Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SpeedUp 13 focus areas presented at the student meeting 27th August 2015 Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SpeedUp 13 focus areas presented at the student meeting 27th August 2015 Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 SpeedUp 13 focus areas presented at the student meeting 27th August 2015 Trondheim

2 Strategic Tactic Operative Basic knowledge At start-up Early phase Execution Operation 11. New technology 10. Concurrent Methods 9. Learn from those who are extremely fast 8. Time-thieves/ bottle-necks 7. Contracts / Enablers and barriers 4. Start-up process 3. Real-time registration 1.Tool box 2.Time-planning under uncertainty 13. Handover to operation 6. Concept Industrial Construction 5. Concept School building (“Super cube”) 12. New construction techniques

3 Strategisk Taktisk Operativt Grunn- kunnskap Ved Oppstart Tidligfase Gjennomføring Drift 11. Ny teknologi 10. Concurrent Metode 9. Lære av ekstremt raske prosjekt 8. Tidstyv/Flaskehals 7. Kontrakter / fremmer og hemmer 4. Oppstarts- prosess 3. Sanntidsfangst 1.Verktøykasse 2.Tidsplanlegging under usikkerhet 13. Overgang til drift 6. Konsept Industriell Bygging 5. Konsept Skolebygg (“Superkube”) 12. Ny byggeteknikk

4 1. VERKTØYKASSE FOR TIDSPLANLEGGING

5 1. Verktøykasse for tidsplanlegging Det finnes allerede en knippe metoder og verktøy for å jobbe med, utforme, utfordre og regne på tidsplaner. Alle bedrifter har i større eller mindre grad noe i verktøyskrinet sitt. Prosjektet har gjennom ”as is”- arbeidet funnet frem til noen av metodene som bedriftene benytter i dag, og som de mer eller mindre har formalisert i sine verktøykasser. Noe er også ”praktisk know how” som ikke nødvendigvis er i like stor grad formalisert og delt i bedriften. En verktøykasse inneholder beskrivelser av hvordan metoder/verktøy fungerer (altså til hvilke formål og hensikter det virker) og under virke forutsetninger det kan være smart å benytte de. Forskjellige verktøy som vi ser bør inn: Maler og prosessbeskrivelser Angrepspunktanalyse Forseringsanalyse (Hvordan bygge) Raskt & Sikkert

6 2. TIDSPLANLEGGING UNDER USIKKERHET

7 2. Tidsplanlegging under usikkerhet I dag finnes det gode (norske) verktøy for kostnadsestimering og usikkerhetsanalyse med tanke på kost (se bla. Concept rapport no. 12). Tilsvarende metoder er utviklet for tid, men i liten grad benyttet. Det er like fullt mulig å benytte kvantitativ analyse vha trippelestimat på et tidsnettverk og identifisere tidstyver og tidsfeller i prosjekter ved hjelp av influensdiagrammer og MC- simulering. Utvikling av et slikt verktøy også for tid, og utprøving i prosjekt for å se på eventuell nytte og innpassing i prosjektmodell (mtp på tidspunkt for gjennomføring av analyser og utnyttelse av resultater) er noe som er interessant for flere av partnerne.

8 3. SANNTIDS PROSESSOVERSIKT

9 3. Sanntids prosessoversikt

10 4. OPPSTARTSPROSESS / KICKSTART

11 4. Oppstartsprosess / Kickstart Denne aktiviteten er allerede påbegynt gjennom arbeid i Reinertsen, hvor man har vært inne og observert og jobbet med Reinertsens interne ”Kickstart” rutine. Videre arbeid vil gå på å trekke ut god læring og videreutvikle metoden og forsøke den ut i flere prosjekter i Reinertsen – og tilpasse lignende konsept til andre interesserte prosjekter. På sikt ønsker man å følge opp prosjektene som har gjennomgått kickstart når de har kommet i gang – og forhåpentligvis et eller flere fullførte (når man kommer dit) for å fange refleksjoner til deltagerne både under og etter prosjektet – og eventuelle læringspunkter rundt hva og hvilken betydning en slik oppstart kan ha hatt i prosjektforløpet.

12 5. KONSEPT SKOLEBYGG (“SUPERKUBE”)

13 5. Konsept Skolebygg

14 5. Konsept Skolebygg (Superkube)

15 6. KONSEPT INDUSTRIELL BYGGING

16 6. Konsept Industriell Bygging Reinertsen ønsker økt bruk av standardiserte prosesser ift. hvordan vi skal gjennomføre våre byggeprosjekter slik at vi unngår de samme diskusjonene i hvert eneste prosjekt. Dette går både på både teknisk, tidsmessige og økonomiske forhold. Inn under dette kommer produktbeskrivelser, utvikling av KIB (Konseptuell industriell bygging) og utvikling av konseptet Bolig32.

17 7. KONTRAKTER OG ANDRE HEMMERE OG FREMMERE

18 7. Kontrakter og andre hemmere og fremmere Det bygges funksjonelt tilsvarende (og i omtrentlig samme størrelse) formålsbygg i geografisk like kommuner, til dels av samme utførende partnere – men til forskjellig tid og kost. Ved å lete i partnerbedriftenes porteføljer kan vi identifisere en håndfull tilsvarende bygg som er oppført under forskjellige rammebetingelser og/eller veldig forskjellige resultat – en dypere studie av hvilke effekter kan tilskrives hvilke omstendigheter er en aktivitet som kan identifisere ytterligere nye faktorer som driver tid i prosjekter – og ikke minst tiltak som kan drive tid i positiv forstand. Et konkret case på kontrakt er benchmarking av OPS- modeller mot andre avtaleformer.

19 8. FLASKEHALS OG TIDSTYV

20 8. Flaskehals og tidstyv Flaskehalser og tidstyver har vært jaget i alle offentlige foretak de siste 18 månedene. Noen har også kommet til et stadium hvor man har startet å implementere løsninger og tiltak for å bøte på utfordringer. Etterprøving av konkrete tiltak for å se på effekter er en mulig aktivitet som vil være med å validere eventuelle ”SpeedUps” på slike strukturelle og organisatoriske grep, hva fungerer?

21 9. LÆRE AV DE SOM HAR VÆRT EKSTREMT RASKE

22 9. Lære av de som har vært ekstremt raske Er det noe å lære av slike eksempler som lar seg overføre til andre?

23 10. CONCURRENT METODE

24 10. Concurrent Metode

25 11. NY TEKNOLOGI

26 11. Ny teknologi Det er ikke mangel på velmenende ny teknologi rettet mot alle faser fra prosjektering til drift av bygg/eiendom. For å oppnå SpeedUp på prosjektet som helhet er det prekært at slik teknologi passer inn i et rammeverk hvor det også bidrar til å forbedre helheten og ikke bare (sub- )optimalisere veldig avgrensede aktiviteter uten gevinst for totalen. Uten at man skal gå inn å jobbe spesifikt med temaer som BIM, ny byggeteknikk, løsninger for logistikk/flåtestyring og lignende – så er dette virkemidler man må forstå effektene av og vite når man skal bruke og hva man kan forvente av tidseffekter.

27 12. NY BYGGETEKNIKK

28 12. Ny byggeteknikk Utprøving av nye byggtekniske løsninger som kan gi tidsbesparelser er også interessant for noen av partnerne, for eksempel nye typer betongelementer/prefab og ulike typer fasadeelementer. Sammen med god prosjektering kan denne typen valg gi radikale besparelser i tidsbruk ved oppføring/utføring. Prosjektet kan se på utprøving og måling av eventuell tidsbesparelse ved bruk av typen løsninger for å kartlegge i hvilken grad denne typen grep kan bidra til å korte ned byggetiden.

29 13. OVERGANG TIL DRIFT

30 13. Overgang til drift Overlevering fra prosjekt til sluttbruker/driftsorganisasjon er også en fase som det knytter seg interesse til. Valg en gjør i prosjektorganiseringen og utførelsen kan gi store konsekvenser for driftsorganisasjonen. Graden av involvering av driftsorganisasjon i prosjektet kan også ha store konsekvenser for kostnader og komplikasjoner i overføringen, og i motsatt fall kan for høy involvering i noen tilfeller påvirke fremdriften i prosjektet.


Laste ned ppt "SpeedUp 13 focus areas presented at the student meeting 27th August 2015 Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google