Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vidar Roseth samhandlingssjef Helse Førde Fagforbundet - samhandlingskonferanse Førde, 11.04.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vidar Roseth samhandlingssjef Helse Førde Fagforbundet - samhandlingskonferanse Førde, 11.04.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vidar Roseth samhandlingssjef Helse Førde Fagforbundet - samhandlingskonferanse Førde, 11.04.11

2 Tema 1. Samhandlingsreforma – kva kjem?

3 Endringar (1) Ei lov som erstatter to lover – lov om kommunale helse- og omsorgstenester Ikkje rettar for brukarane, men pliktar for kommunane – «syte for» Rettane er samla i lov om pasientrettar Lokal handlefridom for kommunane er vektlagt Definerer funksjonar, ikkje profesjonar Pålagt avtalestruktur helseforetak/kommunar med eit visst innhald Få nye, konkrete oppgåver lagt til kommunane – skal i stor grad finne ut av dette saman med helseforetaka

4 Kommunane får ansvar for utskrivingsklare pasientar frå fyrste dag Kommunane får eit medfinansieringsansvar for pasientar ved sjukehus – med. innleggingar – tak 30.000 Plikt til individuell plan (i hovudsak vidareføring) Plikt til å oppnemne koordinator for pasientar/brukarar med behov for langvarige og koordinerte tenester, som no Fastlegeordninga blir vidareført med utvida listeansvar. Ser an behovet for fleire legeårsverk i kommunane. Tilrettelegging for meir styring av legeressursane Kommunane får plikt til å opprette betre tilbod for øyeblikkeleg hjelp lokalt – døgntilbod Endringar (2)

5 Kommunane skal ha større ansvar for førebygging, tidleg intervensjon og tiltak mot unødvendige innleggingar av pasientar i sjukehus Kommunane skal ha eit auka ansvar for lærings- og meistringstilbod og for (medisinsk) rehabilitering Kommunane skal vurdere samarbeidsløysingar med helse- foretak og andre kommunar, som t.d. lokalmedisinske senter Behovet for bruk av elektroniske verktøy er understreka Utdanningspolitiske grep – vist til komande stortingsmelding om velferdsutdanningane Lovbestemt krav til systematisk pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsarbeid Endringar (3)

6 Folkehelse: «Health in All Policies», systematikk, kunnskapsbaserte tiltak, integrering i alt planarbeid Kommunen skal til ei oversikt over helsetilstanden og positive og negative faktorar som virker inn Ny lov delvis overlappande med reglane i helse- og omsorgslova, men meir system- og grupperelatert Føresegnene om miljøretta helsevern er inntekne her Endringar (4)

7 Samhandlingsreforma - endringar for spesialisthelsetenesta (1) Kan konsentrere seg meir om det spesialisthelsetenesta skal gjere, ytterlegare spesialisering Rettleiing og bistand overfor kommunehelsetenesta Nye forpliktande avtalar med kommunane og samhandling med kommunane som likeverdige partar God intern organisering og god oppfylgjing overfor kommunane heilt naudsynt Fokus på gode pasientforløp i dialog med 1.-linetenesta Deltaking i samhandlingsprosjekt, fellestiltak og spleiselag, bidra med kompetanseoverføring Må utvikle desentraliserte tenestetilbod, som understøtter den nye rolla til kommunehelsetenesta

8 Endringar for spesialisthelsetenesta (2) Færre unødvendige sjukehusinnleggingar Mindre ulikskapar i kommunane sin praksis Raskare og betre utskriving frå sjukehus Færre reinnleggingar Reduserte transportkostnader På lang sikt reduksjon i livsstilsrelaterte sjukdomar som medfører redusert behov for spesialisthelsetenester?

9 Endringar for spesialisthelsetenesta (3) Overføring av 10 % (?) av tenestene til kommunane Både redusert og auka risiko Uvisse knytt til kva kommunane maktar, omfanget av alternative kommunale tilbod og storleiken på inntektene til helseforetaket Ekstra omstillingsbehov for helseforetaket i åra framover – av ukjent og usikkert omfang Viktig at kommunane blir sette i stand til å ta utfordringane, også for å få føreseielege forhold for spesialisthelsetenesta

10 Tema 2. Arbeidet med samhandlingsstruktur og avtalar

11 Samhandlingsstruktur i Sogn og Fjordane

12 Avtalar mellom Helse Førde og kommunane Rammeavtale Samhandlingsprinsipp og –fora, avtalestruktur Delavtale tilvising og utskriving Sikre ansvarsavklaring, god planlegging, brukarmedverknad, kontinuitet Delavtale kreftomsorg og lindrande behandling Nettverk, sikre kompetanseoverføring, gode metoder i behandling og omsorg Delavtale psykiske helsetenester Ansvarsavklaring, legge til rette for heilskapleg tilbod Delavtale elektronisk samhandling Forplikting til å tilrettelegge for elektronisk meldingsutveksling Delavtale «møteplassen» for habilitering/rehabilitering «Koordinerande eining» i kommunane, nettverk, erfaringsutveksling

13 Retningsliner, prosedyrar, rutinar … Individuell plan Mal, rettleiar, evalueringsskjema Prosedyre for innleige av følgepersonell Ved innlegging, ansvarsavklaring og rutinar Rutinar for utskriving av pasient til kommunal teneste Nærare ansvarspresisering og omtale av framgangsmåte, søknadsskjema, sjekkliste Koordinator for rehabilitering, funksjonsomtale m.v. Mal for omtale av ansvar og oppgåver for kommunale koordinatorar, oversyn Felles beredskapsplan for influensapandemi Samhandlingsfora, ansvars- og oppgåveavklaring

14 Eit lovpålagt avtalesystem Skal gi ei nærare avklaring av oppgåvefordelinga Skal bidra til eit forsvarleg og heilskapleg pasientforløp, m.a. gjennom faste samarbeidsrutinar Skal innehalde tiltak mot unødvendige innleggingar i sjukehus og tiltak for utskrivingsklare pasientar Skal omtale rutinar for dialog og kontakt Skal omfatte opplegg for m.a. kunnskapsoverføring, utdanning, IKT-løysingar … organisering og finansiering av samarbeidsoppgåver … opplegg for handtering av usemje Blir ein ny generasjon avtalar som vi må ta til med i 2011

15 Må ha meir system og meir innhald Ramme- avtale Del- avtale Prosedyrar Det som er naudsynt for at det riktige og viktige skal skje i møtet med brukaren/pasienten

16 Prosess - struktur, rammeavtale og strategi  Oppnemning av arbeidsgruppe med representantar frå partane og brukarane  Arbeidsgruppe utarbeider drøftingsnotat med aktuell bakgrunnsinfo og aktuelle vurderingstema  Arbeidsgruppa syter for samråd i regionråda  Arbeidsgruppa utarbeider framlegg til handsaming i KS, Helse Førde, fagrådet og koordineringsrådet  Framlegg ut på høyring til partane og alle aktuelle aktørar  Handsaming i fagrådet, koordineringsrådet, Helse Førde og KS  Ut til underskrift i kommunane 01.04.11 20.04.11 15.06.11 15.08.11 15.09.11 15.10.11 15.11.11

17 Prosess - struktur, rammeavtale og strategi  Prosessen blir fastlagt i eit likeverdig samarbeid  Arbeidet må vere synleg for alle aktørane frå dag 1  Prosessplanen må avklare kommunikasjon og involvering i høve til partane, brukarane, tilsette sine organisasjonar og andre aktuelle instansar  Det må takast omsyn til føringar i lovverk og frå departement, direktorat, KS og Helse Vest RHF

18 Tema 3. Utlyste samhandlingsmidlar – aktuelle prosjekt

19 Aktuelle prosjekt - KS 1.Styringsinformasjon 2.Betre praksis ved utskriving 3.Mobilt videoutstyr 4.Pasientflyt for ei utvald gruppe 5.Hospiteringsordning

20 Aktuelle prosjekt – «SYS +» Vidareføring av prosjekt – bistand til kommunane Kartleggingsprosjekt Hjerneslagpasientar – behandlingsforløp/rehabilitering «Samhandlingskompetanse»

21 Aktuelle prosjekt - Nordfjord Vidareutdanning i akuttsjukepleie i Nordfjord Felles samfunnsmedisinsk teneste Felles døgn-/intermediæravdeling

22 Nokre aktuelle prosjekt elles Helse- og omsorgsplanar i ÅLA DMS som tillegg til Lærdal sjukehus (Lærdal kommune) Korttidsavdeling Sogndal omsorgs- senter


Laste ned ppt "Vidar Roseth samhandlingssjef Helse Førde Fagforbundet - samhandlingskonferanse Førde, 11.04.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google