Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRANDA KOMMUNE 1 Ope møte om bulyst-satsinga Liabygda ungdomshus 23. mars, 2010, kl 1930. Bulyst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRANDA KOMMUNE 1 Ope møte om bulyst-satsinga Liabygda ungdomshus 23. mars, 2010, kl 1930. Bulyst."— Utskrift av presentasjonen:

1 STRANDA KOMMUNE 1 Ope møte om bulyst-satsinga Liabygda ungdomshus 23. mars, 2010, kl 1930. Bulyst

2 STRANDA KOMMUNE 2 DAGSORDEN 19:30-19:45: Bakgrunn for tiltaket og målet med møtet 19:45-20:15: Orientering om Bulyst-satsinga frå KRD og Fylkesmannen 20:15- 20:30: Servering - ”summing” rundt neste post på programmet 20:30-21:15: Innspel frå salen, lag og organisasjonar 21:15-22:00: Organisering av oppfølginga - Oppnemning av gruppe som skal jobbe med søknad til Bulyst-programmet - Oppsummering og prioritering av oppgåver (3) det skal arbeidast vidare med (?) - Oppnemning av medlemmer og leiar av arbeidsgrupper (?) - Vidare arbeid (arbeidsform, rapportering m.m.) - Arbeidsformer

3 STRANDA KOMMUNE 3 BAKGRUNN  Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har nettopp lyst ut til saman 32 millionar kroner til prosjekt som kan skape bulyst i distriktskommunar.  Fylkeskommunen skal koordinere og prioritere søknader frå Møre og Romsdal, og vil samstundes vurdere om det er aktuelt å gå inn med fylkeskommunal finansiering for å supplere støtta frå KRD. Søknadane skal sendast til KRD innan 3. mai, men må sendast til Møre og Romsdal fylkeskommune innan 10. april for å bli tekne med på deira prioriteringsliste.

4 STRANDA KOMMUNE 4 KVA ER MEINT MED BULYST? Hovudmålet  Legge til rette for at kommunar innanfor det distriktspolitiske verkeområdet blir meir attraktive å bu i og flytte til Delmål:  Å støtte opp om lokale, regionale og nasjonale pilotprosjekt som skal fremje attraktive lokalsamfunn og som har stor overføringsverdi for andre som driv denne typen arbeid.  Å samle og formidle kunnskap frå pilotprosjekt om kva som påverkar val av bustad.

5 STRANDA KOMMUNE 5 FOLKETALSUTVIKLING

6 STRANDA KOMMUNE 6 NOKRE PREMISSAR Forprosjekt, deretter hovudprosjekt  Gjennomføring av forprosjekt for å jobbe fram gode hovud- prosjekt (inntil 200 000 kroner)  Gjennomføring av hovudprosjekt Tilleggskrav  Hovudaktiviteten i prosjektet skal gå føre seg innafor det distriktspolitiske verkeområdet  Samarbeidspartnarar utanfor verkeområdet vert godeteke  Arbeidsinnsats/timar (inkludert friviljug arbeid) i prosjektet kan vere ein del av eigenfinansieringa

7 STRANDA KOMMUNE 7 KVEN KAN SØKJE?  Alle offentlege og private aktørar og verksemder konkrete prosjekt som kan medverke til bulyst, t.d.:  Fylkeskommunar  Kommunar  Organisasjonar  Eldsjeler

8 STRANDA KOMMUNE 8 KVA TEMA KAN PROSJEKTA HANDLE OM?  Kulturbasert stads- og næringsutvikling  Stadsutvikling  Inkludering av innflyttarar  Omdømearbeid  Omdømearbeid  Tilrettelegging for å skape meir varierte arbeidsplassar på mindre stader  Varierte bustadtilbod som føresetnad for tilflytting  Lista er ikkje uttømande

9 STRANDA KOMMUNE 9 KVA KAN DET IKKJE SØKJAST OM STØTTE TIL ?  Gjennomføring av enkeltståande konferansar som ikkje er ein del av eit større Bulyst-prosjekt  Kunstnarisk verksemd som ikkje er en del av eit større Bulyst-prosjekt  Faste driftskostnader i verksemder eller organisasjonar

10 STRANDA KOMMUNE 10 KRITERIUM FOR UTVAL AV PILOTPROSJEKT ?  I kva grad prosjektet medverkar til måloppnåing  Nytenking utover den lokale samanhengen prosjektet blir gjennomført i  Klar overføringsverdi til andre aktørar  Sterk lokal og/eller regional forankring. Det er ein føremon om prosjektet er eit samarbeid mellom fleire organisasjonar/foreiningar/andre aktørar/offentleg forvaltning  Klar gjennomføringsevne  Plan for eventuell vidare drift ut over prosjektperioden, inkludert plan for vidare finansiering når en eventuell støtte frå KRD fell bort  Ungdom, kvinner og innvandrarar er viktige målgrupper for distrikts- og regionalpolitikken. Det gjeld også denne satsinga.

11 STRANDA KOMMUNE 11 Kultur For å styrkje rammevilkåra for frivillige kulturaktørar som er med på å utvikle attraktive og aktive lokalsamfunn, må vi saman med kommunal sektor skape Noregs mest offensive frivilligpolitikk. Fleire innbyggjarar, spesielt unge under 30 år, skal ha kunnskap om og kjenne verdien av å ta vare kulturarven, samanlikna med 2008. Møre og Romsdal fylke skal ha ei leiande rolle i koordinering og utvikling av fysisk aktivitet og friluftsliv. Det skal etablerast eit rettleiings- og verkemiddelapparat for kulturmønstring og kultur- og naturbasert næringsutvikling, med hoppid.no-standard. NOKRE FØRINGAR (I) FRÅ FYLKET (Eivind Vartdal Ryste)

12 STRANDA KOMMUNE 12 Kompetanse Minoritetsspråklege som har busett seg i Møre og Romsdal skal få tilbod om norskopplæring og anna kvalifisering som gjer at dei snarast råd kan ta del i arbeidslivet. Det skal leggast vekt på entreprenørskapshaldningar og læringsmetodar i entreprenørskap i heile grunnopplæringa og i høgare utdanning i fylket. NOKRE FØRINGAR (I) FRÅ FYLKET (Eivind Vartdal Ryste)

13 STRANDA KOMMUNE 13 Verdiskaping Større og mindre tettstader skal gjerast attraktive for busetting og lokalisering av næringsverksemd. Det skal vere fleire og meir økonomisk levedyktige natur, kultur- og opplevingsbaserte verksemder i Møre og Romsdal samanlikna med 2008. Vi vil vurdere alle søknader, også dei som ikkje naturleg fell inn under desse resultatmåla i fylkesplanen. NOKRE FØRINGAR (II) FRÅ FYLKET (Eivind Vartdal Ryste)

14 STRANDA KOMMUNE 14 Kom med idèane! Vi tek imot søknader frå heile fylket, utan prioritering av utvalde geografiske område. Vi vil oppmode om samarbeid på tvers av kommunegrensene, og samarbeid mellom private, frivillege og offentlege aktørar. Prosjekt som får støtte frå KRD vil få oppfølging av Møre og Romsdal fylkeskommune under gjennomføringa. NOKRE FØRINGAR (III) FRÅ FYLKET (Eivind Vartdal Ryste)

15 STRANDA KOMMUNE 15 SØKNADSSKJEMA  Skjema Skjema

16 STRANDA KOMMUNE 16 SØKNADSFRIST KRD: 3. mai Fylkesmannen: 10. april

17 STRANDA KOMMUNE 17 NOKRE ”KØYREREGLAR” FOR MØTET Debatten 1.Vi held oss til tema 2.Vi ser framover (to innlegg som er tilbakeskodande frå same person  taleforbod) 3.Vi let alle sleppe til (dvs. vi set grenser for taletid) 4.Vi ser vekk frå partipolitikk Idémyldringa 1.Vi tek for oss berre ’S’-ane ’O’-ane i SWOT-analysen 2.Vi ser på alle forslag er likeverdige – prioriteringa kjem seinare 3.Vi tenkjer nytt og snur steinar Resultatet/vidareføringa 1.Ja eller Nei til å søkje på Bulyst-programmet 2.Dersom Nei, vil vi gjere bruk av innspela frå møtet vidare 3.Vi vil etablere eit nett av ansvarspersonar i Liabygda som kommunen skal kunne nytte i relevante samanhengar 4.Vi vil at det er resultata som skal telje - ikkje fine ord og luftige mål S = Strenght W = Weakness O = Opportunities T = Threats S = Strenght W = Weakness O = Opportunities T = Threats

18 STRANDA KOMMUNE 18 KOMMUNEDELPLAN LIABYGDA Kommunedelplan

19 STRANDA KOMMUNE 19 BUSTADTOMTAR LIABYGDA Bustadtomtar

20 STRANDA KOMMUNE 20 LIABYGDAS FRAMTID - EIT INNSPEL FRÅ EIN SOM SER FRAMOVER OG BORTOVER - Jostein Dalen


Laste ned ppt "STRANDA KOMMUNE 1 Ope møte om bulyst-satsinga Liabygda ungdomshus 23. mars, 2010, kl 1930. Bulyst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google