Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsmedisin – arbeidsfelt og oppgaver Befolkningsrettet virksomhet Sikring av miljøet Politisk administrativt arbeid Samfunnsmedisin er en del av helsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsmedisin – arbeidsfelt og oppgaver Befolkningsrettet virksomhet Sikring av miljøet Politisk administrativt arbeid Samfunnsmedisin er en del av helsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsmedisin – arbeidsfelt og oppgaver Befolkningsrettet virksomhet Sikring av miljøet Politisk administrativt arbeid Samfunnsmedisin er en del av helsetjenesten. Folkehelsearbeid er et videre begrep og defineres som samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme helsen i befolkningen

2 Sikring av miljøet Lokal helseovervåkning; utarbeide oversikter over helsetilstanden til befolkningen; vurdere behov, risiko- og helsefremmende faktorer, overvåke utviklings­trekk og subpopulasjoner, samle statistikk og gi meldinger til sentrale registre. Årsmelding. Miljørettet helsevern; vurdere og overvåke biologiske, fysiske, kjemiske og sosiale risikofaktorer, foreta inspeksjoner, målinger, prøvetakning og avgjørelse av saker etter delegasjon og i akuttsituasjoner. Smittevern; utarbeidelse av smittevernplan og beredskap, melding av smittsomme sykdommer, smitteoppsporing og utøve myndighet i hastesaker, informasjon og råd til befolkningen ved utbrudd eller frykt for smittsomme sykdommer. Helsemessig beredskap; bistå i utarbeidingen av sivile og militære beredskapsplaner, organisering av legevakt, medisinsk nødmeldetjeneste og katastrofeberedskap.

3 Miljørettet helsevern Sunhedsloven av 1860 Hver kommune skulle ha: Sunhedskommisjon Offentlig lege (distiktslege/helserådsordfører) §3: ”Commiissionen skal have sin Opmærksomhed henvendt paa Stedets Sunhedsforhold, og hvad derpaa kan have Inflydelse, saasom: - - - - - - - - - -

4 Forskrift om miljørettet helsevern Hjemmel: Kommunehelseloven kap. 4a § 4a-1. (Definisjon og forskrifter) Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. § 4a-2. (Kommunestyrets oppgaver) Kommunestyret skal ha tilsyn med de faktorer som er nevnt i § 4a-1, første ledd. Innen miljørettet helsevern skal kommunestyret utøve den virksomhet og treffe de avgjørelser som det er tillagt i lov eller i medhold av lov. Virksomheten og avgjørelsene, herunder enkeltvedtak, skal være i samsvar med helsetjenestens formål, jfr. § 1-2.

5 Forskrift om miljørettet helsevern Formål: Fremme folkehelse og gode miljømessige forhold i kommunen Hovedområder: Omgivelseshygiene Sosiale miljøfaktorer Ulykkesforebyggende arbeid

6 Forskrift om miljørettet helsevern Hovedmomenter: Gjelder all offentlig og privat virksomhet unntatt boliger og fritidseiendommer MHV er kommunens ansvar Tilsyn som bidrar til kompetanseheving og forebygging (delegasjon khl §4a-3) Virkemidler: Pålegg om konsekvensutredning (khl §4a-5) Pålegg om å gi opplysninger (khl §4a-6) Pålegg om gransking (khl §4a-7) Pålegg om retting (khl §4a-8) Ilegge tvangsmulkt (khl §4a-9) Pålegg om stansing (khl §4a-10) Virksomhetene har selv plikt til å påse at de etterlever krav og regelverk (IK) og opplysningsplikt om helseskadelige forhold Meldeplikt for enkelte typer virksomhet

7 MHV - virkemidler ”Helsediplomati” - meglerrollen Informasjon om helselovgivningen Henvisning til annet lovverk Plan og bygningslov Forurensningslov, grannelov. mm Medvirkning §1-4 om rett og plikt til å ta opp helsemessige uheldige forhold Saksbehandling Vedtak om konsekvensutredning, opplysningsplikt, granskning, retting, tvangsmulkt, stansning

8 Forskrifter Med hjemmel i kommunehelselovens §4a:

9 Forskrift om miljørettet helsevern

10 MHV - hovedprinsipper ”Tålegrense” Tidsprioritering ”Føre var” Forholdsmessighet ”Hygienisk skjønn”

11 Forskrift om miljørettet helsevern

12

13

14 Veileder i miljørettet helsevern www.shdir.no/assets/5505/Miljorettet_helsevern.pdf Forskriften Verktøy og metoder Organisering og virksomhet Faktagrunnlag Viktige innsatsområder

15 Oppgaver i miljørettet helsevern Drikkevann Avløpsvann Badevann Renovasjon og avfall Næringsmiddelhygiene Bolighygiene Skoler og barnehager Røykfritt innemiljø Forurensning – jord, luft, vann Husdyrhold Dyreoppdrett Skadedyrsbekjempelse Campingplasser Støy Sosiale miljøfaktorer Forebygging av ulykker

16 Interkommunalt miljørettet samarbeid helsevern Bedre utnytting av kompetanse og ressurser Større og bedre fagmiljø Faglig samarbeid gir utvikling Mindre sårbarhet ved sykdom, feire etc Mer lik saksbehandling i kommunene Mindre lokalkunnskap Større avstand til kommunen Mer administrasjon og reiseing Fordeler Ulemper

17 Positive erfaringer

18

19 §4 Ansvar, internkontroll Leder for virksomheten har ansvar for å påse at forskriften overholdes og at det etableres et internkontroll system §5 Opplysnings- og informasjonsplikt Leder av virksomheten plikter å legge frem nødvendige opplysninger. Det skal uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og elever om negative forhold for helsen §6 Krav om godkjenning Virksomheten skal godkjennes av kommunestyret §25 Tilsyn Kommunestyret skal føre tilsyn med at disse forskrifter overholdes Noen hovedprinsipper i forskriften

20 Gjennomgang før godkjenning § 8. Beliggenhet § 9. Utforming og innredning § 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv § 11. Måltid § 12. Psykososiale forhold § 13. Rengjøring og vedlikehold § 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap § 15. Førstehjelp § 16. Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold § 17. Smittevern § 18. Røyking § 19. Inneklima/luftkvalitet § 20. Belysning § 21. Lydforhold § 22. Drikkevann § 23. Sanitære forhold § 24. Avfallshåndtering

21 Strategier i arbeidet med godkjenning Få frem at vi har en felles målsetting og felles sak Vektlegg mulighetene til forbedring, ikke feil og mangler Delta i prioriteringen Helsepersonellets viktigste oppgave er kompetanseoppbygging


Laste ned ppt "Samfunnsmedisin – arbeidsfelt og oppgaver Befolkningsrettet virksomhet Sikring av miljøet Politisk administrativt arbeid Samfunnsmedisin er en del av helsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google