Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GERIATRISK REHABILITERING Avdelingsoverlege Einar Einarsen Sandnessjøen sykehus Avdeling Helgeland Rehabilitering i Sømna 8920 SØMNA Telefax: 750 29901.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GERIATRISK REHABILITERING Avdelingsoverlege Einar Einarsen Sandnessjøen sykehus Avdeling Helgeland Rehabilitering i Sømna 8920 SØMNA Telefax: 750 29901."— Utskrift av presentasjonen:

1 GERIATRISK REHABILITERING Avdelingsoverlege Einar Einarsen Sandnessjøen sykehus Avdeling Helgeland Rehabilitering i Sømna 8920 SØMNA Telefax: 750 29901 Telefon: 750 29900

2 Geriatrisk Rehabilitering Hvorfor geriatrisk rehabilitering ? Hvor foregår geriatrisk rehabilitering ? Hvordan foregår geriatrisk rehabilitering ?

3 Rehabilitering blir i denne meldinga forstått som Tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel, der fleire aktørar samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogleg funksjons- og meistringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i samfunnet.

4 Målgruppene (St.meld.21 1998-99) Alle med varig eller langvarig funksjonsproblem og som har behov for assistanse til å nå eller halde ved like sitt optimale fysiske, sansemessige, intellektuelle, psykiske og sosiale funksjonsnivå.

5 Situasjonar som kan innebere behov for rehabilitering: Funksjonssvikt ved medfødde, kroniske sjukdommar og tilstandar. Funksjonstap ved sjukdom og skade som har oppstått seinare i livet. Funksjonsvedlikehald for å unngå forverring av funksjonshemmingar. Funksjonsomstilling ved overgang til ny livsarena ( for eksempel fra skole til arbeid ) eller ved endra krav i omgivnadene rundt den enkelte.

6 Vi kan bruke dette gapet – eller misforholdet – til å definere hva funksjonshemming er. En funksjonshemming er i hjelpemiddelsammenheng å oppfatte som et misforhold mellom en persons funksjonsevne og de krav til funksjon som personens omgivelser stiller. Figuren nedenfor illustrerer hva funksjonshemming er i hjelpemiddelsammenheng

7 Geriatrisk rehabilitering Oppfølgning under sykehusoppholdet er avgjørende for nytten av sykehusoppholdet. miljømessig som skjerming utstyrsmessig Rehabiliteringstilbud etter sykehusoppholdet Forebygge sekundære komplikasjoner

8 HVORFOR GERIATRISK REHABILITERING ? Hvorfor Geriatri ? –Definisjon av Geriatri: Læren om samspillet mellom aldersforandringer, sosial aldring og sykdom. Det er funksjonssvikt pga sammensatte medisinske,sosiale og psykiske problem som kjennetegner geriatriske pasienter mer enn deres alder alene. Det medisinske arbeidsområdet omfatter forebyggende arbeide, diagnostikk, behandling og rehabilitering med formål å bedre funksjonsevne og livskvalitet.

9 Rehabilitering Hvorfor rehabilitering ? Optimal funksjon og livskvalitet ved lang- varig funksjonshemning. Øket akutt medisinsk aktivitet medfører øket behov for rehabilitering Øket rehabilitering medfører redusert behov for akutt medisinsk aktivitet (sek.profylakse) Forebygge sekundære komplikasjoner.

10

11 Hvordan foregår rehabilitering ? Rehabiliteringsprosessen. Så langt mulig avklaring av medisinsk diagnose og prognose. Erkjennelse av funksjonshemning Kartlegging for funksjonsdiagnose og rehabiliteringspotensiale. Rehabiliteringsplan: mål og tiltak Oppfølging og evaluering

12

13 Akutt tilbud til Geriatriske pasienter. Eldre pasienter med sammensatt funksjonssvikt av ulike årsaker. Viktig å komme raskt igang med adekvat og spesielt tilrettelagt behandlings- og rehabiliteringstilbud. Kvalifisert personell Best tilgjengelig lab. og billeddiagnostikk

14 Hvor kan fagpersoner gi innspill?

15 B A 4 D C B A 3 D C B A 2 D C B A 1 TILTAKMÅL SAMTYKKE Jeg tillater med dette at nødvendige rapporter / vurderinger fra oppholdet ved Helgeland Rehabilitering i Sømna blir sendt institusjoner / personer som kan nyttiggjøre seg dem for videre rehabilitering / undervisning. STED OG DATO UNDERSKRIFT: Pasientens eventuelt pårørendes forventninger til oppholdet Nærmeste på rørende og telefonnummer Pasientens primærlege Pasientens Primærkontakter v / HRiS Fnr. Navn HRiS Inn Opph. lengde Nyvisitt Dato:

16

17

18 Konklusjoner fra møter Fnr: Navn: HRIS Inn:

19

20

21 Barthel index for slagpasienter Før og etter oppstart av slagenhet

22

23

24 Forutsetninger for....FAGLIGHET TRADISJON, FAGLIGHET “SPRÅKET”, BEGREPENE MODELLER/METODER ( SOM KREVER FAGKOMPETANSE)

25 Spesialisttjeneste St.meld.nr.9 (1974-75) Sykehusutbygging m.v. i et regionalt helsevesen. Tilknyttet fylkeshelsetjenesten og staben ved sykehuset Kunnskapsnivået vedlikeholdes bedre i kollegial grupper. Miljøet bidrar til bedre å mestre spesielle problem og metoder Regelmessige møteplasser om utenom sykh. møte- og kurs tjenestegjøringer

26 Forutsetning for...... TVERRFAGLIGHET FELLES PROBLEMFORMULERING FELLES METODEVALG FELLES ARBEIDE

27 Brukermedvirkning: Middel, ikke mål i seg selv Mål : At bruker får Riktige og nok: - råd - Veiledning - behandling - hjelp - støtte på riktig tidspunkt minst mulig innblanding fra fagpersoner i sitt og familiens liv

28 Hovedprinsipper ved Geriatrisk rehabilitering. Behandling av underliggende sykdom(er) Forebygge sekundær funksjonssvikt Behandle primær funksjonssvikt Utvikle resterende funksjoner Realistiske mål Funksjonell uavhengighet Motivasjon og andre psykiske faktorer Hjelpemidler Miljøtilpasninger Flerfaglige team med tverrfaglig tilnærming

29 Områder hvor rehabilitering er av stor betydning for hjelpebehov og uavhengighet. Mobilitet Forflytning Ernæring Påkledning Personlig hygiene

30


Laste ned ppt "GERIATRISK REHABILITERING Avdelingsoverlege Einar Einarsen Sandnessjøen sykehus Avdeling Helgeland Rehabilitering i Sømna 8920 SØMNA Telefax: 750 29901."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google