Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Høringsfrist: 31. mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Høringsfrist: 31. mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Høringsfrist: 31. mars

2 Hvorfor ta vare på kulturminner Hvorfor kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Registrering av kulturminner og kulturmiljøer i Røyken Videre fremdrift

3 Hvorfor ta vare på kulturminner Kulturminner, kulturmiljøer og landskap er viktige fellesgoder for lokalsamfunnene. De gir kunnskap, opplevelser og mulighet for bruk. Kultur er ressurser for verdiskaping og god samfunnsutvikling. Kommunene er avgjørende for å ta vare på disse verdiene, ikke minst gjennom arbeidet med plan- og bygningsloven. God forvaltning krever imidlertid kunnskap og oversikt over lokalhistorien og kulturminnene

4 Hvorfor kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Kommunenes rolle i forbindelse med vern, planlegging og forvaltning av kulturminner er omtalt i St.meld.nr. 16 (2004- 2005) Leve med kulturminner. Foto: Jonsbu, Hyggen Vestre. Foto: Fotografene Jane&Guro

5 Målet med kommunedelplan for kulturminner i Røyken Utarbeide et arbeidsverktøy som gir forutsigbarhet i arealplanlegging og byggesaker Synliggjøre kommunens kulturminner og kulturmiljøer gjennom registrering og kartlegging Formidling til befolkningen og kommende generasjoner Gjellumstua på Hernestangen. (Kommunens fotoarkiv)

6 Planen skal: Gi en oversikt over de viktigste kulturminnene i kommunen. Øke forutsigbarheten for de som skal utvikle og ta i bruk områder og/eller enkeltbygninger. Sikre områder og enkeltobjekter med historisk verdi. Være et godt styringsverktøy for bygge- saksbehandling og reguleringsplanlegging og gi en ønsket samfunnsutvikling. Steinbro over Åroselva Røyken kirke

7 Planprosessen til nå Gjennomføring av planen er vedtatt i kommunal planstrategi for Røyken 2012-2016, vedtatt i kommunestyret 25.4.2013 Oppstart av planarbeid ble vedtatt 23.08.2011 av kommunestyret Planprogrammet ble varslet den 14.05 2013 * Kommunestyret 2011-15 stadfestet planprogrammet den 05.09.2013, møtesak nr. 46/13. Det ble sendt ut brev om at eiendommer ble oppsøkt i forbindelse med registrering av arkeologiske kulturminner den 30.04.2013. Plan til offentlig ettersyn ble i møter i september 2015 tatt til orientering i eldrerådet, kulturutvalget og bygningsrådet. Planen ble 1. oktober 2015 enstemmig vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn (1-gangsbehandling) i formannskapet *

8 *Stadfestet planprogram «Planen skal utarbeides som en tematisk kommunedelplan etter plan- og bygningslovens § 11-2. « «Under hovedmål fremkommer blant annet at det skal utarbeides forslag til bestemmelser og plankart.»

9 *Vedtak offentlig ettersyn Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer datert august 2015 med tilhørende bestemmelser datert 12.8.2015 legges ut til offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens § 11 – 14. Merknadsfrist 31.03.2016

10 Plankart

11 Bestemmelser I planbestemmelsene som ligger ute til offentlig ettersyn fremgår det i første setning at: Bestemmelsene er vedtatt med hjemmel i pbl § 11-9 og er juridisk bindende

12 Til bestemmelsene ligger det: Verneliste som skal vedtas samtidig med planbestemmelsene. Retningslinjene som er av veiledende karakter og forutsettes lagt til grunn for administrasjonens behandling av saker innenfor planområdene.

13 Hvilke registreringer og kartlegginger er gjort?

14 Enkeltfunn Riksantikvarens verneklasser Gul = Fredet etter Lov om kulturminner (2) Rød = A – svært høy verneverdi (16) Blå = B – høy verneverdi (351) Grønn = C – middels verneverdi (415)

15

16 Videre fremdrift Høringsfrist 31. mars Alle merknader må komme s k r i f t l i g innen fristen Etter høringsfristen går rådmannen gjennom alle merknader/innspill og vurderer disse mot planforslaget som har ligget ute til offentlig ettersyn. Vurderingene gjøres i samarbeid med fylkeskommunen Det vurderes behov for nye besiktigelser/befaringer Det vurderes om planen bør fremmes som en temaplan eller en plan med juridisk bindende bestemmelser

17 Alle merknader/innspill vurderes og kommenteres i saksfremstillingen, slik at formannskapet og kommunestyret kan gjøre en reell vurdering av planforslaget før vedtak Merknader/innspill vil ikke bli besvart enkeltvis Endringer og justeringer av planforslaget som har ligget ute til offentlig ettersyn må vedtas under politisk behandling


Laste ned ppt "Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Høringsfrist: 31. mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google