Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knut Bratland. Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14 timer eller mer pr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knut Bratland. Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14 timer eller mer pr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Knut Bratland

2 Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14 timer eller mer pr uke gir rettigheter -> 2% betales av arbeidstaker -> om lag 40% av KLP-medlemmer har særaldersgrenser -> pensjoner reguleres i takt med folketrygdens G (72.881 pr.1.5.2009) -> overføringsavtale sikrer pensjonen ved skifte av arbeidsgiver -> samordning med folketrygden (alderspensjon fra 67 år) -> økt levealder kompenseres av arbeidsgiver (og avkastning på fond) 26.09.2016Aktuar Knut Bratland2

3 AFP i dag -> gjelder fra 62-65/67 år -> dagens folketrygdberegnede uførepensjon + kr 20.400,- -> lave krav for å komme med, sterk lavlønnsprofil 26.09.2016Aktuar Knut Bratland3

4 AFP 62-64 i dag:

5 Off bruttopensjon i dag:

6

7 Kravene fra alle på arbeidstakersiden i off sektor: a) Nivå ved fratreden 62 år må være om lag som i dag. b) Ikke vanskeligere å kvalifisere til hel AFP- pensjon ved 62 år enn i dag. c) Bruttogaranti ved fratreden 65 år; pensjon minst 66 % av sluttlønn (max 12G) for alle med min 30 års opptjening i TP. d) ”Samordningsfordelene” videreføres (ca øk nivå og fordeling). e) Off tp for alle ned til 20% stilling (fra 14 t/uke -> 37,3% i dag) f) Overføringsavtalen videreføres g) Særaldersgrenser sikres og videreføres h) Uføre- og etterlattepensjon sikres og videreføres i) Grunnlovsvern, jf §§ 97 og 105 j) Evaluering 2017

8 Status: -> Ot.prp. nr. 37 (2008–2009) Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) vedtatt med leve- aldersjustering og det hele 15. mai -> AFP i privat sektor er vedtatt i uravstemming, og bygger på folketrygdens alderspensjon -> Off sektors AFP var vedtatt på uravstemming innført "..etter mønster av privat sektor”… Hva nå??

9 Utvalgsarbeid avlagt 11.mars. To hovedmodeller vurdert: 1. Modifisert bruttoordning t/T * X% * sluttlønn = pensjon samordningsregler med folketrygden, tilnærmet som idag(?) 2. Påslagsmodell NT = pp * I * Å Her er pp årlig opptjeningsprosent, I årlig inntekt (all lønn fra arbeidsgiver) og Å antall år med opptjening i tjeneste- pensjonsordningen (alle år teller). Ny folketrygd og AFP gir sterk effekt av å stå lenger, men er lav fra 62 år. Litt om ulike fordelingsproblemer vedr alderspensjon i disse modeller:

10 Konsekvenser av stigende levealder isolert på bruttopensjonens nivå (litt gamle KLP-tall). YS og Unio hadde allerede tidlig i media akseptert det, jf oppslag i Dagsavisa. År Antatt antall leveår etter 67 Pensjonsnivå gitt uendret pensjalder Høyere pensjalder med 66% 201020 år66 % 202021 år63 % + 8 mnd 203022 år60 % + 1 år og 4 mnd 204023 år57 % + 2 år 205024 år54 % + 2 år og 8 mnd

11 Samlet kompensasjon fra folketrygden, AFP og tjenestepensjons­ordningen ved uttak 62 år. Bruttoordning der 30 års opptjening ved 62 år gir 56,5 % samlet pensjon. 38 år i folketrygden og AFP ved 62 år. Forholdstall for 1949-kullet. Prosent

12 Samlet kompensasjon fra folketrygden, AFP og tjenestepensjons­ordningen ved uttak 62 år. Påslagsordning med 0,3 % opptjening opp til 7,1 G og 1,65 % opptjening i intervallet 7,1–12 G. 38 år i folketrygden og AFP ved 62 år. Forholdstall for 1949-kullet. Prosent

13 Resultatet Dagens Off tp videreført med levealdersjustering og svekket regulering av løpende pensjoner mv fra 1.1.2011 Dagens AFP 62-65/67 videreført, dvs gml folketrygds uførepensjon + 20.400,- med avkortingsregler mot annen inntekt (ingen levealdersjust) Sikring for de med opp til 15 år til 67 mot levealdersjustering, og sikring av opptjente rettigheter mot levealdersjustering Avkorting som i dag mot annen inntekt Brutto 66% fra 65 forutsetter ny folketrygd fra 67 (kan ikke ta ut fra 62) Arbeid utover 67 år kan kompensere for levealdersjusteringen Fad: Utreder særaldersgrensene Uføre- og etterlattepensjon?

14 Tilbudt Kombialternativ Lagt ved skissen Bruttogaranti for mange (med 20 års opptjening med mer) uten levealdersjustering Kollektiv bruttoklausul; utløser forhandlingsrett på parametre mv, men utløser ikke individuell rett til pensjonsytelse Fleksibelt uttak fra 62 år, ingen avkorting av pensjon mot annen inntekt Seniortillegg livsvarig fra 65 til de som går av 62-64 og som jobber lite, på ¼ G Nyansatte opptjening fra første krone, samordning ulike stillinger hos flere arbeidsgivere Ulønnet omsorgsperm og evu-perm gir pensjonsopptjening Påslagsmodell 0,4% opp til 7,1 G, og 1,75% 7,1G-12G Org og finansiering av AFP -> samordning utredes Uføre-, etterlattepensjon og særaldersgrense-system utredes i felleskap og behandles i 2010-oppgjøret ved uenighet Evaluering og forhandlingsrett på AFP-parametre og Off tp parametre i 2017


Laste ned ppt "Knut Bratland. Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14 timer eller mer pr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google