Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles menighetsrådsmøte i Aremark, Marker, Rømskog 16.11.2011 Informasjon om rådsarbeid og fordeling av arbeidsoppgaver Gudstjenestereformen – hva innebærer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles menighetsrådsmøte i Aremark, Marker, Rømskog 16.11.2011 Informasjon om rådsarbeid og fordeling av arbeidsoppgaver Gudstjenestereformen – hva innebærer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles menighetsrådsmøte i Aremark, Marker, Rømskog 16.11.2011 Informasjon om rådsarbeid og fordeling av arbeidsoppgaver Gudstjenestereformen – hva innebærer den? Evaluering av hjemmesiden. Informasjon om tilbudet ” En å snakke med” v/ Finn Wahl Informasjon fra Øystein Sjølie. Eventuelt. KAFFE/ KRINGLE Separate møter i rådene.

2 Arbeidsfordeling: Råd/kontor - Kirkekontorene annonserer gudstjenestene. Menighetsrådet setter opp offerliste, info om eventuelle sanginnslag, kirkekaffe og lignende. Leveres kirkekontorene. - Post til menighetsrådene kommer til kontoret. Lederne må komme innom og hente. - FR kjøper regnskapstjenester fra Rømskog kommune. Bilag leveres kontoret. Rådet må sørge for to revisorer. Regnskap til Årsmøte.

3 Forts. arbeidsfordeling: - Ordne med kirkekaffe ved forskjellige anledninger. F.eks konfirmantpresentasjon, utdeling av 4- årsbok, sangbok til 3 kl., bibler til 5.kl (Menighetsrådet vurderer sin egen kapasitet). Kirkekontorene ordner med invitasjon til utdelingene. - Pynting av alter og kirken. Menighetsrådene har ansvar for blomst til alteret og ekstra pynting til spesielle anledninger som 17. mai, konfirmasjon, høsttakke m.m. Lokale avtaler finnes. Må hente informasjon om dette fra forrige råd.

4 Forts. arbeidsfordeling: - Konfirmasjon. Menighetsrådet hjelper til så alt går i orden vedrørende telegram(poser, plassering av bord o l.) Pynting inne/ute. Bistå evt. kirketjener med benker o l. - 50-års konfirmanter. Kopi av kirkeboka sendes leder på forsommeren. Menighetsrådet har ansvar for innbydelse og at det skjer en samling etter gudstjenesten. - Allehelgen. Invitasjon sendes fra kirkekontorene. - Presteskifte. Menighetsrådet er høringsorgan ved nyansettelse av prester. Ved avgang og innsettelse av prester, samarbeider menighetsrådene om å arrangere kirkekaffe.

5 Forts. arbeidsfordeling: - Julekonsert. I Øymark er organisten ansvarlig for dette i samarbeid med menighetsrådet. Menighetsrådene i Rødenes og Klund har ansvar annenhvert år. I Ørje har korpset ”Slusebrass” ansvaret. - Julaften. Pynting og tilretteleggelse. Juletre skaffes i samarbeid med kirketjeneren. - Vårdugnad. MARKER: Menighetsrådene arrangerer vårdugnad på kirkegårdene i samarbeid med kirketjenerene. Ørje menighetsråd har ansvaret for å organisere hovedrengjøring i kirken + stell av uteområde. RØMSKOG: Rådet arrangerer vårrengjøring (før konfirmasjon)

6 Kirkelige fellesråd (KL § 14) Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

7 Kirkelige fellesråd To medlemmer fra hvert menighetsråd. I kommuner med bare ett sokn utøver menighetsrådet de funksjoner som ellers ligger til kirkelig fellesråd. REF. Aremark og Rømskog Geistlig representant Kommunal representant Myndighet kun i rådsmøtene – ikke som enkeltpersoner.

8 Kirkelige fellesråd Fellesrådet er styre i kirkekassen med forvaltning av felles økonomi: Kommunen er hovedbidragsyter. Fellesrådet innkrever feste- avgift og evt utleie av kirkene.

9 Kirkelige fellesråd Fellesrådet utarbeider: - budsjett - økonomiplaner (drift, investeringer, vedlikehold). - virksomhetsplaner

10 Kirkelige fellesråd Arbeidsgiveransvar : - Fellesrådet oppretter/nedlegger stillinger - Ansetter/ sier opp arbeidstakere Arbeidsgiveransvaret ivaretas ved: - en arbeidsgiversammenslutning (KA) - stillings- og arbeidsinstrukser - å fastsette reglementer/ retningslinjer

11 Kirkelige fellesråd Drift Fellesrådet er delegert ansvar for: - bygging, drift, vedlikehold av kirker - anlegg, drift og forvaltning av kirkegård - drift av kirkekontor (prest) - tilrettelegging for konfirmantundervisning

12 Kirkevergen Fellesrådets saksbehandler, sekretær og utøvende organ Daglig leder av fellesrådets virksomhet

13 Kirkevergen Personal. Daglig ledelse, unntatt kirkelige handlinger. Virksomheten i Marker har 10 ansatte fordelt på ca 5 årsverk. I Rømskog er det 3 ansatte og 0,8 årsverk (+ kirkeverge i samarbeid med Marker) I Aremark er det 4 ansatte og ca 2 årsverk. Økonomi. Budsjettforslag, lønninger, innkjøp, regnskap Kirkegårdsdrift. Gravferdsmyndighet for alle kommunens innbyggere uansett tros- og livssyn. Anvise gravsted, godkjenne gravminner, føre kirkegårdsarkiv, forvalte gravlegat.

14 Forts. kirkevergen Eiendomsforvaltning - ser etter at kirker, kapeller og kirkegårder til enhver tid er i lovlig stand og sømmelig orden. - Forslag om større vedlikeholdsoppgaver forelegges FR - Påse at bygninger og inventar er tilstrekkelig forsikret.

15 Sekretær Resepsjon, sentralbord Kirkegårdsregister Kirkebokføring Adm.hjelp prester Legat Attester Innkjøp

16 Menighetsbladet - Utgis av menighetsrådene i Aremark, Marker og Rømskog. Hvert råd oppnevner minst en person til en redaksjonskomite som har ansvar for å utgi bladet. - Bladet utgis 6-7 ganger/år avhengig av økonomien. Rådene er økonomisk ansvarlig for bladet. Inntektene er annonser, abonnement (frivillig) og evnt. tilskudd fra menighetsrådene.

17 Kurs - Ledere/ nestledere. Onsdag 23.11 kl 18.30. Grøtvedt menighetssenter i Askim. Påmeld.frist 15.11. - Menighetsråd. Tid og sted kommer senere (på nyåret). Bispedømmekontoret er ansvarlig. - Fellesråd. 15.02.12. Askim. Kl 16.00-21.00. Påmeldingsfrist 11.01.12. ( gi beskjed til kirkevergen) - Konstituering: leder, nestleder, kasserer, sekretær + 2 representanter til fellesrådet. Sendes skriftlig til kirkevergen.


Laste ned ppt "Felles menighetsrådsmøte i Aremark, Marker, Rømskog 16.11.2011 Informasjon om rådsarbeid og fordeling av arbeidsoppgaver Gudstjenestereformen – hva innebærer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google