Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional Utviklingsarena Skog Scandic Rock City, Namsos 5. februar 2016 Skogprosjekt Namdal Knut Sklett Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional Utviklingsarena Skog Scandic Rock City, Namsos 5. februar 2016 Skogprosjekt Namdal Knut Sklett Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional Utviklingsarena Skog Scandic Rock City, Namsos 5. februar 2016 Skogprosjekt Namdal Knut Sklett Prosjektleder

2 Skog pådriver prosjekt Namdal 2014 - 2016  Prosjekteier: Region Namdal  Omfatter: Skognæringa i 13 Namdalskommuner, Snåsa og Bindal  Prosjektansvarlig: Indre Namdal Regionråd  Styringsgruppe: 3 ordførere, 1 repr skogbrukssjefene, 1 repr skognæringa Observatører: Fylkesmannen og Fylkeskommunen  Finansiering: Fylkeskommuner, fylkesmenn, regionrådene, kommunene, skogbrukets rentemidler og næringsaktørene  Ansatte: Per Gjellan, Bjørn Arve Øvereng, Karl-Erik Solum, og Knut Sklett I alt 2,8 årsverk

3 Prosjektets målsettinger:  Hovedmål: Øke aktiviteten og verdiskapinga i skognæringa i Namdalen med hovedfokus på aktivitetspådriving og veiledning rettet direkte mot den enkelte skogeier  3 Delmål som omhandler:  Mål for aktivitetsøkning i næringa med hovedvekt på infrastruktur og skogskjøtsel, lokale rammevilkår, nettverksbygging og samarbeid  Utredning av permanent veilednings- og skogpådrivertjeneste i Namdalen

4 Prosjektets rolle og posisjon  «Mellomromsaktør» i skjæringspunktet (tomrommet) mellom skogeierne på den ene siden, og en sterkt redusert offentlig veiledningstjeneste, samt tømmerkjøpernes serviceapparat på den andre siden  Hovedfokus på oppsøkende virksomhet rettet direkte mot den enkelte skogeier med formål å påvirke til beslutninger om tiltak i egen skog, samt være «Katalysator» mellom ulike samarbeidsstrukturer

5 Grovoverblikk over aktivitetsbildet etter ca 2 års virketid:  Besøkt Ca 230 skogeiendommer  Medvirket på ca 150 møter, messer, skogfaglige arrangementer, kurs og lignende  Vært / er i prosess på 111 vegprosjekter (fra ide’ til ferdig bygget), til sammen 155 km.  Ferdig planlagt 38 km, og 24 km under bygging/ferdig.  122 km bilveger - anslått kostnad 75 millioner kroner!  Årlig investering 3,3 millioner (snitt 2012-15) – Investeringstakten må opp!!  Skogbefart/ identifisert 23000 dekar ungskogpleie, 30 000 m3 hogstvolum som er gjort kjent for operative skogaktører

6 Utvikling av aktivitetsnivået innen prosjektets geografi 2010 -2015

7 Vi observerer videre at negative trender har snudd:  Trua på framtida – mulighetene s verden !  Skogeieres tilfredshet  Økt engasjement innen næringa, forvaltning og politiske miljø – flere snakker skog!  Økt rekruttering og kompetansebygging  Samfunnets oppfatning av skognæringas størrelse og utviklingspotensial  Betydningen av samarbeid og nettverksbygging – som vi er svært godt i gang med !  Vi er altså på god veg til å bli en utviklingsarena for skognæringa i Namdalen!

8 «Utviklingsprogrammet for byregioner» Eier: Region Namdal  Oppdrag til Skogpådriverprosjekt Namdal: Underprosjektet «Effektivt skogbruk og lokal utnyttelse av råstoffet»  Del av Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene  I dette ligger:  Gjøre en vurdering av hvilke strategier som må legges til grunn for å få et effektivt skogbruk og en lokal utnyttelse av råstoffet  Utrede en varig ordning med pådrivertjeneste i skogbruket (j.fr. Delmål 3 i skogprosjektet) Skogprosjekt Namdal

9 Hva skal vi levere I? En beskrivelse av skognæringa i Namdalen:  Hva var skognæringa i Namdalen?  Hva er skognæringa i Namdalen?  Strategiene: Hvor skal skognæringa i Namdalen? Skogprosjekt Namdal

10 Hva skal vi levere II - Strategiene Strategiene skal bidra til å nå mål med hensyn til:  Utviklingsarena, kompetanse og veiledning  Infrastruktur (veier)  Klima, «det grønne skiftet»  Avvirkning (hogst)  Skogkultur  Skogindustri og lokal foredling Skogprosjekt Namdal

11 «Ferden» videre:  Nå - midt i god prosess med aktører og forvaltning. (skogeierlag, Allskog, SB Skog, industri, bygdesager kommuner osv)  Realistiske mål og strategier begynner å framtre ganske tydelig  Utkast til mål og strategier skal legges fram for alle involverte parter og styringsgruppen for prosjektet i siste halvdel av februar.  Endelige mål og strategier i tråd med oppdrag fra Region Namdal skal leveres 29. februar.  Forslag til varig ordning for pådrivertjenesten i skogbruket framlegges innen 30. september  Vi ser tydelige konturer av en utviklingsarena for Skognæringa i Namdalen  Vi er i rute, og holder stø kurs! Skogprosjekt Namdal

12 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Regional Utviklingsarena Skog Scandic Rock City, Namsos 5. februar 2016 Skogprosjekt Namdal Knut Sklett Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google