Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsmessig behandling. Tariff 2016 Hva blir det viktigste for Utdanningsforbundet i vårens hovedoppgjør? Tariff 2016s2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsmessig behandling. Tariff 2016 Hva blir det viktigste for Utdanningsforbundet i vårens hovedoppgjør? Tariff 2016s2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsmessig behandling

2 Tariff 2016 Hva blir det viktigste for Utdanningsforbundet i vårens hovedoppgjør? Tariff 2016s2

3 Tidsplan 1. desember Medlemsråd grunnskole 8. desember Nettverk Grunnskole 9. desember Medlemsråd Barnehage 10. desember Medlemsmøte STAT 10. desember Lokallagsstyremøte med Tariff som tema 18. desember svarfrist for høring i klubbene Uke 1 utforme høringssvar fra Bergen 8. januar frist for å levere lokallagets høring til fylkeslaget 15. januar frist for fylket å sende til sentralleddet Tariff 2016s3

4 Tidsplan Tariff 2016s4 Januar: –SST behandler overordnede krav for tariff 2016 basert på de overordnede vedtakene fra LM og oppsummerer innspill fra fylkeslagene Februar: –Regionale tariffkonferanser –Representantskapet behandler overordnede krav Mars-april –Utdanningsforbundet oversender krav for det enkelte tariffområde til Unio –Unio vedtar inntektspolitisk uttalelse –Unios forhandlingsutvalg utformer og vedtar tariffkrav –Overlevering av kravene og oppstart av forhandlinger i offentlig sektor

5 Tillitsvalgtes rolle og oppgaver Oppdrag –Mail –Klubbmøte 1.Hva mener klubben er viktigst å prioritere når det gjelder lønn? 2.Har klubben andre kommentarer til tariffoppgjøret 2016? –Svarskjema Frist 18. desember Tariff 2016s5

6 Tariff 2016s6 Grunnlag for debatt Det ferske landsmøtevedtaket om lønn og arbeidsvilkår. Landsmøtevedtaket inneholder Utdanningsforbundets politikk knyttet til blant annet –den økonomiske rammen for tariffoppgjør –lønnsutvikling –lønnsnivå –sentral og lokal lønnsdannelse –pensjon –arbeidstid Vedtaket omfatter også 11 overordnede innsatsområder for Utdanningsforbundets arbeid med lønn og arbeidsvilkår

7 Tariff 2016s7 Landsmøtevedtaket - innsatsområder økonomiske rammer for tariffoppgjørene i offentlig sektor som minst er på nivå med den samlede lønnsveksten i industrien. prosentvis lønnsutvikling for yrkesgrupper med høyere utdanning i offentlig sektor som minst er på linje med lønnsutviklingen for tilsvarende yrkesgrupper i industrien. minske lønnsnivåforskjellene mellom privat og offentlig sektor for ansatte og ledere med høyere utdanning. sentralt avtalte lønnssystemer som sikrer objektive, forutsigbare og etterprøvbare kriterier for lønnstillegg basert på utdanning, kompetanse og ansvar.

8 Tariff 2016s8 Landsmøtevedtaket (fort.) utvikle strategier mot lokale lønnsforhandlinger og styrket kunnskapsgrunnlag om hvordan lokale lønnstillegg fungerer som personalpolitisk virkemiddel i utdanningssektoren. kollektive, trygge og forutsigbare tjenestepensjonsordninger som varer livet ut, fortrinnsvis ytelsesbaserte ordninger, som samlet sett gir et like godt ytelsesnivå for våre medlemsgrupper som dagens ordninger. I tillegg må det være mulighet til å gå av med en god tidligpensjon (AFP). Grunnlovsvernet av opptjente rettigheter må ivaretas.

9 Tariff 2016s9 Økonomisk situasjon Den politiske og økonomiske situasjonen Økende arbeidsledighet Svekket kronekurs - økt prisstigning Statistisk sentralbyrå (SSB) sin prognose fra september 2015, –gjennomsnittlig lønnsvekst for 2016 på 2,9 prosent –prisvekst på tilsvarende nivå Den anslåtte økonomiske rammen i privat sektor danner utgangspunktet for forhandlingene om lønnsveksten i offentlig sektor (frontfaget)

10 Hva skal det forhandles om? Lønn Lønnssystem Øvrige tariffbestemmelser –Overtid, godtgjøringer (kveldstillegg, delt dagsverk, mm.), ferie, lønn under sykdom/svangerskap/fødsel, osv. Forhandlingsbestemmelser Tariff 2016s10

11 Tariff 2016s11 Arbeidstid Arbeidstid i skolen Arbeidstid for barnehagelærere i KS-området –Forhandlinger starter i midten av desember. –Brudd i forhandlingene – nemnd –må ta stilling til om nemndsavgjørelsen skal bringes inn i hovedtariffoppgjøret

12 Tariff 2016s12 Pensjon Tariff 2009 og Pensjonsreform 2011 - endringer i folketrygdloven Regjeringserklæringen 2013: –«sammen med partene i arbeidslivet finner løsninger som reduserer forskjellene mellom pensjonssystemene i privat og offentlig sektor» Arbeidsdepartementet utreder offentlig tjenestepensjon og AFP Hva står på spill? Usikkert, men: –30 års opptjeningstid i pensjonskassen –66 % av sluttlønn –67 år, levealdersjustering, garantiordning og grunnlovsvern –Besteårsregel (40/20) eller alleårsregel? –Ytelsesbasert / innskuddsbasert / hybrid – hvem får risikoen? –AFP – 62 år eller senere? Pensjon er utsatt lønn!

13 Noen problemstillinger 1.Hva er viktigst for lærerne i skolen: generelt tillegg til alle eller skal noen grupper prioriteres? 2.Hvilke lærergrupper er det evt. viktigst å prioritere i år? 3.Er det andre krav som er viktig for lærergruppene som f.eks. sentrale tillegg for tilleggskompetanse, godtgjøringer, mm? 4.Føringer inn i evt. lokale forhandlinger? 5.Hvor viktig er det å beholde pensjonsordningen opp mot andre krav? 6.Er det andre krav vi bør fremme? Tariff 2016s13


Laste ned ppt "Organisasjonsmessig behandling. Tariff 2016 Hva blir det viktigste for Utdanningsforbundet i vårens hovedoppgjør? Tariff 2016s2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google