Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vedtektskomiteens innstilling TINE SA. Barnet i badevannet TINEs organisering må gjenspeile at TINE har bredere oppgaver enn et ordinært aksjeselskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vedtektskomiteens innstilling TINE SA. Barnet i badevannet TINEs organisering må gjenspeile at TINE har bredere oppgaver enn et ordinært aksjeselskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vedtektskomiteens innstilling TINE SA

2 Barnet i badevannet TINEs organisering må gjenspeile at TINE har bredere oppgaver enn et ordinært aksjeselskap. TINE skal ivareta eiernes næringsinteresser og må ha systemer som kanaliserer disse interessene. Organisering må ivareta behovet for rekruttering av tillitsvalgte Organisering må sikre utvikling av kompetanse i hele eierorganisasjonen.

3 Utfordringer med dagens modell Svært komplisert valgordning. Svært få frihetsgrader ved valg til sentrale verv. Uklar rollebeskrivelse for mellomleddet. Regionale bindinger i konsernstyrevervet. Stor ressursbruk på mellomleddet i forhold til grunnplan.

4 Vedtektskomite - sammensetting Etter en forutgående prosess oppnevnte konsernstyret en vedtektskomite den 20.03.2014 Komiteen har bestått av følgende personer: - Nina Kolltveit Sæter (leder) (midt) - Bjarne Leonhardsen (nord) - Elisabeth Irgens Hokstad (øst) - Christian Aasland (sør) - Birgit Oline Kjerstad (vest) - Den til enhver tid sittende Ordfører i Rådet – Nils Asle Dolmseth (ett møte) og Jarle Bogen Komiteen ble bedt om å legge fram forslag til reviderte vedtekter innen 1. september 2014

5 Mandatet (1) Eierorganisasjon Produsentlag - Organisering i produsentlag holdes uendret. Årsmøte - Ingen endringer i årsmøtets sammensetning. Årsmøteutsendingene velges i produsentlagene. Konsernstyret - Konsernstyret velges i Tines årsmøte etter innstilling fra sentral valgkomite. Kravet om å innstille to styremedlemmer fra hver region fjernes fra vedtektene. Geografisk spredning gjennom instruks. Størrelsen på konsernstyret skal ikke vurderes. Rådet - Rådet velges som i dag av årsmøtet. Størrelse og sammensetning av rådet beholdes om lag uendret, men tilpasses antallet geografiske områder. Sentral valgkomite innstiller til valg av rådet på representanter fra hvert geografisk område Regionmøtet - Regionmøtene avvikles som vedtektsfestede organ. Regionstyret - Regionstyret avvikles. Deler av regionstyrets funksjon overtas av et områdeutvalg.

6 Mandatet (2) Områdeutvalg - Det etableres områdeutvalg. Utvalget består av de eiervalgte medlemmene av rådet innenfor et område. Utvalget får ansvar for bl.a.: - Ansvar for planlegging og ledelse av møter, drift av eierorganisasjonen - Ansvar for kompetanse og rekruttering - Ansvar for samfunnskontakt regionalt vurdere navn på dette organet, samt vurdere antallet områder og inndeling av disse. Antallet bør ligge i intervallet 5-8 områder. Sentral valgkomite - Sentral valgkomite består av 8 medlemmer. Alle medlemmene i sentral valgkomite velges på «fritt» grunnlag. Geografisk spredning sikres gjennom instruks. Områdevis valgkomite – vurderer behov for områdevis valgkomite og eventuelle oppgaver og valg Kontrollkomite - skal vurdere kontrollkomiteens oppgaver, ansvarsområde og deltakelse i rådsmøter. Komiteen står fritt til å vurdere andre forhold i vedtekter og instrukser dog innenfor de rammer som gitt ovenfor. Tilleggsoppgave: Årsmøtet 2012 vedtok: «Årsmøtet ber om at neste vedtektskomite legg fram forslag til vedtekter der Kontrollkomiteen får adgang til datterselskap som kontrollkomite. Vedtatt som foreslått. Enstemmig»

7 Begreper medlemskap Husstandsmedlem Gir grunnlag for fortolkning Erstattes med en presisering av at deling av medlemskap kun kan skje mellom personlige medlemmer som er i familie, og som har eller kan få sine økonomiske interesser ivaretatt av TINE Begge må være registrert i medlemsregisteret Samdrifter Begrepet «samdrifter» har opphørt i forskriftssammenheng Byttes ut med «driftsfellesskap»

8 Tvister Foreslår en klargjøring av prosedyrer for ulike typer tvister - tvister som omhandler årsmøtevedtak - alle andre tvister som enten avgjøres av klagenemd og / eller voldgiftsdomstol Beskriver frister og saksbehandling for de ulike typer tvister

9 Produsentlag Arbeidsutvalget skal bestå av 3 medlemmer - Mulighet for inntil 5 medlemmer i en overgangsperiode på opp til 3 år. - Et mindretall ønsker å ha det som nå med 3- 5 (normalt 3) medlemmer Produsentlagsleder er også årsmøteutsending - Produsentlag som samarbeider om årsmøtesending må velge en av produsentlagslederne - Særlig store lag kan ha 2 utsendinger, der er nestleder også utsending Produsentlagene er høringsorgan for styret Hensikt: Å styrke forholdet mellom styret og produsentlagene

10 Årsmøtet Vil bestå i hovedsak av produsentlagsledere Årsmøteutsendingene fordeles prosentvis etter antall medlemmer i hvert eierområde Eierutvalgene fordeler utsendingene mellom produsentlagene i eget eierområde med sikte flest mulig produsentlag representert. Særlig store lag kan ha 2 utsendinger. Hensikt: Produsentlagene får mer direkte kontakt og kobling til årsmøtet Usikkerhet: Ivaretakelse av kjønnsfordeling, driftsformer og om eierutvalgene vil håndtere fordeling av utsendinger likt.

11 Konsernstyret Mandatet: Ikke å endre styrets størrelse Frikoble geografisk binding Geografisk binding av konsernstyret er ikke vedtektsfestet, men i instruks til valgkomite står at det skal innstilles på 2 fra hver region Komiteen foreslår: -Å stryke setningen i instruks for sentral valgkomite om å innstille på 2 fra hver region, og erstatte med «ta geografiske hensyn» -Et mindretall på 2 foreslår at nevnte setning i instruks bør lyde : «.. søke å få minst en styrerepresentant fra hvert eierområde»

12 Rådet Ikke vedtektsfeste rådets størrelse, men - velge 4 rådsmedlemmer fra hvert eierområde - antall ansatte i rådet utgjør en andel av det totale antall rådsmedlemmer Eiervalgte rådsmedlemmer velges som før av årsmøtet, men - innstilles av sentral valgkomite (ikke som nå via regional valgkomite og regionmøtet) Alle medlemmer av sentral valgkomite samt leder og nestleder innstilles av sentral valgkomite Antall møter i rådet økes til minst 3 i løpet av året

13 Regionmøter - Regionstyrer Regionmøtene avvikles som vedtektsfestet organ - innstillinger fra regionmøtene foreslås gjort av sentral valgkomite - andre fora får i oppgave å overta de øvrige funksjoner som regionmøtene har Regionstyrene foreslås avviklet - erstattes av et eierutvalg som ivaretar de eierrelaterte oppgavene og samfunnskontakten som regionstyrene har i dag

14 Eierområder (1) Eierområder foreslås som nytt mellomledd Antall og grenser for eierområdene fastsettes av styret. Dette for å ha tilstrekkelig fleksibilitet i organisasjonen Eierområdene bør inndeles etter fylkesgrenser av hensyn til blant annet politisk kontaktarbeid Eierområdene bør ikke være for ulike i antall medlemmer Hvert eierområde har likt antall rådsmedlemmer Gi økt kontakt mellom produsentlagsledere og sentrale tillitsvalgte Revitalisering av eierorganisasjonen

15 Eierområder (2) Foreslår en skisse med 6 eierområder:

16 Eierutvalg Hvert eierområde har et eierutvalg - som består av inntil 6 medlemmer med følgende sammensetning - de 4 rådsmedlemmene fra eierområdet hvorav en av disse er leder - inntil 2 konsernstyremedlemmer - eierutvalget konstituerer seg selv.  Hovedoppgaven til eierutvalgene - være bindeledd i og bidra til engasjement i medlemsorganisasjonen - delta i produsentlagsmøter og arrangere produsentlagsledersamlinger - ivareta Tines samfunnsmessige interesser i området herunder politikerkontakt - fordele årsmøteutsendinger innen området Hovedhensikt: Være bindeledd mellom konsernstyret og den lokale medlemsorganisasjon

17 Kontrollkomite Oppgaver, ansvar og deltakelse i rådet - foreslår ingen endring i kontrollkomiteens adgang til deltakelse i rådet - ansvarsområdet er mer presisert og tydeliggjort - oppgavene er utvidet herunder årlig å foreta nærmere tilsyn med minst ett av konsernets virkeområde (instruks). Årsmøtets vedtak i 2012 om å være kontrollkomite for datterselskaper - Kontrollkomiteen har ikke lovhjemmel til å være kontrollkomite for datterselskaper. Det er kun generalforsamling i datterselskaper som kan velge sin egen kontrollkomite - Kontrollkomiteens instruks gir rom for å at skal føre tilsyn med «TINE sin eierstyring av datterselskapene»

18 Sentral valgkomite Sentral valgkomite foreslås å innstille på alle valg og godtgjørelser som årsmøtet skal gjøre For å sikre geografisk spredning foreslås at alle eierområdene er representert i sentral valgkomite Rådets og regionmøtenes innstillinger overfor årsmøte overføres til sentral valgkomite inklusiv å innstille på egne medlemmer. Regionale valgkomiteer opphører, og erstattes ikke med andre alternativer på mellomnivå. Sentrale valgkomitemedlemmer må få adgang til å møte på produsentlagsledersamlinger for å sikre kunnskap og nettverk

19 Vedtektskomiteens innstilling Vedtektskomiteen avgir en enstemmig innstilling på alle punkter med unntak av et mindretall på 1 vedrørende arbeidsutvalgene størrelse et mindretall på 2 vedrørende ordlyd i instruks for sentral valgkomite

20 Kap 2Kap 1 Produsentlag Regionmøter Leder(nestleder i produsentlag) Årsmøte Regionstyret 6 ”fortrinnsvis ” fra styret og rådets medlemmer i regionen Leder valgt blant eiervalgte styremedlemmer Nestleder fra styret eller rådet Velger etter innstilling fra Sentral valgkomite Komiteen innstiller to fra hver region Deltar i Rådet 4 (5) fra hver region + ansatte Styret Velger etter innstilling fra regionmøte Velger blant rådets medlemmer Velger blant konsernstyrets medlemmer Innstilling fra regionmøtet Gir råd Dagens modell Velger Områdemøter/distriktsm øter/ distriktsvise samlinger (ikke vedtektsfestet)

21 Kap 2Kap 1 Produsentlag Årsmøte Velger etter innstilling fra sentral valgkomite - Komiteen tar geografiske hensyn Rådet 4 fra hvert eierområde + ansatte Styret Velger etter innstilling fra sentral valgkomite Gir råd Ny modell Velger Eierutvalg 4 rådsmedlemmer fra eierområdet + inntil 2 fra styret i regionen. Konstituerer seg selv bindeledd Ikke vedtektsfestede samlinger for produsentlagsledere


Laste ned ppt "Vedtektskomiteens innstilling TINE SA. Barnet i badevannet TINEs organisering må gjenspeile at TINE har bredere oppgaver enn et ordinært aksjeselskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google