Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skadelidtes medvirkning Personskadeerstatningsrett Vika 2015 Av advokat Ståle Haugsvær Med innspill fra advokat Eivind W. Grande.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skadelidtes medvirkning Personskadeerstatningsrett Vika 2015 Av advokat Ståle Haugsvær Med innspill fra advokat Eivind W. Grande."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skadelidtes medvirkning Personskadeerstatningsrett Vika 2015 Av advokat Ståle Haugsvær Med innspill fra advokat Eivind W. Grande

2 Utgangspunkter Medvirkning kan føre til at skadelidte ikke får full erstatning (enten ingen erstatning eller bare delvis erstatning)  Erstatningen blir avkortet Medvirkning kan føre til at skadelidte ikke får full erstatning (enten ingen erstatning eller bare delvis erstatning)  Erstatningen blir avkortet Hensynene bak medvirkningsinstituttet Hensynene bak medvirkningsinstituttet Prevensjonshensynet Prevensjonshensynet Rettferdighetsbetraktninger Rettferdighetsbetraktninger 2

3 Oversikt over ulike lovbestemmelser om medvirkning Skadeserstatningslovens § 5-1, 1. ledd, 1 pkt (den generelle medvirkningsregel): Skadeserstatningslovens § 5-1, 1. ledd, 1 pkt (den generelle medvirkningsregel): ”Dersom den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren har medvirket til skaden ved egen skyld, kan erstatningen settes ned eller falle bort for så vidt det er rimelig når en tar hensyn til atferden, og dens betydning for at skaden skjedde, omfanget av skaden og forholdene ellers” Yrkesskadeforsikringslovens § 14 Yrkesskadeforsikringslovens § 14 Jernbaneansvarslovens § 12 Jernbaneansvarslovens § 12 Bilansvarslovens § 7 Bilansvarslovens § 7 Pasientskadelovens § 4 Pasientskadelovens § 4 3

4 Nærmere om hovedhensynene Ot.prp.nr. 75 (1983-84) side 33 (til skl § 5-1) Ot.prp.nr. 75 (1983-84) side 33 (til skl § 5-1) ”Utvalget anser det klart at man ikke bør se helt bort fra skadelidtes eget forhold eller opptreden når omfanget av skadevolders ansvar avgjøres. Det bør med andre ord kunne få konsekvenser for skadelidtes erstatningskrav dersom han har forholdt seg slik at han må anses å ha et eget ansvar for skadens inntreden. At skadelidtes medvirkning bør få konsekvenser for hans erstatningskrav, må være særlig klart når skaden er voldt av en uforsikret privatperson som selv må dekke skaden. Dersom begge parter da har utvist uaktsomhet, vil det etter utvalgets oppfatning være i strid med folks rettsoppfatning om den ene ansvarlige skal bære hele tapet. Utvalget mener derfor at det alminnelige utgangspunkt fortsatt bør være at skadelidtes erstatningskrav kan nedsettes eller falle bort når han må tillegges et medansvar for skaden. Både prevensjonshensyn og rettferdsbetraktninger taler etter utvalgets oppfatning for at det ved erstatningsfastsettelsen kan tas hensyn til skadelidtes medvirkning.” ”Utvalget anser det klart at man ikke bør se helt bort fra skadelidtes eget forhold eller opptreden når omfanget av skadevolders ansvar avgjøres. Det bør med andre ord kunne få konsekvenser for skadelidtes erstatningskrav dersom han har forholdt seg slik at han må anses å ha et eget ansvar for skadens inntreden. At skadelidtes medvirkning bør få konsekvenser for hans erstatningskrav, må være særlig klart når skaden er voldt av en uforsikret privatperson som selv må dekke skaden. Dersom begge parter da har utvist uaktsomhet, vil det etter utvalgets oppfatning være i strid med folks rettsoppfatning om den ene ansvarlige skal bære hele tapet. Utvalget mener derfor at det alminnelige utgangspunkt fortsatt bør være at skadelidtes erstatningskrav kan nedsettes eller falle bort når han må tillegges et medansvar for skaden. Både prevensjonshensyn og rettferdsbetraktninger taler etter utvalgets oppfatning for at det ved erstatningsfastsettelsen kan tas hensyn til skadelidtes medvirkning.” 4

5 Grunnvilkår for avkorting Selvskyldevne hos skadelidte Selvskyldevne hos skadelidte Mindreårige har ikke selvskyldevne, jf § 5-1, 1. ledd 2. pkt Mindreårige har ikke selvskyldevne, jf § 5-1, 1. ledd 2. pkt ”Dette gjelder likevel ikke dersom skadelidte på skadetiden ikke hadde fylt 10 år” Sinnslidende kan slippe medvirkningsansvar etter omstendighetene, jf § 1-3 Sinnslidende kan slippe medvirkningsansvar etter omstendighetene, jf § 1-3 ”Den som er sinnssyk, åndssvak, bevisstløs eller befinner seg i en lignende forstyrrelse av sinnstilstanden, plikter å erstatte den skade han volder for så vidt det finnes rimelig under hensyn til utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers” Skyldkrav (varierer) Skyldkrav (varierer) Simpel uaktsomhet Simpel uaktsomhet Berre lite å legge til last Berre lite å legge til last Grov uaktsomhet Grov uaktsomhet Forsett Forsett Årsakssammenheng mellom medvirkningen og skaden Årsakssammenheng mellom medvirkningen og skaden Medvirkningen kan være unnlatelse av å fjerne risiko, oppsøke risiko eller lignende Medvirkningen kan være unnlatelse av å fjerne risiko, oppsøke risiko eller lignende Både forutgående og etterfølgende medvirkning får betydning Både forutgående og etterfølgende medvirkning får betydning 5

6 ”Kan”-vurderingen i § 5-1 Ikke nødvendigvis avkorting selv om skadelidte har medvirket Ikke nødvendigvis avkorting selv om skadelidte har medvirket Momenter for vurdering om avkorting skal skje / momenter for graden av avkorting Momenter for vurdering om avkorting skal skje / momenter for graden av avkorting ”adferden” – jo sterkere skyldgrad, jo mer avkorting (MEST SENTRALE MOMENT) ”adferden” – jo sterkere skyldgrad, jo mer avkorting (MEST SENTRALE MOMENT) ”og dens betydning for at skaden skjedde” – jo større betydning, jo mer avkorting ”og dens betydning for at skaden skjedde” – jo større betydning, jo mer avkorting ”omfanget av skaden” – stor fysisk skade taler for mindre avkorting, jf Rt 2008 side 453 (stor erstatning har ikke betydning for avkortingsprosent) ”omfanget av skaden” – stor fysisk skade taler for mindre avkorting, jf Rt 2008 side 453 (stor erstatning har ikke betydning for avkortingsprosent) ”forholdene for øvrig” – samlepost (ung alder tilsier ikke avkorting, jf Rt 2005 side 887 og Rt 2008 side 453) ”forholdene for øvrig” – samlepost (ung alder tilsier ikke avkorting, jf Rt 2005 side 887 og Rt 2008 side 453) 6

7 Etterfølgende medvirkningseksempel RG 2002 side 654 – Gulating lagmannsrett RG 2002 side 654 – Gulating lagmannsrett Skadelidte fikk ikke mer i erstatning enn utbetalt fordi hun ikke undekastet seg behandling med liten risiko Skadelidte fikk ikke mer i erstatning enn utbetalt fordi hun ikke undekastet seg behandling med liten risiko ”Lagmannsretten legger til grunn at skadelidte etter alminnelige erstatningsregler har plikt til å underkaste seg medisinsk behandling i form av operasjon forutsatt at utsiktene til bedring er gode og forutsatt at det ikke kan sies å være noen vesentlig risiko ved behandling/operasjonen og at denne ikke er for omfattende” Borgarting lagmannsrett 21.01.13 – ikke krevd NAV-ytelser enkelte år – retten beregnet erstatning som han hadde søkt og fått ytelsene Borgarting lagmannsrett 21.01.13 – ikke krevd NAV-ytelser enkelte år – retten beregnet erstatning som han hadde søkt og fått ytelsene Borgarting 03.02.13 – valgte ”feil” attføringsyrke – kjøpte sjark i stedet for å satse på kontorjobb – fikk ikke erstatning for full uførhet (25 % uførhet i stedet for 50 % som i NAV) Borgarting 03.02.13 – valgte ”feil” attføringsyrke – kjøpte sjark i stedet for å satse på kontorjobb – fikk ikke erstatning for full uførhet (25 % uførhet i stedet for 50 % som i NAV) 7

8 Medvirkning etter BAL § 7 og § 8 § 7 regulerer skadelidtes medvirkning når han er sjåfør, passasjer eller påkjørt fotgjenger/syklist (ikke kollisjon med annen bil) § 7 regulerer skadelidtes medvirkning når han er sjåfør, passasjer eller påkjørt fotgjenger/syklist (ikke kollisjon med annen bil) Har skadelidaren medverka til skaden med vilje eller i aktløyse, kan retten minka skadebotkravet eller lata det falla heilt bort, så nær som når skadelidaren kan leggjast berre lite til last. Avgjerda skal retta seg etter åtferda på kvar side og tilhøva elles.” Skyldkravet er minst ”berre lite til last” – mer enn simpel uaktsomhet, se § 7, 1. ledd Skyldkravet er minst ”berre lite til last” – mer enn simpel uaktsomhet, se § 7, 1. ledd Særregler i § 7, 2-5 ledd Særregler i § 7, 2-5 ledd § 8, 2. ledd regulerer kollisjonstilfellene § 8, 2. ledd regulerer kollisjonstilfellene ”Skade som ei motorvogn gjer på ei anna motorvogn eller ei skjenegangsvogn eller på folk eller gods i slike vogner, går inn under trafikktrygdinga åt vogna berre når skaden kjem av a)at eigaren, brukaren eller køyraren eller nokon annan som var med i vogna, ikkje bar seg forsvarleg åt, eller b)at vogna ikkje var i orden eller svikta, eller c)at vogna elles vart køyrd, fråsegsett eller handsama slik at ho kom i strid med gjeldande trafikkreglar. Var det på skadelidar-sida òg, slike omstende som er nemnde i fyrste leden, avgjer retten om det skal svarast skadebot etter fyrste leden og då kor stor summen skal vera. Avgjerda skal retta seg etter åtferda på kvar side og tilhøva elles.” Skyldkravet er simpel uaktsomhet, men objektivt ansvar for teknisk svikt eller brudd på trafikkregler 8

9 ”Berre lite til last” I disse tilfellene er skadelidte innvilget en skyldmargin (nedre område av simpel uaktsomhet kan ikke føre til avkorting) I disse tilfellene er skadelidte innvilget en skyldmargin (nedre område av simpel uaktsomhet kan ikke føre til avkorting) Innst, 1957 side 43: ”Det skal altså ses bort fra de minste grader av aktløyse, fra den mer dagligdagse og uskyldige aktløyse…men ikke til all aktløyse som ikke kan karakteriseres som grov” Innst, 1957 side 43: ”Det skal altså ses bort fra de minste grader av aktløyse, fra den mer dagligdagse og uskyldige aktløyse…men ikke til all aktløyse som ikke kan karakteriseres som grov” Typetilfeller Typetilfeller Brudd på trafikkreglene overskrider normalt mer enn lite til last Brudd på trafikkreglene overskrider normalt mer enn lite til last Brudd på påbudte sikkerhetsforanstaltninger overskrider normalt mer enn lite til last (eks manglende bilbelte, jf Rt 2005 side 887 Dale) Brudd på påbudte sikkerhetsforanstaltninger overskrider normalt mer enn lite til last (eks manglende bilbelte, jf Rt 2005 side 887 Dale) Brudd på ikke påbudte sikkerhetsforanstaltninger overskrider normalt ikke alene, men kan gjøre det i samvirke med opptreden for øvrig (manglende hjelm, manglende refleks) Brudd på ikke påbudte sikkerhetsforanstaltninger overskrider normalt ikke alene, men kan gjøre det i samvirke med opptreden for øvrig (manglende hjelm, manglende refleks) 9

10 Nærmere om skylddifferanseprinsippet Ordlyden ”åtferda på begge sider” legger opp til en sammenlignig – jo grovere skyld hos skadevolder, jo mindre avkorting overfor uaktsom skadelidte Ordlyden ”åtferda på begge sider” legger opp til en sammenlignig – jo grovere skyld hos skadevolder, jo mindre avkorting overfor uaktsom skadelidte Sentral dom om passasjertilfellene: Otterstad Rt 2008 side 453 – passasjer i bil hvor sjåfør var ruspåvirket – passasjer drakk sammen med sjåfør – tilfeldig hvilken bil/sjåfør som ble valgt – mindre enn 50 % pga skylddifferanseprinsippet – her ble det 40 % Sentral dom om passasjertilfellene: Otterstad Rt 2008 side 453 – passasjer i bil hvor sjåfør var ruspåvirket – passasjer drakk sammen med sjåfør – tilfeldig hvilken bil/sjåfør som ble valgt – mindre enn 50 % pga skylddifferanseprinsippet – her ble det 40 % 10

11 Sentrale dommer Rt 2005 side 887 (Dale eller bilbeltedommen) Rt 2005 side 887 (Dale eller bilbeltedommen) Manglende bruk av bilbelte er mer enn mindre å legge til last Manglende bruk av bilbelte er mer enn mindre å legge til last Ikke avkorting grunnet Ikke avkorting grunnet Skadelidtes unge alder (17 år) Skadelidtes unge alder (17 år) Sjåførens grovt uaktsomme kjøring Sjåførens grovt uaktsomme kjøring Skadens omfang (fysisk – ikke økonomisk) Skadens omfang (fysisk – ikke økonomisk) Rt 2008 side 453 (Otterstad eller vorspieldommen) Rt 2008 side 453 (Otterstad eller vorspieldommen) Skylddifferanseprinsippet (passasjer aldri mer enn 50 %?) Skylddifferanseprinsippet (passasjer aldri mer enn 50 %?) Skadens omfang betydning, ikke tapets størrelse(ung alder) Skadens omfang betydning, ikke tapets størrelse(ung alder) 11

12 Sentrale dommer Rt 2014 side 1192 Rt 2014 side 1192 Etterlattes krav etter promillekjørende bilførers død, ble redusert med 20 %, i motsetning til Rt 1997 side 149, hvor ankortingsprosenten ble satt til 50 % Etterlattes krav etter promillekjørende bilførers død, ble redusert med 20 %, i motsetning til Rt 1997 side 149, hvor ankortingsprosenten ble satt til 50 % Rt 2015 side 141 Rt 2015 side 141 Etterlatte hadde krav mot TFF hvor ruspåvirket motorsykkelfører omkom Etterlatte hadde krav mot TFF hvor ruspåvirket motorsykkelfører omkom 20 % avkorting for rus + 10 % avkorting grunnet manglende forsikring 20 % avkorting for rus + 10 % avkorting grunnet manglende forsikring Ikke regressrett fra TFF mot etterlatte Ikke regressrett fra TFF mot etterlatte 12

13 Utvikling i avkortingspraksis Helhetsinntrykk: Lavere avkortingsgrader i senere år Helhetsinntrykk: Lavere avkortingsgrader i senere år «Det store bildet»: «Det store bildet»: Fra bortfall-regel for promillepassasjerer etter tidl. BAL §7, via Finanger I (Rt-2000-1811) til Otterstad (Rt-2008-453) Fra bortfall-regel for promillepassasjerer etter tidl. BAL §7, via Finanger I (Rt-2000-1811) til Otterstad (Rt-2008-453) Fra Sunndal (Rt-1997-149) til Rt-2014-1192 om passiv identifikasjon Fra Sunndal (Rt-1997-149) til Rt-2014-1192 om passiv identifikasjon Likevel eksempler på høy avkorting i spesielle saker, f.eks. Rt-2006- 1099 (politibil) og Rt-2008-1759 (flukt-/ransbil) Likevel eksempler på høy avkorting i spesielle saker, f.eks. Rt-2006- 1099 (politibil) og Rt-2008-1759 (flukt-/ransbil) Støttes av retts- og nemndspraksis Støttes av retts- og nemndspraksis 13

14 Kort om andre medvirkningsregler Yrkesskadeforsikringslovens § 14 Yrkesskadeforsikringslovens § 14 ”Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom arbeidstakeren forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til skaden. Dette skal likevel ikke innskrenke etterlattes rett til erstatning. Skadeserstatningsloven 1 § 5-1 gjelder tilsvarende så langt den passer.” Skadeserstatningsloven 1 § 5-1Skadeserstatningsloven 1 § 5-1 Pasientskadelovens § 4 Pasientskadelovens § 4 ”For tapsutmåling, skadelidtes medvirkning mv. gjelder lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning og alminnelige erstatningsrettslige regler” lov 13. juni 1969 nr. 26lov 13. juni 1969 nr. 26 Jernbaneansvarslovens § 12 Jernbaneansvarslovens § 12 ”Jernbanens 1 ansvar kan settes ned eller falle bort i medhold av skadeserstatningsloven 2 § 5-1 når skadelidte har medvirket til skaden. Dette gjelder likevel ikke dersom skadelidte bare kan legges lite til last. 3” ”Jernbanens 1 ansvar kan settes ned eller falle bort i medhold av skadeserstatningsloven 2 § 5-1 når skadelidte har medvirket til skaden. Dette gjelder likevel ikke dersom skadelidte bare kan legges lite til last. 3” skadeserstatningsloven 2 § 5-1 skadeserstatningsloven 2 § 5-1 14

15 Medvirkning i forsikringsretten Forsikringsavtaleloven (FAL) § 4-9 og § 14-9 Forsikringsavtaleloven (FAL) § 4-9 og § 14-9 Gjelder for avtaleprodukter (bl.a. ulykkesforsikring) Gjelder for avtaleprodukter (bl.a. ulykkesforsikring) Skyldkrav: grov uaktsomhet Skyldkrav: grov uaktsomhet Betydningen av ulikt skyldkrav i samspill med BAL § 7 Betydningen av ulikt skyldkrav i samspill med BAL § 7 Lavere etter FAL enn BAL pga høyere innslagspunkt? Lavere etter FAL enn BAL pga høyere innslagspunkt? Betydning om det også er en BAL-sak? Betydning om det også er en BAL-sak? Et sideblikk til avkortingsgrader i tingskader etter FAL § 4-9 Et sideblikk til avkortingsgrader i tingskader etter FAL § 4-9 Varslingsreglene i FAL § 4-14 og § 13-13 Varslingsreglene i FAL § 4-14 og § 13-13 «uten ugrunnet opphold» «uten ugrunnet opphold» Unnlatt varsling  kan ikke påberope Unnlatt varsling  kan ikke påberope 15

16 Advokat Eivind W. GrandeAdvokat Ståle Haugsvær E-post: eivind.w.grande@codex.no E-post: stale.haugsvar@riisa.noeivind.w.grande@codex.nostale.haugsvar@riisa.no Tlf.: 93 45 30 58 Tlf.: 92 69 61 66 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Skadelidtes medvirkning Personskadeerstatningsrett Vika 2015 Av advokat Ståle Haugsvær Med innspill fra advokat Eivind W. Grande."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google