Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammen for bedre: LEVEKÅR INKLUDERING NÆRMILJØ PSYKISK HELSE AKTIVE ELDRE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammen for bedre: LEVEKÅR INKLUDERING NÆRMILJØ PSYKISK HELSE AKTIVE ELDRE"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammen for bedre: LEVEKÅR INKLUDERING NÆRMILJØ PSYKISK HELSE AKTIVE ELDRE heidi.rustand@asker.kommune.no

2 Innsats mot grunnleggende årsaker til helse og trivsel Helse og trivsel for alle Styring i samspill og reell gjennomførings- vilje Bredt kunnskaps- tilfang og erfaring Sosialt bærekraftige lokalsamfunn og helsefremmende nærmiljøutvikling levekår oppvekst fysiske og sosiale ressurser Statistikk erfaringskunnskap Befolkningen hovedaktører – prioritere «friskressurser» Pbl, Folkehelseloven

3 Planprosess Pbl og styringsmuligheter Gevinstrealisering i HP og virksomhetsplaner HP virksomhetsplaner Måleindikatorer rullering 4.år aplanerTEmTema planer Grunnlagsdata for planstrategi Samfunnsdel kommuneplan/ kommunedelplan

4 > Plan og bygningsloven; > Kap 1 § 1 Formål bærekraftig økologisk og sosial samfunnsutvikling > Kap 3 § 3» planlegging skal…fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet…» > § 12-7.Bestemmelser i reguleringsplan til arealformål og hensynssoner omfatter påvirkningsfaktorer i folkehelsearbeidet > Nasjonale forventninger til planlegging

5 Oversikt over folkehelsen 3.Økonomisk ressurstilgang mot deltakelse i organisert idrett. Prosent.

6 Kommunedelplan folkehelse 2015-2026 Overordnet mål Folk flest - opprettholde den gode helsa Levekårsutsatte - løftes

7 LEVEKÅR - Gode levekår med like muligheter for alle. > STRATEGIER: A. Tidlig innsats fra helsestasjon til barnehage og skole B. Inkluderende arbeidsliv og språktilbud C. Redusere inntektsulikhet og geografiske levekårsforskjeller D. Sikre trygge og trivelige bomiljø for alle

8 INKLUDERING - Gode fellesskap og romslighet for mangfold > STRATEGIER: A. Styrke tilhørighet og samfunnsdeltakelse B. Styrke sosiale nettverk og inkluderende fellesskap C. Lavterskeltilbud i frivillig regi D. Aktiv fritid for alle

9 LEVENDE NÆRMILJØ- Sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet > STRATEGIER: > Åpne og enkle møteplasser i lokalsamfunnet > Øke hverdagsaktiviteten med gange og sykkel > Lett tilgjengelige turstinett, strender, skiløyper og aktivitetsparker > Samarbeid med frivilligheten og næringslivet om tilrettelegging og formidling > Prioritere åpne anlegg for idrett og friluftsliv > Strukturere frisklivsarbeidet

10 PSYKISK HELSE- God psykisk helse og trivsel for barn og voksne, uten rus. > STRATEGIER: > Utjevne sosiale forskjeller i psykisk helse gjennom alle innsatsområder > Økt kunnskap om psykisk helse for innbyggere og ansatte > Tidlig innsats og lavterskeltilbud som forebygger > Tydelige holdninger og handlinger for å forebygge rusmiddelmisbruk i samfunnet > Ansvarlig alkoholhåndtering

11 AKTIVE ELDRE- Aktive og selvstendige eldre > STRATEGIER: > Økt selvhjulpenhet > Satsing på helsefremmende tiltak > Aldersvennlig yrkesliv > Frivillig innsats og deltakelse blant eldre

12 Askers folkehelsemetodikk - samskaping > Samskaping: Mobilisere sivilsamfunnet og åpne for innbyggerne og næringslivets initiativ og muligheter for mestring gjennom tverrsektorielle samarbeidstiltak og kommunikasjon. > Helse i alt vi gjør: Jobbe planmessig og rette tidlig innsats mot samme mål fra ulike virksomheter og sektorer samtidig for å løse komplekse utfordringer.. Målgruppe NæringslivInnbyggerKommune

13 > Målstyring: Velge treffsikre tiltak, med evaluering/måling av fremdrift og gevinster for folkehelsen og bruk av balansert målstyring med indikatorer/nøkkeltall. > Kompetansebygging: Styrke kompetansen blant ansatte og samarbeidspartnere, og satse på innovasjon i folkehelsearbeidet på tvers av kommunens egne virksomheter og i samarbeid med sivilsamfunnet, kunnskapsmiljøer og kommunenettverk. Helsekonsekvensvurderinger, aktiv forvaltning, tilrettelegging, fasilitering


Laste ned ppt "Sammen for bedre: LEVEKÅR INKLUDERING NÆRMILJØ PSYKISK HELSE AKTIVE ELDRE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google