse


Laste ned ppt "Agenda 1.Velkommen 2.Bakgrunnen for utlysningen 3.Lisensforvaltning 4.Presentasjon av konkurransegrunnlaget Pause 5. Spørsmål og svar 6. Avsluttende bemerkninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google