Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturskadeloven – de neste 50 år ! Utredning av ny naturskadelov Seniorrådgiver Tron R. Bøe Statens landbruksforvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturskadeloven – de neste 50 år ! Utredning av ny naturskadelov Seniorrådgiver Tron R. Bøe Statens landbruksforvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturskadeloven – de neste 50 år ! Utredning av ny naturskadelov Seniorrådgiver Tron R. Bøe Statens landbruksforvaltning

2 Utredning av ny naturskadelov Arbeidet har foregått mellom 2005 og 2008 Utgangspunktet var målretting og modernisering - forenkling av reglene for bedre tilgjengelighet for de skadelidte - raskere og enklere saksbehandling - tilpassning til dagens virkelighet mht. teknologi, kommunikasjon etc.

3 Trenger vi en naturskadelov? Erfaringene med dagens lov – 60- 100millioner i erstatning årlig Klimaendringer – vil kunne gi flere skader Samfunnsendringer – kan styre og bli styrt av måten vi håndterer naturskader Andre land – ser til vår ordning når de vurderer sin egen innsats

4 Organisering i andre land Norge har antagelig den mest omfattende dekningen for naturskader Noen land har bare ad hoc tiltak når ulykker skjer I flere og flere land går staten inn med bidrag, via forsikring eller i kombinasjonsmodeller Flere sammenlignbare land har større statlig engasjement enn Norge mht. sikring mot naturskader

5 Dagens naturskadelov Bred politisk enighet: En verdifull ordning som bidrar til å gi befolkningen nødvendige - og forventede – dekningsmuligheter ved naturskade Økonomisk betydning – det er ikke alle skadeutsatte objekter det er praktisk og økonomisk mulig å dekke gjennom privat forsikring Sosial betydning – ordningen gir trygghet og kan ha betydning for bosetting og næringsutvikling i naturskadeutsatte områder

6 Dagens naturskadelov Beredskap – ordningen fungerer som kanal for rask statlig hjelp ved store hendelser og opprettholder beredskap for slike hendelser Statens kontaktledd med naturskadeforsikring og med fagmiljøer på naturskadeområdet

7 Behov for ny lov og fortsatt statlig ordning Konklusjon etter den innledende vurderingen, dialog med LMD, andre forvaltningsorganer med ansvar for naturskader, naturskadeforsikring og andre samarbeidspartnere: - Det er behov for ny lov og fortsatt statlig naturskadeordning

8 Grunnlaget for den videre lovutredningen Private som rammes av naturskader skal ha dekningsmuligheter enten fra staten eller forsikring En nøktern erstatningsordning med gjenoppretting av bruksverdi som sentralt tema Offentlig erstatning og privat forsikring skal supplere hverandre. Der forsikring utøker sitt tilbud innskrenkes den statlige erstatningsordningen. Viktig med hensiktsmessig fordeling mellom privat og offentlig ordning. Opprettholdelse av beredskap på området

9 Utfordringer Lovarbeidet har vært fokusert om - hovedutfordringer for fremtiden - nødvendige endringer og tillegg for å gjøre loven egnet som redskap ved store og/eller uforutsette hendelser - en moderne lov som danner grunnlaget for statens bistand ved naturskader i lang tid fremover

10 Forventede klimaendringer Cicero, Rapport 2007:03, i samarbeid med Meteorologisk institutt Betydelig variasjon mellom områder i Norge Utviklingen skjer langsomt, men med klar retning - Høyere temperaturer - Mer nedbør - Havnivåstigning - Mindre klar trend mht. vindøkning

11 Klimautviklingen Det er særlig flom og skred som vil få et endret/forsterket mønster som følge av klimaendringene. Intens kortvarig nedbør er den faktoren som har størst betydning for utløsning av skred. Dersom det tas hensyn til skredfare i planarbeidet, kan de økonomiske effektene av klimaendringene begrenses betydelig.

12 Samfunnsendringer Econ rapport 2006-085 Vi har flere verdier som kan skades, men også bedre økonomi til å håndtere tap Vi har større forventninger om statlig hjelp i kriser måten vi bruker arealer på vil påvirke vår sårbarhet for naturskader, offentlig planlegging og den enkelte grunneiers utnyttelse av arealene, påvirker samfunnets sårbarhet for naturskader i framtiden.

13 Flere problemstillinger for fremtiden Utfordring å plassere ansvaret for å unngå naturskader på en riktig måte og kommunisere ansvaret ut til de som kan bli rammet Videreføre og utvikle faglig utveksling og samarbeid mellom de ulike offentlige og private aktørene med oppgaver på området, som bl.a. planlegging og risikoanalyse, sikring og overvåking, forskning og utvikling, erstatning og forsikring

14 Hovedtrekk i anbefalingene Formål/intensjon – å kunne fortsette sin virksomhet – videreføres Definisjon av naturulykke – presisert Skadetyper som dekkes – presisert Lovfeste viktige tolkningsspørsmål og praksis etter dagens lov Raskere og enklere saksbehandling for raskere bistand Legger bedre til rette for god beredskap

15 Veien videre Politisk behandling av forslaget til ny naturskadelov Evt. implementering av loven Fortsatt satsning på samarbeid på tvers av sektorene i offentlig forvaltning Fortsatt tett samarbeid med naturskadeforsikring og andre samarbeidspartnere på området Øke egen kunnskap og forståelse gjennom erfaringsutveksling og samarbeid med andre land


Laste ned ppt "Naturskadeloven – de neste 50 år ! Utredning av ny naturskadelov Seniorrådgiver Tron R. Bøe Statens landbruksforvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google