Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte om kvalitetsindikatorer i KOSTRA 7. mars 2013 1. Bakgrunn og rammer 2. Om styringsdata 3. Status i arbeidsgruppene (rundt bordet) 4. Om SØF rapporten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte om kvalitetsindikatorer i KOSTRA 7. mars 2013 1. Bakgrunn og rammer 2. Om styringsdata 3. Status i arbeidsgruppene (rundt bordet) 4. Om SØF rapporten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte om kvalitetsindikatorer i KOSTRA 7. mars 2013 1. Bakgrunn og rammer 2. Om styringsdata 3. Status i arbeidsgruppene (rundt bordet) 4. Om SØF rapporten 5. Arbeidet framover 6. Eventuelt

2 2 Kvalitetsindikatorer i KOSTRA - revisited Hans Viggo Sæbø Statistisk sentralbyrå hvs@ssb.no Mars 2013

3 Kvalitetsindikatorer i KOSTRA – hva har skjedd Kvalitetsindikatorer ble publisert første gang fra og med publiseringsåret 2007 Uttrekk fra andre indikatorer i KOSTRA og dekker barnehager, grunnskole, Kommunehelse, pleie og omsorg, sosialtjenesten, barnevern, avfall og renovasjon, avløp, vann, KNNM, kultur, kirke, samferdsel, bolig, brann- og ulykkesvern Indikatorene ble drøftet i seminarer og en rammeverksgruppe var pådriver Litt komplettering og kvalitetssikring siden

4 Hva har skjedd, forts….. SØF-rapport 02/12: Bedre måling av kvalitet i kommunene Møte i samordningsrådet 2012: –SSB innkaller de berørte parter til et (eller flere) møte for å se på muligheten for å komme fram til et ”mandat” for arbeidet med kvalitetsindikatorer Mandat for arbeidsgruppene – Spesielle oppgaver 2013, bla.: –Kritisk gjennomgå innrapportering og nøkkeltall, med sikte på å redusere rapporteringsbyrden og antallet indikatorer –Arbeidsgruppene skal vurdere gamle/nye kvalitetsindikatorer i lys av rapporten som ble presentert på møtet i Samordningsrådet. Resultatet av gjennomgangen rapporteres til Samordningsrådet i KOSTRA til møtet i 2013 –Arbeidet med indikatorer for brukerrettet informasjon, spesielt kø/ventelister……. ”Koordineringsgruppa for kvalitetsindikatorer” skal bidra til arbeidsgruppenes arbeid med dette, ved å være: –Pådriver –Tilrettelegger –Samordner

5 Hva er kvalitet? ”Kvalitet er helheten av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som vedrører dens evne til å tilfredsstille krav eller behov” (ISO8402/NS) En kvalitetsindikator viser status eller utvikling i disse egenskapene Denne definisjonen tar utgangspunkt i brukerbehovet for de aktuelle produktene eller tjenestene, men disse avspeiles ofte i (lov)krav

6 Gruppering av kvalitetsindikatorer - eksempler Gjennomstrømming (bestå skole) Boligbranner per 1000 innbyggere (negativt foregn!) Gjengangere (for eksempel med sosialhjelp, negativt fortegn) Tilgjengelighet (for eksempel åpningstider) Ventetider Eksistensen av rutiner, for eksempel brukerundersøkelser Netto driftsutgifter (andel) Andel ansatte med fagutdanning Dekningsgrader (for eksempel andel barn med barnehageplass) Fokus Men målbart og lett tilgjengelige data!

7 Krav til kvalitetsindikatorer KOSTRA avgrenses til objektivt målbare indikatorer Fokus på resultat/tjenesteindikatorer Framgangsmåte ved etablering av kvalitetsindikatorer er beskrevet i eget notat: 1.Leveransen 2.Brukerne 3.Produktkvalitet (egenskaper som er viktige for brukerne) 4.Resultatkvalitet (virkning for bruker) 5.Prosesskvalitet 6.Strukturkvalitet 7.Målbarhet, samt kvaliteten på indikatoren

8 Krav til kvalitetsindikatorer Relevans Pålitelighet Sammenliknbarhet Tolkbar Påvirkbar Dokumentert Indikatorsettet må være komplett (nok) Dekker det som er viktig for brukerne eller i fastsatte krav Kan påvirkes med tiltak Er et nivå eller en endring bra eller dårlig? Sammenlikning mellom kommuner og over tid Datagrunnlaget må være godt nok

9 Presentasjon av kvalitetsindikatorer Eget nivå Eget faktaark for hvert tjenesteområde, hvor indikatorene grupperes etter struktur-, prosess-, produkt- eller resultatkvalitet, men dette framgår bare i dokumentasjonenfaktaark I tillegg ligger kvalitetsindikatorene der de hører hjemme i faktaarkene for prioritering,dekningsgrad og produktivitet K-knappen I alt er det publisert 82 kvalitetsindikatorer: 23 for resultatkvalitet, 31 for produktkvalitet, 6 for prosesskvalitet og 22 for strukturkvalitet

10 PUBLISERTE KVALITETSINDIKATORER Resultat/produkt (R/P) og Prosess/Struktur (Pro/S) Barnehage –R: Andel barn med barnehageplass i ulike aldersgrupper (3 indikatorer) –P: Åpningstider (4 grupper) –S: Gjennomsnittlig godkjent leke- og oppholdsareal (lovkrav) –S: Andel med type utdanning (2 indikatorer, lovkrav) Grunnskole –R: Grunnskolepoeng –R: Direkte overgang til videregående skole –R: Andel av 6-åringer som fortsetter i SFO –S: PC-tetthet –S: Gruppestørrelse (2 indikatorer) –S: Andel ansatte med ulike typer utdanning (2) Kommunehelse –R: Andel nyfødte med hjemmebesøk –P: Åpningstid ved helsestasjon for ungdom –P: Legetimer per uke per beboer i sykehjem –P: Fysioterapitimer per uke per beboer i sykehjem

11 Publiserte kvalitetsindikatorer...... Pleie og omsorg –P: Andel enerom og også enerom tilrettelagt med bad/wc (2 indikatorer) –P: Andel beboere på tidsbegrenset opphold –P: Legetimer per uke per beboer i sykehjem –Pro: Har system for brukerundersøkelser (2) –S: Andel ansatte (årsverk) med fagutdanning (3) –S: Sykefravær –S: Fysioterapitimer per uke per beboer i sykehjem Sosialtjenesten –R: Stønadslengde (negativt fortegn) –R: Andel med stønadslengde over 6 måneder –R: Andel med koordinator for individuell plan - NY –R: Andel med plan - NY –Pro: Gjennomfører brukerundersøkelser –S: Andel statlige utgifter som inngår i stønadsnormen for enslige Barnevern –P: Andel undersøkelser med behandlingstid > 3 måneder (negativt fortegn) –Pro: Internkontroll, brukerundersøkelser ol.(3) –S: Stillinger med fagutdanning per 1000 barn VAR –P: Forsyningssikkerhet - vann –P: Andel med trygt eller tilfredsstillende vann av ulike kategorier (3) –P: Gjennomsnittsalder for vannledningsnett – NY –P: Gjennomsnittlig avbruddstid i vannforsyningen (2) - NY –P: Antall kloakkstopper per km – avløp –P: Gjennomsnittsalder for spillvannsnett - NY –P: Abonnentens mulighet til å påvirke avfallsgebyr –P: Dager per år med utvidet åpningstid for mottak av avfall – NY –R: Andel husholdninger med individuelt tilpasset renovasjon – NY –R: Antall hentinger av matavfall - NY –R: Andel husholdningsavfall utsortert for gjenvinning

12 Publiserte kvalitetsindikatorer...... KNNM –R: Andel innvilgede dispensasjonssøknader i strandsonen –P: Alder på kommuneplanens arealdel og samfunnsdel (2) –P: Saksbehandlingstid byggesaker –S: Plan med fokus på universell utforming –S: Innsyn i kartverk via internett –S: Teknisk og økonomisk kartlegging –S: Leke og rekreasjonsareal i tettsteder –S: Samlet lengde av turveier mv. Kultur –R: Bibliotekbesøk og kinobesøk per innbygger –R: Utlån per innbygger –P: Tilvekst i medier per 1000 innbygger –S: Netto driftsutgifter til ulike kulturelle eller idrettslige tiltak –S: Brutto investeringsutgifter til kultur per innbygger Kirke –R: Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere –R: Antall døpte –R: Andel konfirmerte –R: Deltakelse i gudstjenester per innbygger –P: Gudstjenester per 1000 innbygger –P: Konserter med mer per 1000m innbyggere –S: Netto driftsutgifter til dette per innbygger

13 Publiserte kvalitetsindikatorer...... Samferdsel –P: Andel kommunale veier med fast dekke –P: Andel fylkesveier med fast dekke –P: Antall parkeringsplasser skiltet for handicapperde per 10 000 innbyggere - NY Bolig –R: Antall kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere –P: andel tilrettelagte for rullestolbrukere Brann- og ulykkesvern –R. Boligbranner per 1000 innbyggere (negativt fortegn!) –S: Andel med tilsyn og andel piper feiet (2) –S: Andel personer med kompetanse som fører tilsyn med særskilte brannobjekter - NY Tannhelse –R: 18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring-NY –R: SIC-indeks for 12-åringer –NY –P: 18-åringer, andel behandlet med DMFT>9- NY –P: Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene - NY –P: 12 åringer - andel undersøkte/behandlet i løpet av de tre siste årene –NY –P: 18-åringer, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene -NY –S:Antall innbyggere per tannlegeårsverk –NY –S:Antall innbyggere per tannpleieårsverk -ny –S: Antall innbyggere per tannlegespesialist – NY Landbruk Psykisk helsearbeid og rusarbeid Klima og energi


Laste ned ppt "Møte om kvalitetsindikatorer i KOSTRA 7. mars 2013 1. Bakgrunn og rammer 2. Om styringsdata 3. Status i arbeidsgruppene (rundt bordet) 4. Om SØF rapporten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google