Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nytten av CRP i vurderingen av akutt funksjonssvikt hos eldre Astrid Wester Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nytten av CRP i vurderingen av akutt funksjonssvikt hos eldre Astrid Wester Lovisenberg Diakonale Sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nytten av CRP i vurderingen av akutt funksjonssvikt hos eldre Astrid Wester Lovisenberg Diakonale Sykehus

2 2 Et akutt fase protein kan stige opptil 1000 ganger produseres i lever stiger 6-12 timer etter start av sykdomsprosess parameter på bakteriell infeksjon

3 3 Fysiologisk funksjon stiger ved prosesser som medfører cellenekrose bindes til fremmedelementer –aktivere komplement –genererer kjemotaksiner for nøytrofile og eosinofile granulocytter

4 4 CRP som parameter bakgrunnsmaterialet –kirurgiske pasienter –spedbarn og barn lite om CRP og eldre Èn god studie: SR og CRP sammenliknet hos eldre (Clinical Chemistry 1989) –sammenliknet sensitivitet, spesifisitet og prediktive verdier ved ulike cut-off verdier av SR og CRP

5 5 Den amerikanske studien 101 eldre med gjennomsnittsalder 72 år 78 hentet fra geriatriske institusjoner, resten fra et leilighetskompleks for selvhjulpne eldre 32% hadde undeliggende inflammasjon eller infeksjon (ingen malignitet) CRP hos de syke ikke tatt i akutt-fasen CRP og SR signigfikant høyere hos de syke ingen signifikant forskjell relatert til kjønn Ingen positiv korrelasjon med alder

6 6 Statistikk-begreper Sensitivitet = sannsynlighet for positvit svar i syk populasjon = antall syke med positivt svar / antall syke Spesifisitet = sannsynlighet for negativt svar i frisk populasjon = antall friske med negativt svar / antall friske

7 7 Positiv prediktiv verdi er sannsynlighet for at pasienten er syk gitt positivt svar Negativ prediktiv verdi er sannsynlighet for at pasienten er frisk gitt negativt svar –prediktive verdier avhengig av både sensitivitet og spesifisitet, samt av pre-test sannsynlighet for sykdom hos den enkelte

8 8 CRP, mg/l Over 10over 20over 30over 40 Sensitivitet67362715 Spesifisitet69859496 Prediktiv+51546962 Prediktiv-81737269 KONKLUSJON i artikkelen:CRP hos eldre begrenset positiv prediktiv verdi, på nivå med SR, ca 0.65, hvilket ikke er bra nok i klinisk sammenheng. Negativ prediktiv verdi er noe bedre.

9 9 Intro-studie medisinsk klinikk Aker Sykehus Retrospektiv studie (journal-gjennomgang) Alle over 75 år innlagt i klinikken i 1999 med pneumoni eller sepsis som hoveddiagnose ved utreise

10 10 Journalopplysninger intro-studien innleggelsesdiagnose hoved-og bidiagnoser ved utreise CRP ved innkomst og senere funn forenlig med infeksjon antibiotika-behandling dødsårsaker hos de som døde

11 11 Pneumoni (49 pasienter) infeksjon eller pneumoni som innleggelses- diagnose:25 andre: –akutt pleie, akutt funksjonssvikt 5 –cerebralt insult? 3 –hjertesykdom 7 –diverse (dyspne, KOLS, svimmelhet, senil demens, magesmerter, malignigtet?) 8 –ikke angitt 1

12 12 1.CRP ved pneumoni –ikke tatt/ikke angitt ved innkomst hos 2 pasienter –negativ hos 17 pasienter –positiv hos 30 pasienter >senstiviteten = 30/47=64%

13 13 Senere CRP ingen stigninge/ ikke angitt: 6 senere stigning: 11 pasienter. Hovedandelen av disse pasientene hadde ikke infeksjon som innleggelsesdiagnose

14 14 Sepsis (17 pasienter) Infeksjon som innleggelses-diagnose: 6 Andre: –akutt pleie 1 –Cerebralt insult? 4 –brystsmerter, coma, sirkulasjonssvikt, brystsmerter, nedsatt allmenntilstand, canser: 6

15 15 CRP ved sepsis 1.CRP positiv hos 14 pasienter (sensitivitet 82%) negativ hos 3 pasienter, hvorav senere stigning tilkom hos 2 –innleggelsesdiagnoser: UVI, canser, brystsmerter

16 16 Konklusjon på intro-studien: Eldre pasienter med uklare tilstander ved innleggelse, som senere viser seg å ha en alvorlig infeksjon, har kanskje oftere negativ 1.CRP enn andre eldre pasienter med infeksjon.

17 17 Prospektiv pilotstudie Aker sykehus vår 2000 Inklusjonskriterier: –Pasienter over 75 år –uavklarte problemstillinger ved innleggelse Så på de samme forholdene som i den retrospektive studien Valgte CRP 50 som cut-off verdi

18 18 Resultater 22 pasienter 4 menn, 18 kvinner gjennomsnittsalder vel 84 år

19 19 Inn/ut-diagnoser: sannsynlig infeksjon 6 akutt pleie 8 cerebralt insult? 1 fall, synkope 2 hjertesykdom 3 kvalme/oppkast 1 Infeksjon: 11 Hjertesykdom:5 Andre: 6

20 20 Typer infeksjon Pneumoni 7 UVI 2 Erysipelas 1 Peritonitt 1

21 21 1.CRP negativ hos 6 av de 11 som hadde infeksjon som hoveddiagnose –3 hadde innleggelsesdiagnose infeksjon –3 pasienter fikk senere stigning positiv hos de resterende 5 av 11 (sensitvitet 46%)

22 22 Hva nå? Er 1. CRP et godt parameter for å finne ut om gamle med uklare tilstander har en infeksjon? Planlegger prospektiv studie ved mitt nåværende arbeidssted

23 23 Astrids CRP-studie lage skjema for inklusjon av gamle med akutt funksjonssvikt og inklusjon av gamle med klare problemstillinger brukes av vakthavende i mottakelsen CRP ved innkomst og daglig i noen påfølgende dager vurdere hvorvidt det forelå infeksjon som årsak til funksjonssvikten

24 24 Analyse på sensitivitet og spesifisitet av 1.CRP verdi i forhold til infeksjon Få svar på spørsmålet: –kan vi stole på 1.CRP hos gamle med akutt funksjonssvikt i like stor grad som de som kommer inn med klare problemstillinger?


Laste ned ppt "1 Nytten av CRP i vurderingen av akutt funksjonssvikt hos eldre Astrid Wester Lovisenberg Diakonale Sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google