Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 3: Vilkår for vern etter åvl. kap. 5. Rettighetssubjekter Professor dr. juris Ole-Andreas.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 3: Vilkår for vern etter åvl. kap. 5. Rettighetssubjekter Professor dr. juris Ole-Andreas."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 3: Vilkår for vern etter åvl. kap. 5. Rettighetssubjekter Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Nærstående rettigheter - oversikt Åvl. Kap. 5: Vern for forskjellige typer prestasjoner/arbeid/investeringer som har en eller annen tilknytning til åndsverkbeskyttelsen To hovedtyper: – Frembringelser av samme karakter som åndsverk, men som ikke oppfyller vilkårene for åndsverkbeskyttelse (fotografiske bilder og databaser) – Prestasjoner i forbindelse med fremføring av åndsverk (utøvende kunstneres vern og for stor del vernet i §§ 45, 45a og 45b)

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fotografiske bilder (åvl. § 43a) Lovhistorie: – Tidligere kun vern for fotografiske bilder, ikke verk, jf. fotografiloven 17/6/60 – Lovendring i 1995: Tosporet system under åvl: Vern for fotografiske verk (§ 1) og for fotografiske bilder (§ 43a) Hva er et fotografisk bilde? – Enkeltbilder, i motsetning til rørlige bilder – ”Bilde som er blitt til ved lysbølgers innvirkning på lysfølsomt materiale” (Ot. prp. nr. 54 ( ) s. 8) – Ellers: Konkret vurdering av hva som naturlig kan kalles fotografier

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Databasevernet (åvl. § 43) Historikk: ”Fusjon” av eldre katalogregel og EUs databasedirektiv - gjennomført i 1999 Også her: Tosporet beskyttelsessystem; vern som åndsverk (§ 1) og ”sui generis” (§ 43) Hva vernes? – Systematiserte samlinger/sammenstillinger av opplysninger som gjenfinnes etter en viss struktur – De øvrige kategorier arbeider som dekkes: ”Underbegreper” av databaser – Vern kun for selve sammenstillingen/databasen; ikke dens innhold

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Databasevernet (forts.) To alternative vilkår for vern – Sammenstilling av et større antall opplysninger eller resultat av en vesentlig investering – Forholdet til databasedirektivets (dir. 96/9/EF) art. 7 (kun krav om vesentlig investering) Vesentlig investering-kravet – Databasedirektivet: Kvalitativt og/eller kvantitativt krav – Forholdet til ordlyden i § 43: rom for innfortolkning? – Vern for innsamling, kontroll og presentasjon av databasens innhold (direktivets art. 7(1)) Vernet gjelder fremskaffelse av eksisterende data, ikke produksjon av data, jf. EFD i sak C-203/02 (William Hill), sak C-46/02, C og C (Fixtures)

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Utøvende kunstneres rettigheter (åvl. § 42) Vern for utøvende kunstneres fremføring av verk Sentralt problem: Stilles det nærmere krav til fremføringen? – Prestasjonen må holde et visst minimum av kunstnerisk mål - men ingen inngående vurdering av den kunstneriske prestasjon – Ikke krav til utøverens person – Må ikke sammenblandes med verkshøydekravet - ikke krav om skapende evne, men et minimumskrav til kunstnerisk innlevelse (”kvalitetskrav”) ”Utøvende kunstnere” omfatter også de som medvirker til å prege den fremføring som gis (typisk: sceneinstruktører)

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Utøvende kunstneres rettigheter (forts.) Vernet: Skille mellom primærutnyttelse og sekundærutnyttelse – Primærutnyttelse: Opptak, kringkasting eller samtidig overføring av fremføringen – Sekundærutnyttelse: Vern mot utnyttelse av opptaket

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Film- og fonogramprodusenters rettigheter (åvl. §§ 45 og 45 b) Eneretten mv. – Åvl. § 45: Vern for tilvirkere av lydopptak og film – Vern for selve opptaket

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Andre prestasjoner mv. Kringkastingsforetaks sendinger, åvl. § 45 a Pressemeldinger, åvl. § 44 Tittelbeskyttelse, åvl. § 46 Vern for personbilde, åvl. § 45 c – Personvernregel, ikke opphavsrettslig eller opphavsrettsliknende

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsrettens subjekt Opprinnelig (originær) opphavsmann: Den som skaper verket, jf § 1 – fysisk person – formfritt rettserverv Åvl § 7: Bevis-/legitimasjonsregel Subjektskifte ved rettighetsovergang (eksklusive rettigheter) og rettighetsforvaltning (representasjon) Terminologi: ”Opphavsmann”

11 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Nærstående prestasjoners subjekt Ikke noe generelt svar; må gå inn i den enkelte regel Åvl. § 42: Den utøvende kunstner selv Åvl. § 43 a: Den som lager bildet – Også den som medvirker ved prosessen Åvl. § 43: Den som frembringer databasen – Den som står ansvarlig for resultatet – Som oftest en juridisk person Åvl. § 45: Tilvirkeren – Den som forestår opptaket; i praksis: plate/filmselskap

12 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Bearbeidelser Åvl. § 1 nr 13: Oversettelser og bearbeidelser er åndsverk Åvl § 4 annet ledd: ”Avhengighetsverk” To opphavsmenn: originalverket og bearbeidelsen Grense ”nedad” - mot endringer (jf § 2) Grense ”oppad” - mot omskaping (jf § 4)

13 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opprinnelig verk Bearbeidelse

14 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Bearbeidelser (forts.) Kravet til bearbeidelser – må oppfylle originalitetskravet – ved oversettelser: normalt oppfylt - grense ”nedad” mot mekaniske handlinger Eksempler på bearbeidelser: – filmatisering av bøker – utvikling av eksisterende dataprogrammer – musikkarrangementer Ikke aktuelt for nærstående prestasjoner

15 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Sammensatte ytelser Sammensatte verk – Verk satt sammen av flere selvstendige åndsverk – Eksempler: Tekst/musikk, tekst/illustrasjon, multimedieverk – Samtykke fra hver opphavsmann nødvendig (med mindre ”lånereglene” får anvendelse) Tilsvarende gjelder for nærstående prestasjoner

16 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Samleverk (åvl § 5) Sammenstilling av flere verk Forholdet til databasebegrepet Skillet samleverk/fellesverk Skillet samleverk/sammensatte verk Eksempler på samleverk – tidsskrifter, aviser, CD-album, ”potpurrier” Ingen innskrenking i opphavsretten til de enkelte verk

17 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Databaser som ikke er samleverk Samme problemstilling som for samleverk kan oppstå – Eks.: Database som inneholder ett åndsverk; database som inneholder fotografiske bilder Åvl. § 5 gjelder ikke, men de samme prinsipper

18 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fellesverk/arbeider (åvl § 6) Sameie Krav: Ikke skilles ut som selvstendige verk Eksempler: – vers/refreng, felles utvikling av dataprogrammer, malerier (Tidemann & Gude) Krav om samtykke fra alle til: – første offentliggjøring – offentliggjøring på annen måte eller i annen form enn tidligere Gjelder tilsvarende for §§ 42, 43, 43 a


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 3: Vilkår for vern etter åvl. kap. 5. Rettighetssubjekter Professor dr. juris Ole-Andreas."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google