Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk mal: Startside fullfarge fornye – forenkle – forbedre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk mal: Startside fullfarge fornye – forenkle – forbedre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk mal: Startside fullfarge fornye – forenkle – forbedre

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Regjeringen har en ambisiøs agenda for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Programmet for bedre styring og ledelse i staten er en del av dette. Kjernen her er å bygge en kultur for samhandling, resultater og gjennomføring i alle ledd – fra toppen og ut i den enkelte virksomhet. Sitat fra kommunal- og moderniseringsminister Sanner 2

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Program for bedre styring og ledelse i staten ble opprettet for å bidra til en mer resultatorientert og gjennomføringskraftig statsforvaltning Fakta om programmet: Programmet ble opprettet av statsråd Jan Tore Sanner våren 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for programmet, og Finansdepartementet har også en sentral rolle Difi og DFØ er viktige bidragsytere Programmet har ledere i staten som sin viktigste målgruppe

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Produktivitetskommisjonen funn og anbefalinger understreker programmets relevans Tittel på presentasjon4 Produktivitetskommisjonens hovedfunn: Høyere produktivitetsvekst i offentlig sektor er kritisk Det er stort effektiviseringspotensial i offentlig sektor -Tøffere prioriteringer -Ledere med handlingsrom og handlingsevne -Bruk benchmarking og beste praksis -Bruk teknologi og realiser gevinster Det er behov for nyorganisering av offentlig virksomhet med mindre byråkrati og bedre resultatoppfølging. Det er nødvendig å stramme inn og prioritere tyde­ligere målsettingene for offentlige virksomheter, og gi virksomhetene handlingsrom Det er nødvendig å arbeide for sterkere samordningsorganer på tvers av virksomheter og forvaltningsnivåer.

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter G 5 Program for bedre styring og ledelse Bedre ledelse Bedre samordning Bedre beslutnings- underlag Strategisk bruk av IKT Bedre styring Statlige ledere som tar ansvar og utnytter sitt handlingsrom Resultatorientering Gjennomføringskraft Effektiv etats- og sektorstyring med tydelige mål og prioriteringer og frihet i oppgave- løsningen Ledere som legger grunnlaget for tverrsektoriell oppgaveløsning og ressursutnyttelse, slik at sektorhensyn og hensynet til felles oppgaveløsning blir godt balansert Flere ledere som tar aktivt eierskap til digitaliserings- prosesser og bruker strategisk IKT for god virksomhets- utvikling Bedre beslutnings- underlag for ledere ved utforming av offentlige regelverk og tiltak Programmets mål Tiltaksområ- denes mål

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Innenfor hvert område jobbes det med en rekke tiltak 6 Revidert utrednings-instruks med veileder Kompetansetiltak for revidert utredningsinstruks Mekanismer for å sikre etterlevelse av krav om gode beslutningsunderlag Lederplakat og støttemateriell Program for toppledergrupper Nettverk og møteplasser for leder i staten Retningslinjer for lederlønnskontrakt samt pilot for topplederdialog (KMD og FIN) Rotasjon og mobilitet for ledere (retrett- ordning) Kompetansetilbud i strategisk bruk av IKT for toppledere Digitaliseringsråd Medfinansieringsordning for digitaliserings-prosjekter Seminarer og nettverk Forskningsprogram om etatsstyring Masterkurs i etatsstyring i regi av UiO Støtte til Utvikling av Styringsdialogen (SUS) Gjennomgang av tildelingsbrev for 2015 Analyse av årsrapporter Systematiske sektoranalyser Rollefordeling mellom departement og direktorat Kunnskapsgrunnlag om samordning Bistand i konkrete samordningsprosjekter Veiledningsmateriell/beskrivelse av beste praksis Samordning av styringssignaler Program for bedre styring og ledelse 1 5 4 2 3 Bedre ledelse Bedre samordning Bedre beslutnings- underlag Strategisk bruk av IKT Bedre styring

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tid 7 7 Ny og enklere utrednings- instruks vedtas Dialog med samtlige departementer om status i fornyingsarbeidet Etablering av digitaliseringsrådet Opprettelse av medfinansierings- ordning for digitaliserings- prosjekter Programmet har som formål å bidra til en mer resultatorientert og gjennomføringskraftig statsforvaltning, og inngår i regjeringens satsingsområde En enklere hverdag for folk flest Lansering av Lederplakat i staten Lansering av rapporten Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Høst 2014 Programmet startes opp av kommunal- og moderniserings- minister Jan Tore Sanner. Våren 2014 Utarbeidelse og igangsetting av programmets tiltak Oppstart pilot Kompetanse- tilbud i strategisk bruk av IKT for toppledere November 2014 Programmets nettside lanseres Programmets tiltaksportefølje evalueres Programmets arbeid med effekter utredes Vår 2015 To nye kull med program for toppledergrupper Rapport om erfaringer med departementers styring av samarbeidsoppgaver som gis til underliggende virksomheter Rapport om KMDs samordningsrolle Mekanismer for å sikre etterlevelse av krav om gode beslutningsunderlag Pilot program for toppledergrupper Start utrulling av Kompetansetilbud i strategisk bruk av IKT for toppledere Oppstart videreutdanningstilbud i etatsstyring (UiO) Reviderte lederlønnssystem i staten Lansering av rapporten Etatsstyring i praksis Høst 2015 Januar 2016 Vår 2016 Høst 2016 2017 http://nettsteder.regjeringen.no/bedrestyringogledelse/


Laste ned ppt "Norsk mal: Startside fullfarge fornye – forenkle – forbedre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google