Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sørmarka, 10.-11.. juni 2009 VALGKAMP Fremskrittspartiet En kort gjennomgang av hovedmotstanderen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sørmarka, 10.-11.. juni 2009 VALGKAMP Fremskrittspartiet En kort gjennomgang av hovedmotstanderen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sørmarka, 10.-11.. juni 2009 VALGKAMP Fremskrittspartiet En kort gjennomgang av hovedmotstanderen

2 2 Sørmarka, 10.-11.. juni 2009 VALGKAMP 5 viktige kampsaker  Arbeidsledighet –Frp er for økonomisk frislipp og ikke opptatt av ledigheten  Skatt –50 milliarder i skattelette eller velferd?  Privatisering –Frp vil privatisere skole, omsorg, bedrifter  Arbeidsmiljøloven –Den norske modellen eller uregulert arbeidsliv?  Klima –Et alvorlig problem eller bare tull?

3 3 Sørmarka, 10.-11.. juni 2009 VALGKAMP Plukk fra programmet  Norges mest liberalistiske parti –Liberalisere økonomien for å skape større vekst og mer velferd. –Veksten i offentlig sektor må holdes lavere enn veksten i privat sektor. En for stor offentlig sektor vil trenge så stor finansiering fra privat sektor at det vil hemme verdiskapingen. Offentlig sektor må slankes og effektiviseres slik at innbyggerne får bedre og billigere tjenester. Flere tjenester som i dag leveres av det offentlige bør kunne konkurransestimuleres eller overlates til frivillige eller kommersielle aktører. –En målsetting i vår økonomiske politikk er derfor å bygge ned det offentlige eierskapet gjennom salg.

4 4 Sørmarka, 10.-11.. juni 2009 VALGKAMP Skatter og avgifter  Skatter og avgifter er hemmende for økonomisk vekst og utvikling. Fremskrittspartiet vil ha et lavest mulig skatte- og avgiftstrykk. I den grad skatter og avgifter skal brukes, må det avspeile det reelle finansieringsbehovet det offentlige har for å dekke fellesoppgavene.  Et høyt skattenivå med stor grad av omfordeling svekker viljen til å forbedre egen økonomisk situasjon. Inntektsfordelingen i samfunnet skal først og fremst være et resultat av den enkeltes frie valg til å verdsette arbeidsinnsats, inntekt og fritid, ikke et resultat av progressiv beskatning. Det er ikke en offentlig oppgave å utjevne lønnsforskjeller som naturlig oppstår i arbeidsmarkedet. Det bør innføres et flatere skattesystem med store bunnfradrag som bidrar til at flere kan greie å leve av egen inntekt. Vi vil gradvis redusere progresjonen i inntektsskatten, for å stimulere til ekstra arbeidsinnsats  Et slikt system vil bidra til at høyinntektsgrupper ikke trenger store lønnspålegg for å kompensere for progresjonen i skattesystemets struktur.  Vi vil arbeide for å fjerne formueskatten og arveavgiften.

5 5 Sørmarka, 10.-11.. juni 2009 VALGKAMP Arbeidstakeres rettigheter  Fornye arbeidsmiljøloven  Tilpasse arbeidsmiljøloven for små og mellomstore bedrifter  Sørge for et mer fleksibelt arbeidsmarked  Samfunnet er hele tiden i utvikling, og dagens sentrale tariffavtaler er ikke tilpasset den stadig økende konkurranse for næringsliv og norske arbeidstakere. I den sammenheng bør lokale arbeidstakerorganisasjoner, arbeidstakere og arbeidsgivere i større grad kunne ta forhandlinger lokalt, tilpasset de lokale utfordringer og lokale fortrinn.  Vi vil imidlertid arbeide for å justere det kollektive avtalesystemet da det ikke ivaretar nyansene i arbeidslivet, nyanser en lettest kan se og løse ved lokale forhandlinger. Nyanser i denne sammenhengen er blant annet geografi, belastninger, konkurransen i arbeidsmarkedet, samt ivareta utsatte næringer. Sentrale forhandlinger tar ikke slike hensyn og denne potten må reduseres for å kunne øke andelen til lokale forhandlinger.  Vi mener det må vurderes å innføre begrensninger i streikeretten for arbeidskraft som reelt sett ikke løper noen risiko ved en streik, eller som rammer mange uskyldige ved en streik uten at det står i et rimelig forhold til omfanget og betydningen av tvisten.  Midlertidige ansettelser er en nødvendighet av forskjellige årsaker. Dette gjelder både for å sikre et velfungerende arbeidsliv, og ikke minst for at unge og seniorer lettere kan få innpass i arbeidslivet.  Ha fleksible arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

6 6 Sørmarka, 10.-11.. juni 2009 VALGKAMP Privatisering og konkurranseutsetting  Skolefritidsordninger bør opprettes når det er behov for slike tjenester, men driften av slike ordninger bør i størst mulig grad overlates til private tilbydere eller frivillige organisasjoner.  La staten overta ansvaret for å finansiere eldreomsorgen, og gi private omsorgsaktører mulighet til å konkurrere med offentlige tilbud om å gi pleietrengende det beste tilbudet  Innføre fritt brukervalg i hjemmehjelpstjenesten og hjemmesykepleien, slik at de eldre kan velge hvilken tjenesteyter de ønsker og velge bort tjenesteytere de er misfornøyde med.  Vi mener at sykehusene må få betalt en stykkpris for den pasientbehandlingen som utføres, slik at det legges til rette for effektivitet  Vi ønsker at offentlige og private helsetjenester skal likebehandles og konkurrere på like vilkår  Finansiere pasientbehandling, gjennom stykkpris fra folketrygden.  At psykiatrien skal finansieres gjennom stykkpris.

7 7 Sørmarka, 10.-11.. juni 2009 VALGKAMP Innvandring og utvandring  Det er grunn til å frykte at en fortsatt innvandring av asylsøkere, av bare tilnærmet det omfang som man har hatt i de senere år, vil føre til alvorlige motsetninger mellom folkegrupper i Norge. Det er etisk uforsvarlig å ikke stramme inn denne innvandringen for å forebygge konflikter i det norske samfunn.  Vi vil derfor i perioden foreta en grundig gjennomgang av internasjonale avtaler og norske lover, med sikte på å legge bedre til rette for nordmenn i utlandet.


Laste ned ppt "1 Sørmarka, 10.-11.. juni 2009 VALGKAMP Fremskrittspartiet En kort gjennomgang av hovedmotstanderen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google