Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 ”Etikk er viktig for norske bedrifter, men det passer ikke nå!” 1.Oversikt 1.Oversikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 ”Etikk er viktig for norske bedrifter, men det passer ikke nå!” 1.Oversikt 1.Oversikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no ”Etikk er viktig for norske bedrifter, men det passer ikke nå!” 1.Oversikt 1.Oversikt. 1.Oversikt. 2.Innledning 2.Innledning 3.Om styrets oppgaver og ansvarsområder 3.Om styrets oppgaver og ansvarsområder 4. Dagens situasjon 4. Dagens situasjon - Etikk- og moral-begrepene - Etikk- og moral-begrepene 5.Fenomen som påvirker etikken. 5.Fenomen som påvirker etikken. Hvordan søke innsikt i etikkens verden – mentale modeller Hvordan søke innsikt i etikkens verden – mentale modeller a.Rollen – Arbeidsrollen: lurer den oss? b.Kultur: Indre verdier i kulturen styrer rollen - som styrer adferd ! c.Gruppetenkning – gruppebedrag – varsleren: Gruppepress støtter uetisk handling ! d.Ritualer: Støtter eller hindrer etisk handling ! 6.Oppsummering – styrets sjekkliste - suksesskriterier 6.Oppsummering – styrets sjekkliste - suksesskriterier

2 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 2.Innledning. Hensikt: Refleksjon, økt innsikt og mer etisk handling Hensikt: Refleksjon, økt innsikt og mer etisk handling Hvorfor fokus på etikk: Hvorfor fokus på etikk: 1.det er riktig for oss mennesker (jfr. prinsippetikk) 2.for virksomhetens måloppnåelse (jfr. konsekvensetikk) - Etikkens potensiale for positiv verdiskjapning, og - Etikkens potensiale for å unngå omdømmetap/tillitssvikt/kostnader/”etiske bomber” Etikk: handler om hvordan vi omgås hverandre

3 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 3.Om styrets oppgaver og ansvar (1): Hovedsak er at styret samlet OG det enkelte styremedlem skal tilføre virksomheten merverdi og/eller bidra til å sikre kvaliteten på arbeidet. For øvrig: Hovedsak er at styret samlet OG det enkelte styremedlem skal tilføre virksomheten merverdi og/eller bidra til å sikre kvaliteten på arbeidet. For øvrig: 1.Formulere mål og angi retning for å nå disse gjennom strategi og handlingsplaner. 1.Formulere mål og angi retning for å nå disse gjennom strategi og handlingsplaner. 2.Forvisse seg om at man er på rett kurs i tråd med visjoner, strategier og mål, og sørge for korrigerende tiltak dersom det er nødvendig. 2.Forvisse seg om at man er på rett kurs i tråd med visjoner, strategier og mål, og sørge for korrigerende tiltak dersom det er nødvendig. 3.Ansette og følge opp daglig leder. Følge opp og godkjenne hovedtrekk mht organisering av virksomheten. 3.Ansette og følge opp daglig leder. Følge opp og godkjenne hovedtrekk mht organisering av virksomheten.

4 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 4.Om styrets oppgaver og ansvar (2): 4.Vedta kontrollopplegg og iverksette kontrolltiltak for å sikre ressurser og for å tilfredsstille lovkrav (tidsfrister for årsregnskap osv.). 4.Vedta kontrollopplegg og iverksette kontrolltiltak for å sikre ressurser og for å tilfredsstille lovkrav (tidsfrister for årsregnskap osv.). 5.Påse at styret selv er sammensatt på en slik måte at det både fungerer som et godt og effektivt team og kan utføre sine oppgaver best mulig. 5.Påse at styret selv er sammensatt på en slik måte at det både fungerer som et godt og effektivt team og kan utføre sine oppgaver best mulig. 6.Styremedlemskapet er individuelt og personlig. Enighet bør tilstrebes, men uenighet om vanskelige saker bør event. protokollføres. 6.Styremedlemskapet er individuelt og personlig. Enighet bør tilstrebes, men uenighet om vanskelige saker bør event. protokollføres.

5 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 5.Styrets ansvarsområde (3): Interessentmodellen (Stakeholderteori) (=grupper/kulturer som har relevante interesser i virksomheten) Nødvendig for å håndtere etiske utfordringer Bedriftskulturen Eier-kulturer/ Styrekulturer Innkjøps- kulturen LedelsesLedelses Ledelseskulturen Ansatte: Ingeniørkulturen Ansatte: Salgskulturen Lokalsamfunnskulturen Storsamfunns- kulturen Finanskulturen Andre subkulturer Markedskulturen

6 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 6. Dagens situasjon mht Etikk i arbeidslivet (1) ”Tre av fire nordmenn mener det forekommer korrupsjon i det offentlige.” ”Tre av fire nordmenn mener det forekommer korrupsjon i det offentlige.” Frankrike: 60% tror at politikere er korrupte Frankrike: 60% tror at politikere er korrupte Verdi i Norge: Tror godt om hverandre – naivt? Verdi i Norge: Tror godt om hverandre – naivt? Norge et paradis for økonomisk kriminalitet? Norge et paradis for økonomisk kriminalitet? ”60% tror korrupsjonsproblemet i Norge vil øke i årene framover.”’ ”60% tror korrupsjonsproblemet i Norge vil øke i årene framover.”’ ”Norge er dårligst i Norden.” ”Norge er dårligst i Norden.” Men: Men: Få innkjøpssjefer tror det foregår korrupsjon i egen kommune. Få innkjøpssjefer tror det foregår korrupsjon i egen kommune.

7 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 7.Dagens situasjon mht Etikk i arbeidslivet (2) Endringer i holdninger, normer, moral: Endringer i holdninger, normer, moral: 1996: skattefradrag for bestikkelser og smøring 1996: skattefradrag for bestikkelser og smøring 2005: forsøk på tilbud straffbart. Inntil 10 års fengsel (Straffelovens §276). 2005: forsøk på tilbud straffbart. Inntil 10 års fengsel (Straffelovens §276). 14.12.05: FNs korrupsjonskonvensjon trådt i kraft (140 land) 14.12.05: FNs korrupsjonskonvensjon trådt i kraft (140 land) Stort behov for opplæring i innkjøpsreglene; rutiner; Stort behov for opplæring i innkjøpsreglene; rutiner; Vet ikke hvor grensene går for korrupt adferd. Kommunene er værst (J. Borgen, Transparency Int.) Vet ikke hvor grensene går for korrupt adferd. Kommunene er værst (J. Borgen, Transparency Int.) 1 av 3 ledere i bygg- og anlegg mener korrupsjon er en del av bransjen (des.2006). 1 av 3 ledere i bygg- og anlegg mener korrupsjon er en del av bransjen (des.2006). 2.100 bedrifter/ledere svarte; 16.000 ville ikke svare (!!? – des.2006)) 2.100 bedrifter/ledere svarte; 16.000 ville ikke svare (!!? – des.2006)) ”..slående å se hvor mange som trolig har visst noe, men som ikke har sagt fra” (Økokrimsjef) ”..slående å se hvor mange som trolig har visst noe, men som ikke har sagt fra” (Økokrimsjef) De tause mennesker i kulturen – må bære et stort ansvar for å avdekke misligheter ( ” ) De tause mennesker i kulturen – må bære et stort ansvar for å avdekke misligheter ( ” ) ”Det er viktig å understreke at etikk er holdninger. ”Det er viktig å understreke at etikk er holdninger. Etikk er ikke regler, rutiner, kontroll, tilsyn og revisjon” (NKRF) I 2008: Etisk problemer største utfordring for kommuner (Fredrickson, amer. etikkforsker) I 2008: Etisk problemer største utfordring for kommuner (Fredrickson, amer. etikkforsker)

8 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 8.Sentrale etikkbegrep. Etikk: vanskelig, lett, mykt, den farlige, sprengstoffet, det vi unngår. (JBO-studie: 26 forskjellige svar). Etikk: vanskelig, lett, mykt, den farlige, sprengstoffet, det vi unngår. (JBO-studie: 26 forskjellige svar). Etikk *(JBO ): 1.samhandlingsregler (spilleregler; kjøreregler; adferdsregler) og 2.omsorg (empati; overfor fjerne som nære medmennesker) Etisk dilemma: en vanskelig valgsituasjon der subkulturers forskjellige moral kolliderer Etisk dilemma: en vanskelig valgsituasjon der subkulturers forskjellige moral kolliderer Verdier: goder, egenskaper, holdninger, mål Verdier: goder, egenskaper, holdninger, mål----------------------------------------------------------------------------------- *Etikk – læren om fellesskapsverdier (G. Fløistad) *Etikk – læren om fellesskapsverdier (G. Fløistad) Moral – praktisering av verdier (G. Fløistad) Moral – praktisering av verdier (G. Fløistad)

9 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 9.Sentrale moralbegrep: Moral praktiserte samhandlingsregler (i kulturen: moral i bedriften, fotballaget osv.) * Yrkesmoral: moralen i det yrket/rollen vi har: Innkjøpermoral, revisormoral osv. Moral : a.en etisk moral (omsorgs-delen) og b.en juridisk moral (regel-delen) Allmenmoralen (K.E.Tranøy): Moralen i fellesskaps- eller samfunnskulturen i Norge: Allmenmoralen (K.E.Tranøy): Moralen i fellesskaps- eller samfunnskulturen i Norge: 1.moralske normer og verdier som har bred aksept i samfunnet. 1.moralske normer og verdier som har bred aksept i samfunnet. 2.de normer og verdier det er bred konsensus om. 2.de normer og verdier det er bred konsensus om. (dvs. ikke nødvendigvis at alle er helt enig; ca.80%; jbo) (dvs. ikke nødvendigvis at alle er helt enig; ca.80%; jbo)

10 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 10.Rollen: Styrer vår (u)etiske handlinger ! Vår evne til rollespill – og evne til å overta rollens moral: Jfr. Milgrams eksperimenter; Nazi-rollen (”Nazi-Per”) mm Stoltenbergs roller: Stoltenbergs roller:

11 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 11.Rollen – arbeidsrollen – ”skurken” som lurer den oss? Hvorfor flyktet Nora fra sin dukke-rolle i Ibsens ”Et dukkehjem?”

12 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 12.Forskjellige roller i forskjellige kulturer: Bedriftskulturen-samfunnskulturen To forskjellige roller, i to kulturer - med hver sin moral! To forskjellige roller, i to kulturer - med hver sin moral!1.Bedriftsleder-rollen 2.samfunnsengasjert borger

13 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 13.Hvilken rolle svarer: ”Etikk er viktig, men timingen er ikke god nå”* Hvordan forstå dette lederne svar? Tolkning: Lederne sier både at etikk er viktig og at etikk ikke er viktig. Begrunnelse for ”Ikke timing nå”: ”Det var fokus på noe annet”! (fusjon, ny leder, omorganisering..) JBO-svar: 1.To forskjellige roller svarer: Bedriftslederen OG samfunnsborgeren 2.Et retorisk rituale – som hindrer etisk handling (Eks. ritualer: konfirmasjon; middagsmåltidet, morgenmøtet mandag osv.) --------------------------------------------------------------------------- * Spørsmål i lederintervjuer: ”Arbeider du noe med etikk i din virksomhet nå?”

14 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 14.JBOs dobbelt-rollemodell Vi har flere roller: Lederrollen, styremedlemsrollen, morsrollen, spesialistrollen, samfunnborgerrrollen Hvilken rolle dominerer i arbeidslivet? Bedriftslederen har to roller – begge svarer: Samfunnsborger- rollen sier: ”Etikk er viktig.. Lederrollen sier: ”..men timingen er ikke god nå!”

15 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 15.Nye ritualer – som etikken blir håndtert med: * 1.Retoriske ritualer. Talemåter – med eller uten påfølgende handling. Eks.: ”Slik gjør vi det her”. ”Du skal ikke komme her og komme her” ”Etikk er viktig, men timingen er ikke god nå!” * 2.Reduksjonisme-ritualer: Spillritualer. Den mange-dimmensjonale etikken reduseres til en-dimensjonensjonale spilleregler. Eks.: forskjellige talemåter om spilleregler - der etikken reduseres til spilleregler. Eks.: Innkjøperen (byråkraten oa) reduserer/forenkler etikk til regler og prosedyrer Eks.: Nordsjø-dykkerne: Etisk ansvar redusert til jus – ”ansvaret/saken foreldet”

16 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 16.Hva styrer jobbrollen - mht etisk adferd? NB: Verdiene i den dominerende kulturen styrer rollen! Relevante del-kulturer (jfr. interessentmodellen): Relevante del-kulturer (jfr. interessentmodellen): 1.Fellesskapskulturen – 2.Bedriftskulturen (+ del-kulturer som innkjøpskultur, revisjonskultur…) Hva er de (indre) verdier i de dominerende kulturene? (ikke sikkert det er verdiene beskrevet i verdidokumentet) Kultur: Kultur: det organisasjonen har til felles mht verdigrunnlag, holdninger og normer, og som derved preger adferdsformene i organisasjonen. det organisasjonen har til felles mht verdigrunnlag, holdninger og normer, og som derved preger adferdsformene i organisasjonen.

17 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 17.Organisasjonskulturens 2 nivåer: 1.Indre verdier – 2.det ytre 1.Kulturens - indre verdier (det vi ikke ser); Felles verdier, oppfatninger, forestillinger, holdninger, antagelser (om virkelighet, menneskenatur osv.) NB: Dette styrer vår adferd og handlinger i rollen Eks.1: Fellesskapskulturen; Viktigste praktiserte verdi : Livskvalitet, etikk (?) Eks.2: Markedskulturens dominerende hovedverdi: lønnsomhet (se forrige ark) Størst utfordring: Hvordan bygge ut de indre verdier? (jfr. suksesskriterier) 2.Kulturens – ytre (det vi ser): Væremåte, lederstil, historier, språket, biltype, (stort) kontor, materielle symbol, klær..

18 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 18.Hva styrer lederen eller fagmannen? Fig.: To kulturer med to roller og to typer moral konstruerer etisk dilemma Fellesskapskulturen allmenmoralen Bedriftskulturen bedrifts-moralen 1. Styreleder-leder-rollen 2.Samfunnsmedlemsrollen = Etisk dilemma Håndtering av dilemmaet: A.Konstruktiv – B.Ikke-konstruktiv

19 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 19.Gruppetenkning (”groupthink ”) - gruppebedrag. - og varsleren … * - "Groupthink" er noe som oppstår under konformitetspress i mer eller mindre lukkede kommunikasjonsnettverk, og gruppetenkningen bidrar til å undertrykke kritiske analyser av og skepsis i forhold til rådende påstander. * - Kort fortalt gjør ønsket om å bli likt av andre i fellesskapet at man bedriver selvsensur av oppfatninger som strider mot felleskapets normer. Dette er altså snakk om et gradert fenomen, som finnes i større eller mindre grad overalt. Undervisningsbygg, taxi-Oslo… Eks.: Storebrand/Langangen; Vannverksaken; Undervisningsbygg, taxi-Oslo… * - En Varsler (whistlebloweren - jfr. allmennmoralen): - en som varsler om brudd på samhandlingsregler på etisk grunnlag Bryter lokal moral og normer – dvs. ”umoralsk” – DERFOR straffes! * - Nye bestemmelser om varslingsordning i AML nå! --------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Teori: ”Victims of Group Think” - Studie av Grisebukta-invasjon ; Janis 1972)

20 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no 20.Oppsummering ny innsikt mht å forstå etikk: Fenomener knyttet til vår hjerne : 1.Rollen: Styrer vår (u)etiske handlinger ! 1.Rollen: Styrer vår (u)etiske handlinger ! (summen av forventninger som retter seg mot en stilling el. posisjon) (summen av forventninger som retter seg mot en stilling el. posisjon) Jbo: ”Han er kristen i helgen og kjøpmann i hverdagen.” Jbo: ”Han er kristen i helgen og kjøpmann i hverdagen.” 2.Kultur: Indre verdier i kulturen styrer rollen - som styrer adferd ! 2.Kultur: Indre verdier i kulturen styrer rollen - som styrer adferd ! (det organisasjonen har til felles mht verdigrunnlag, holdninger og normer, og som derved preger adferdsformene i organisasjonen) (det organisasjonen har til felles mht verdigrunnlag, holdninger og normer, og som derved preger adferdsformene i organisasjonen) 3.Gruppetenkning – gruppebedrag: produserer whistleblowers. 3.Gruppetenkning – gruppebedrag: produserer whistleblowers. Gruppepress støtter uetisk handling ! Gruppepress støtter uetisk handling ! (ensrettede, stereotypiske virkelighetsoppfatninger i gruppen/miljøet/kulturen ) (ensrettede, stereotypiske virkelighetsoppfatninger i gruppen/miljøet/kulturen ) 4.Ritualer: Støtter eller hindrer etisk handling ! 4.Ritualer: Støtter eller hindrer etisk handling ! (et fastlagt mønster av kollektiv handling …) (et fastlagt mønster av kollektiv handling …) - 1.Timingen-ritualet. - 1.Timingen-ritualet. - 2.Spill-ritualene. - 2.Spill-ritualene.

21 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no Styrets sjekkliste overfor daglig leder mht etikk: 21.Suksesskriterier mht implementering av etikk Er det etablert Etiske retningslinjer, etisk råd, kurs nyansatte/lederopplæring?Er det etablert Etiske retningslinjer, etisk råd, kurs nyansatte/lederopplæring? Er det Prosesser – over tid.Er det Prosesser – over tid. Ritualer; arenaer for etisk refleksjon: temamøter; (Ingen rituell engangsforeteelse). Er det Bevissthet på kulturperspektiv og kulturbygging – subkulturer.Er det Bevissthet på kulturperspektiv og kulturbygging – subkulturer. Lederholdning: Bygge en kultur der bl.a. ”whistleblower” er unødvendig. Miljøer fra mange resultatenheter, fagmiljøer, geografiske enheter osv. skal samordne. Er det Forankring hos ledelsen (styrer; daglig ledelse). Lederne må gå foran.Er det Forankring hos ledelsen (styrer; daglig ledelse). Lederne må gå foran. Ansvar og bevisste planer for oppfølging. Er det Forankring i strategi og handlingsplanerEr det Forankring i strategi og handlingsplaner Tar ”Insiderne” ansvar – hvordanTar ”Insiderne” ansvar – hvordan (er det en ”Dette er ikke mitt bord ”- holdning ? Kommunikasjon – dialog.Kommunikasjon – dialog. Opplæring i etikk (som i EDB); trening i behandling av etiske dilemma (søk hjelp av ressurspersjoner mht etikk).

22 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no Vedlegg: 22.Smøretesten (NKRF) Vil du selv ha god samvittighet om du tar imot? Vil du selv ha god samvittighet om du tar imot? Er det uproblematisk å fortelle dine overordnede om det? Er det uproblematisk å fortelle dine overordnede om det? Er det greit at avisen skriver om dette på forsiden? Er det greit at avisen skriver om dette på forsiden? Svarer du ja på alle de tre spørsmålene er det trolig uproblematisk å svare ja.

23 Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 E-mail: jorn.bud@online.no ******** Skremmer`n Skremmer`n


Laste ned ppt "Rådgiver Jørn Bue Olsen Tlf: 91639463 ”Etikk er viktig for norske bedrifter, men det passer ikke nå!” 1.Oversikt 1.Oversikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google