Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Direktoratet for naturforvaltning - en støttespiller for kommunen i strandsoneforvaltningen? Nils-Yngve Berg Direktoratet for naturforvaltning Friluftslivsseksjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Direktoratet for naturforvaltning - en støttespiller for kommunen i strandsoneforvaltningen? Nils-Yngve Berg Direktoratet for naturforvaltning Friluftslivsseksjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Direktoratet for naturforvaltning - en støttespiller for kommunen i strandsoneforvaltningen? Nils-Yngve Berg Direktoratet for naturforvaltning Friluftslivsseksjonen Friluftskonferansen 2008 Kystfriluftslivet

2 Stort tema - fokus på; Kommunens sentrale rolle som myndighet etter pbl og friluftsloven, herunder; –Kunnskapsbasert forvaltning –Kommunens ansvar ihht friluftsloven Sikring av friluftslivsområder

3 Status, jf innlegg dag en Store regionale forskjeller, men også klare likhetstrekk vedr. utfordringene i strandsoneforvaltningen Stort lokalt press om utbygging, - samtidig etterspør befolkningen tilgang til strandsonen (mer penger – mer fritid) Fokus på kunnskapsbasert forvaltning Nedbyggingen skrumper langsomt inn (SSB)

4 Strandsonesatsing på DN Tydeligere fokus på kommunenes ansvar DN som støttespiller (sammen med FM) Kunnskapsbasert forvaltning i kommunene Ulovlighetsoppfølging i kommunene, økt fokus fra FM Jussbistandsordningen Nytt nøkkeltall fra SSB, tilgjengelig strandsone fra 2008 Friluftsloven som virkemiddel

5 Kunnskapsbasert forvaltning Hvor godt kjenner kommunen sin egen situasjon? –Vi har så mye strandsone i vår kommune! Kommuner som registrerer stengsler i strandsona, kommer overrasket tilbake En kommune har registrert at 90 % av søknadspliktige tiltak var ukjent for kommunen.

6 Kunnskapsbasert forvaltning Nye beslutningsstøtteverktøy –Nytt nøkkeltall tilgjengelig strandsone i 2008 –Tilgjengelighetsanalyse er en vekker for mange Jussbistand Håndbøker

7

8

9 Jussbistand erfaringer: 18 kommuner fikk bistand i 2006 Noen flere i 2007 Tradisjonelle pressområder bruker ordningen. Kun få saker i strandsonen i innlandet. Ordningen er en politisk prioritering fra regjeringen. 1,5 mill i 2008

10 Kommunenes ansvar å kartlegge tilstanden i egen strandsone Noen kommuner har fått støtte til arbeidet En gjennomgående erfaring; Oj det var mye mer ulovlige tiltak enn vi trodde! Fjerning av ulovlige stengsler

11 Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen DN- Håndbok nr.14, 2000 Juss i strandsonen DN Håndbok nr. 20, 2002.

12 Målsetningen med DN – håndbok 25 - 2004 er å presentere en metode som; kommunene kan nytte i praktisk arealplanlegging og områdeforvaltning, skal være enkel og lite ressurskrevende, skal bygge på et likt kriteriesett for hele landet. Kartlegging og verdsetting

13 Finansiere kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder. Bruk av skjønnsmidler? Tatt med i eksempelsamling bruk av skjønnsmidler for å ivareta miljøhensyn (kommer i 2008) Oppgave for friluftsrådene? Kartlegging og verdsetting

14 Kommunens ansvar ihht friluftsloven Kommunen skal utføre de oppgaver som direkte er tillagt dem etter loven, og har ellers et generelt ansvar for å fremme allmennhetens friluftsinteresser. Kommunen skal arbeide for å fremme friluftsformål innen sitt område, og har rett til å opptre, klage og i tilfelle reise søksmål for å ivareta allmennhetens interesser i alle saker av interesse for friluftslivet.

15 Kommunens vedtaksmyndighet (1) § 14 (avgift for adgang til friluftsområde) § 18 første ledd (krav om innløsning av særlig utsatte områder, jf § 16) § 35 første ledd (inngrepstillatelse for kommuner og friluftslag) § 40 (stansing og fjerning av ulovlig byggverk) Følger reglene om enkeltvedtak, og kommunens vedtak kan påklages til fm.

16 Kommunens vedtaksmyndighet (2) § 2 annet ledd (forbud mot ridning og sykling) § 15 (atferdsregler) § 16 (sperring av særskilt utsatt område) Følger reglene om forskrifter i forvaltnings- lovens kapittel VII, og Fylkesmannen må stadfeste vedtaket

17 Kommunens uttalelses- ”plikt” etter § 20 §§ 1a, 3 og 4 annet ledd (om areal er innmark eller utmark) § 9 annet og tredje ledd (om rasting/telting er tillatt) § 13 (om stengsler eller skilt er lovlig) Det følger kun en plikt til å avgi uttalelser etter § 20 og de er ikke påklagbare. Bestemmelsen gir ikke myndighet til å gi bindende avgjørelser, det kan bare domstolene i disse sakene.

18 Sikringsarbeidet 2007 Sum tilsagn: 69 mill Nye områder: 60 Passerte område nr 2000 Tilrettelegging: 4,5 mill Overføringer: 110 mill

19 Sikringsarbeidet 2008 Tilsagnsramme: 31 mill Tilsagn hittil: 25 mill Bundet storbysamarbeid: ca 8 mill Rest 2008: ca 6 mill, men vi er ikke i mål med søknadsbehandlingen… Hva gjør vi nå? –Grunnleggende tilrettelegging = 0? –Trekke gamle tilsagn?

20 Utdrag fra sikringsstrategien Prioritering av områdetyper Prispolitikk Stimulering til sikring Sikring av bebygde eiendommer Rammetilsagn Gjennomføring av saker


Laste ned ppt "Direktoratet for naturforvaltning - en støttespiller for kommunen i strandsoneforvaltningen? Nils-Yngve Berg Direktoratet for naturforvaltning Friluftslivsseksjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google