Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan for utarbeiding av veileder for akuttpsykiatri Akuttnettverket 18. oktober 2010 Torleif Ruud, avdelingssjef/professor FoU-avdeling psykisk helsevern,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan for utarbeiding av veileder for akuttpsykiatri Akuttnettverket 18. oktober 2010 Torleif Ruud, avdelingssjef/professor FoU-avdeling psykisk helsevern,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan for utarbeiding av veileder for akuttpsykiatri Akuttnettverket 18. oktober 2010 Torleif Ruud, avdelingssjef/professor FoU-avdeling psykisk helsevern, Ahus torleif.ruud@ahus.no

2 Hva som har hendt hittil i 2010 Forslag om veiledere for god praksis i akutteam og avdelinger ble fremmet i Akuttnettverket april og fikk stor tilslutning. Møte i Helsedirektoratet august med bred enighet om behov for en ny veileder for ambulante akutteam. Akuttnettverkets råd (representanter for ulike akuttjenester og brukerorganisasjoner) gikk i august inn for at nettverket skal ta ansvar for å utvikle en felles veileder for hele akuttpsykiatrien. Beslutning ved RHF-ene i 2010 med drøfting av implementering i nasjonal konferanse i september : ”Alle DPS skal ha akutt- og krisetjenester. Fra 2013 bør disse tjenestene ha utvidet åpningstid til 24/7. DPS bør etablere egne ambulante akutteam eller samarbeide med andre DPS eller sykehus der lokale tilpasninger tilsier dette.” Helsedirektoratet bekreftet i oktober at Akuttnettverket får oppdrag.

3 Akuttnettverkets forutsetninger for oppgaven Er et nasjonalt nettverk initiert av helsemyndighetene Sammensatt med bred representasjon –Ledere og klinikere fra ambulante akutteam og avdelinger for voksne –Ledere og klinikere fra akuttenheter for ungdom –Psykiatrisk legevakt, kontakt med kommunale tjenester –Brukerorganisasjoner (Mental helse, LPP, Voksne for barn) –Forskningsmiljøer engasjert i akuttpsykiatri –Kontakt med relevante miljøer i andre land Kompetanse på mange områder –Kompetanse om klinisk arbeid og drift av akuttjenester –Brukernes erfaringskompetanse –Forskningskompetanse og oversikt over faglitteratur Erfaring med felles arbeid i møter og løpende prosesser –Nettverkssamlinger og løpende arbeid mellom disse –Kan organisere møter i en eller flere undergrupper i et prosjekt –Kan bruke hjemmesidene aktivt i en åpen prosess

4 Veileder for akuttpsykiatri og for ambulante akutteam Rådet i Akuttnettverket går inn for at vi utarbeider en felles veileder for god praksis for alle typer akuttpsykiatriske tjenester –det som er felles for akuttjenestene –det som er spesifikt for bestemte typer akuttjenester –samspillet mellom de ulike delene av akuttpsykiatriske tjenester –samhandling med brukere og pårørende –samhandling med ande deler av helsetjenestene (psykisk helsevern inkludert rus, somatiske enheter og primærhelsetjenesten) Rådet i Akuttnettverket ser derfor utarbeiding av en veileder for ambulante akutteam innen et slikt større perspektiv Dette er ikke til hinder for at en om ønskelig først kan utarbeide en veileder for akutteam, som så integreres i en felles veileder

5 Veiledere i akuttpsykiatri i andre land Arbeidet med en veileder kan blant annet bygge på tilsvarende veiledere og kvalitetskriterier som er utviklet i andre land Det finnes mye relevant materiale i Storbritannia (for de ulike typene akuttjenester), og vi har kontakt med nøkkelpersoner Vi vil ved leting trolig også finne en del i flere andre land En del av disse er gjort tilgjengelig på www.akuttnettverket.no, og vi vil gjøre tilgjengelig alle slike dokumenter vi finnerwww.akuttnettverket.no Samtidig viktig å vurdere behov for tilpasninger i forhold til hvordan helsetjenester og forhold er i Norge

6 Godkjenninger som forutsetning Planene for utarbeiding av en veileder for god praksis vil bli lagt fram for styringsgruppen for Akuttnettverket i november/desember. Utarbeiding av en veileder forutsetter selvsagt at helseforetakene og brukerorganisasjonene i nettverket er positive til det. Det er sterkt ønskelig at arbeidet gjennomføres i samarbeid med eller etter oppdrag fra Helsedirektoratet, og at direktoratet kan publisere en felles veileder for de akuttpsykiatriske tjenestene. Videre finansiering av Akuttnettverket og ressurser for selve arbeidet med en veileder er også en forutsetning for utarbeidingen.

7 Forslag til organisering av arbeidsprossessen Akuttnettverket leder har ansvar for å lede og kvalitetssikre arbeidet, og nettverkets prosjektleder koordinerer arbeidet. Det etableres noen arbeidsgrupper med hvert sitt tema/område, med noen få personer med relevant kompetanse og en med skriveerfaring, eventuelt også med noen som ikke er med i nettverket. Lederen for hver arbeidsgruppe deltar i en redaksjongruppe som ledes av Akuttnettverkets leder og med prosjektleder som koordinator. Det er redaksjonsgruppen som sammen med lederen står ansvarlig for Akuttnettverkets endelige beslutninger om innholdet. Hver arbeidsgruppe kan ha en relevant del av nettverket som referansegruppe for raske høringsrunder underveis i prosessen. Nettverket brukes som høringsinstans underveis for samlet utkast. Helsedirektoratet avklarer annen kvalitetssikring og høring en vil bruke i tillegg for veileder som skal utgis av direktoratet.

8 Grunnleggende prinsipper for innhold og form En veileder for akuttpsykiatri skal omtale hvordan akuttjenestene bør organiseres og drives Den bør henvise til andre kliniske retningslinjer når det gjelder spesifikk behandling av ulike typer psykiske lidelser Den skal bygge på prinsippene som beskrives i Retningslinjer for retningslinjer og i måleinstrumentet AGREE for vudering av slike. Den skal redegjøre hvordan ulike typer informasjon tillegges vekt som grunnlag for de råd som gis, og grad av usikkerhet i disse. Både prosessen og innholdet i veilederen må være åpent, slik at alle kan vurdere grunnlaget for de ulike råd som gis. Innspill på innhold gis ut fra utsendt skisse til disposisjon.

9 Foreløpig skisse til framdriftsplan Innspill på innhold på/etter nettverkssamling (okt 2010) Avklaring med Helsedirektoratet (nov/des 2010) Etablering av arbeidsgrupper (jan/feb 2011) Framdrift på litteraturgjennomgang og skriving av utkast er avhengig av ressurser og personer som kan engasjeres/frikjøpes til arbeidet Nettverksledelsen vil kunne koordinere høringsrunder via epost og diskusjonsforum på hjemmesiden, og på nettverkssamlinger Ferdig en første foreløpig veileder for akutteam 2011/2012? Ferdig en første felles veileder for akuttpsykiatri 2012/2013?

10 Akuttnettverkets oppfølging av en veileder Akuttnettverket har kvalitetsforbedring som hovedfokus Nettverket kan derfor følge opp en veileder med ulike prosjekt –Drøfting av erfaringer med ulike deler av veilederen –Kvalitetsforbedringsprosjekter for implementering av veilederen –Forskningsbasert evaluering av implementering og effekt Utarbeiding av en revidert veileder etter noen år etter erfaringer med den og oppdatering av kunnskapsgrunnlaget


Laste ned ppt "Plan for utarbeiding av veileder for akuttpsykiatri Akuttnettverket 18. oktober 2010 Torleif Ruud, avdelingssjef/professor FoU-avdeling psykisk helsevern,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google