Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formelle krav, frister og praktisk informasjon Masterskisse for OLA4090.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formelle krav, frister og praktisk informasjon Masterskisse for OLA4090."— Utskrift av presentasjonen:

1 Formelle krav, frister og praktisk informasjon Masterskisse for OLA4090

2 Formelle krav masteroppgaven Omfang: maks 25000 ord, ca. 60 sider Pensum: selvvalgt pensum 1000 sider Annen litteratur: Tidligere pensum kan ikke være selvvalgt pensum. Les mer i vedlegg til emneside.

3 Frister Masterskisse: 15. november – Sendes pr epost til studiekonsulent Masteroppgaven: 15. mai – 15. august, 1. november og 15. februar

4 Veiledningsseminar Tre grupper Tre samlinger: obligatorisk oppmøte første gang og én gang til – Første samling uke 4 På seminarene: – Legge fram deler av oppgaven for gruppa til diskusjon og kritisk vurdering minst én gang. – Være opponent.

5 Veileder Vi skaffer veileder Du kan komme med eget forslag Veileder før jul

6 Masterskisse Haldor Byrkjeflot ISS

7 Anbefalt struktur for skissen 1.Innledning/bakgrunn for tema 2.Litteratur på feltet 3.Problemstilling 4.Data og metode 5.Analyseplan – hva skal gjøres? 6.Etikk 7.Tidsplan 8.Referanser Disse elementene må i alle fall være med – og de kommer igjen når dere skriver masteroppgaven

8 Horisont/bakteppe 1 Praktisk bakgrunn. Hvorfor er dette interessant og viktig? – Aktuelt og viktig, mange snakker om det – Ønske om å fokusere på et oversett problemkompleks – Ønske om å komme til bunns i en kjent situasjonstype – Generell nysgjerrighet – Opplevelse av noe urettmessig

9 Horisont/bakteppe 2 Ansporing fra generelle teorier og tenkemåter – Inspirert av interessante samtidsdiagnoser: for eksempel Grey, Bauman, Sennett, Giddens – Inspirert av samlende beskrivelser av forskningsfelt og debattene på feltet Organisasjonskonsepter; hvordan spres de? – teorien om isomorfi, organisasjonsfelt, kunnskap/makt etc. Uforutsette konsekvenser av reformer og konsepter Organisasjonskultur –hvor fragmentert/integrert er kulturen? ulike versjoner av diskursanalyse, for eksempel Foucault, Ledelsesmodeller; i et gitt case; lar det seg gjøre å balansere mellom transformasjonsledelse og transaksjonsledelse eller er forholdet preget av ubalanse? Se f.eks på bruken av målstyring

10 Booth et al: Spisse en problemstilling Fra interesse til tema – Start søkeprosess Fra bredt tema til fokusert tema – Hvor mye finnes det skrevet om temaet allerede? Er temaet mest en overskrift? Fra fokusert tema til spørsmål – Hvem og hva, når, enda viktigere hvordan og hvorfor? – Variasjon i tid og rom Fra spørsmål til problemstilling – Hva er betydningen av spørsmålet? Motivere spørsmålet – Hva er det her vi ikke umiddelbart får tak i og som man kan gi en ny vri ved å spørre på annen måte, gjøre kobling til teori etc.

11 Betydningen av en historie Startpunkt: Fortelle en historie – Horisonten skaper ikke historien; historien må ha en egenverdi begynnelse, slutt) Hva er det vi vil studere? – Avgrense et datasett (dokumenter f.eks), – lokalisere et case, finne litteratur som beskriver caset eller teorien – Hva vet vi fra før? (Det er begynnelsen på å formulere en historie) Begynne å stille spørsmål til historien – Anvendelse av teori begynner der – Formulering av slike spørsmål er halve arbeidet

12 Noen hovedpunkter i masteroppgaven

13 Masteroppgaven: En enkel, stilisert kapittelinndeling 1.Innledning 5 sider 2.Teori, data, metode 15 – 20 sider 3. Beskrivelse av felt/case 10 sider 4. Analysekapittel 20 sider 5. Konklusjon 5 sider 60 sider

14 Masteroppgaven ved ISS: En enkel, stilisert kapittelinndeling 1.Innledning 5 sider 2.Teori 20 sider 3.Data og metode 20 sider 4.Beskrivelse av feltet 10 sider 5.Analysekapittel 120 sider 6.Analysekapittel 220 sider 7.Konklusjon 5 sider 100 sider

15 Å skrive oppgave – et utvalg Booth: craft of research Lynn Nygaard. Writing for scholars Furseth, Inger & E. L. Everett. 2012.Masteroppgaven : hvordan begynne - og fullføre. Tano Aschehoug, Oslo. Becker; writing for scocial scientists Widerberg, Karin 2004. Oppgaveskriving. Veien til lystbetont skriving og gode rutiner. 2.utgave. Universitetsforlaget, Oslo. Sjekk tidligere oppgaver via DUO, evt se retningslinjer andre steder for tilsvarende oppgaver, helseadm osv

16 Forskningsetikk Forskningsetiske retningslinjer: http://www.etikkom.no/Documents/Publikasj oner-som- PDF/Forskningsetiske%20retningslinjer%20for %20samfunnsvitenskap,%20humaniora,%20ju ss%20og%20teologi%20(2006).pdf

17 Innledende spørsmål Grovt sett, hva er det vi skal finne ut av? Hvorfor er det vi studerer interessant og relevant? Kort presentasjon av feltet Skisse av den videre fremstillingen

18 Noen grunntrekk i et teorikapittel Hovedspørsmål: Hva vet vi fra før? – Hvilke foreliggende studier kan kaste lys over det vi er opptatt av? – Hvordan plasserer vi vårt bidrag i forhold til det som finnes allerede?

19 Noen grunntrekk i et teorikapittel Hovedspørsmål: Hva er vårt bidrag? – Hvilke grunnantakelser tenker vi ut fra? – Hva slags begrepsmessige redskaper har vi tenkt å benytte? – Hva er våre mer presise problemstillinger? – Hvilke hypoteser arbeider med?

20 Noen grunntrekk i et metodekapittel Hva slags metode er valgt Hvorfor er den valgt, hva kunne vært alternativer? Hva er dens særtrekk? Hva er dens sterke og svake sider Hva er relevant metodelitteratur?

21 Om data Hvordan er de samlet inn? Datastruktur – Utvalg – Hvordan ser variablene ut som jeg bruker – Hva er det dataene dekker og hva ikke? Mulige tolkningsproblemer – Feilkilder, utilstrekkeligheter Datakvalitet – Validitet – Reliabilitet

22 Om analyse mm Hva slags analysegrep? Hva har jeg tenkt å gjøre? – Tolkning av dokumenter – Kartlegge talemåter – Sammenstille utsagn om daglige aktiviteter – Gjennomføre konsekvensanalyse – Gjennomføre statistiske analyser Etikk

23 Beskrivelse av feltet Litt om materiell og kulturell kontekst Hvordan er analyseenhetene strukturert? Hva er de bærende prosessene? Viktige samhandlingsmønstre

24 Analysekapittel 1 og 2 1.En nokså generell problemstilling som trekker inn en nokså stor del av materialet. Forholdsvis deskriptivt; mye struktur 2.En mer spesialisert analyse av en bestemt side ved materialet. Forholdsvis kausalt orientert; mye prosess

25 Eksempler på analysekapitler Frafall blant maritime lærlinger 1.Arbeidet og miljøet om bord 2.Virkninger av internasjonalisering av maritim næring Bedriftsforsamlinger 1.Utbredelsen av bedriftsforsamlinger 2.Årsaker til reduksjonen i antall bedriftsforsamlinger Innføring av kontorlandskap i to virksomheter 1.Betydningen av organisatoriske trekk for involvering av ansatte 2.Betydningen av prosess for involvering av ansatte

26 Konklusjon – mulige elementer Sammenfatte spørsmål og resultater Trekke lange linjer gjennom fremstillingen Er det usikkerhet mht. konklusjoner? – Hva ja, hva lander vi ned på? Ser vi noen tendenser som peker fremover? Er det noen overføringsverdi av våre funn til andre felter? Er det noen fremtidige forskningsoppgaver som særlig peker seg ut?

27 Kritiske spørsmål Er de relevante elementene kommet med? – Er sjangerkravene oppfylt? – Er teorier og metoder tilfredsstillende beskrevet? – Er det «gap» eller «hvite flekker» i fremstillingen? Kan det tenkes alternative fremgangsmåter eller tolkninger som bør være med? Er det konsistens mellom spørsmål og svar, mellom premisser og konklusjoner?

28 Øvelse: Å fortelle en historie Ha en implisitt leser i bakhodet Gjør synlig noen aktører. Prøver de å få til noe, kommer de i konflikt, eller feilvurderer de sin situasjon? Formuler sammenhengende fremstillinger som en annen kan oppleve som meningsfylt Prøv å formulere en bit i fremstillingen som et interessevekkende poeng. Innramming kan gjøre det til noe som er uvanlig/ originalt / overraskende/ verd å fortelle om


Laste ned ppt "Formelle krav, frister og praktisk informasjon Masterskisse for OLA4090."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google