Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stokmarknes 26. januar 2009 v/ Bård Larsen Daglig leder i HEVA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stokmarknes 26. januar 2009 v/ Bård Larsen Daglig leder i HEVA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stokmarknes 26. januar 2009 v/ Bård Larsen Daglig leder i HEVA

2 Litt historikk Det ble holdt et møte i Brønnøysund våren 1996 Et utvalg skulle se på muligheter for et systematisk og strukturert samarbeid innen vann- og avløp på Sør-Helgeland. Utvalget kom fram til at det var store muligheter for et slikt samarbeid. Høsten 1996 ble det holdt et nytt møte på Vega der tekniske sjefer fra de fem kommunene på Sør-Helgeland var tilstede. Møtets konklusjon var positiv og arbeidet med organisering av samarbeidet kom i gang!

3 Hensikt Hovedintensjonen, var at gjennom koordinering og strukturert samarbeid, skal en utnytte de samlede ressurser – både teknisk, økonomisk og menneskelig – innen vann- og avløpssektoren på Sør-Helgeland på en bedre måte, slik at alle som deltar i samarbeidet har fordel av dette.

4 Målsetninger Opprettholde og heve kompetansen, kvaliteten og standarden innen VA- sektoren. Bedre driftsoperatørenes faglige og fysiske arbeidsforhold Bedre tilgang på kompetanse Utnytte ressursene i den enkelte kommune til fellesskapets beste Nettverksbygging og andre samarbeidsprosjekter Legge til rette for en rasjonell egenkontroll/ internkontroll av anleggenes drifts- og vedlikeholdsmessige standard.

5 Organisering Ble organisert under Sør-Helgeland Regionråd v/ RKK Vedtekter for regionrådet ble benyttet, men man måtte ha klare regler for styring av samarbeidet Styringsgruppa var sammensatt av de tekniske sjefene i de fem kommunene på Sør-Helgeland. Næringsmiddeltilsynet var også representert i styringsgruppa. Tidligere driftsleder i Brønnøy kommune, Ragnar Lien, ble engasjert som prosjektleder. RKK ble samarbeidspartner og kontaktledd til regionrådet Fagnettverk skulle opprettes etter behov

6 Økonomi Kommunenes utgifter ble dekket over vann- og avløpsbudsjettene Utgifter til felles utgifter (prosjektleder, kontorutgifter m.v.), ble administrert av regionrådet som foretok utbetalinger og førte regnskap. Deltakelse på seminarer ble betalt direkte av kommunene for hver deltager Møterom/ servering ble dekket av vertskommunen for møtene. Høsten 1997 ble budsjett for 2-årsperioden 1998-1999 vedtatt Utgifter på kr 220 000,- Hver kommune innbetalte kr 22 000,- altså totalt kr 110 000,- Søkte om et tilskudd fra Nordland fylkeskommune på kr 110 000,- Etter mye fram og tilbake fikk driftsassistansen tildelt midler fra fylkeskommunen og da var man i gang! Navnet ble DRI-VA

7 Dannelse av HEVA Etter tre års drift av DRI-VA mente de fem kommunene på Sør-Helgeland at fem kommuner var for lite, både økonomisk og faglig. Høsten 1999 ble det holdt et møte på Vega der også de største kommunene på Helgeland var invitert. Der gikk man inn for det som ble kalt Helgelandsmodellen, dvs at alle 18 kommunene på Helgeland inviteres til et samarbeid på VA-sektoren. I mars 2000 ble kommunene på Helgeland samlet og resultatet fra dette møtet var at det skulle igangsettes et 2-års prøveprosjekt og at alle 18 kommunene på Helgeland blir invitert.

8 Dannelse av HEVA forts. Prosjektet skulle administreres av et regionråd på Helgeland Kommunale andeler skulle ligge på kr 10 – 20 000 pr. år. i begynnelsen De fem største kommunene betalte inn kr 25 000,- hver i 2 år Første felles konferanse ble holdt høsten 2000 Våren 2001 ble det holdt konstituerende generalforsamling med bl.a. framleggelse og vedtak av nye vedtekter Navnet ble valgt til Helgeland Driftsassistanse VA som etter hvert er blitt forkortet til HEVA

9 HEVA Våren 2001 ble stilling som prosjektleder ble utlyst og undertegnede ble ansatt som prosjektleder 1. august 2001. Daglig leder for HEVA er ansatt i Helgeland Regionråd IKS hvor også regnskap og lønn administreres Etter 2 år gikk driftsassistansen over fra å være et prosjekt til at HEVA ble en fast ordning for alle 18 kommunene på Helgeland

10 HEVA forts. HEVA har 3-5 styremøter pr. år, med mye bruk av telefonmøter. Daglig leder er styrets sekretær Betingelser for daglig leder forhandles med styret, ikke regionrådet. Kommunenes medlemskontingent har vært de samme som i nordfylket og har vært uendret i de siste tre årene. Fylkeskommunen bidrar med ca. 50-60 % av lønns- og driftsutgiftene. HEVA har siden 2001 hatt over 40 arrangement med totalt flere tusen deltagere.

11 Styret Vi prøver å få en sammensetning av styret der både små og store kommuner, kyst- og innlandskommuner og kommuner fra både sør-, midt- og Nord- Helgeland er med. Mattilsynet har også en representant i styret med møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Styrerepresentanter blir valgt for 2 år av gangen. Det er vedtektsfestet at årskonferansen skal holdes innen utgangen av april hvert år. Der blir bl.a. årsmelding vedtatt og valg til styret foretatt. Det er også vedtektsfestet at neste års budsjett og arbeidsplan skal vedtas på høstkonferansen hvert år, senest innen utgangen av september hvert år.

12 HEVA-arrangement Dagskurs om selvkostberegninger for VA-sektoren – høsten 2008 Fagsamling i Brønnøysund i februar 1 1.- 12. februar 2009. (80 påmeldte) I samarbeid med Norsk Rørsenter arrangere et 2 - dagers kurs i Byggeledelse VA. Sandnessjøen 11. – 12. mars 2009. NB! Påmeldingsfrist er 10. februar 2009! Samling for Gemini VA - brukerforum på Helgeland. 28. april 2009 i Sandnessjøen HEVA’s årskonferanse 29. – 30. april 2009 i Sandnessjøen HEVA’s høstkonferanse 16. - 17. september 2009 i Mo i Rana? 12

13 Andre saker Prosjekt godkjenning av vannverk ledes nå av Trude Haug i Driftsassistansen for nordre Nordland. Hun er godt i gang også på Helgeland. HEVA er med i en arbeidsgruppe som skal jobbe for å bedre rekrutteringen innenfor VA-sektoren. I arbeidsgruppen sitter bl.a. begge driftsassistansene i Nordland, flere større byer i Nord-Norge og Høgskolen i Narvik. 13

14 Foredrag og bilder fra konferanser m.m. blir lagt ut på www.heva.no 14


Laste ned ppt "Stokmarknes 26. januar 2009 v/ Bård Larsen Daglig leder i HEVA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google