Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samuel Hykkerud 30.05.20001 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... "ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer - praktisk håndtering i geriatrisk arbeid"

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samuel Hykkerud 30.05.20001 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... "ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer - praktisk håndtering i geriatrisk arbeid""— Utskrift av presentasjonen:

1 Samuel Hykkerud 30.05.20001 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... "ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer - praktisk håndtering i geriatrisk arbeid" GerIT-nett

2 Samuel Hykkerud 30.05.20002 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Disposisjon over ting som berøres mKoding mKortlister mGroupere mDRG mbruken av dette mspesifikke DRG-er mISF mhva tjener vi og ? mhva med framtiden ?

3 Samuel Hykkerud 30.05.20003 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Er du trygg ved koding av ICD-10 / NCSP, eller går du deg vill ??

4 Samuel Hykkerud 30.05.20004 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Sykdomsprosess (ene) Genetiske faktorerMiljøfaktorer EtiologiPatogenese Når diagnostiserer vi tilstandene ?? Sykdomsbilde

5 Samuel Hykkerud 30.05.20005 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Nominalistisk klassifikasjon: det finnes ikke sykdommer, kun syke mennesker dvs at sykdomsbetegnelser, kun er navn som hefter ved klasser av pasienter.

6 Samuel Hykkerud 30.05.20006 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... 5.2. Gjeldende kodeverk 1. januar 1999 skiftet man diagnose- og prosedyrekodeverk. De nye kodeverkene skal brukes for alle pasienter som skrives ut fra sykehus eller flyttes over til annen avdeling etter 31.12.1998. Dersom sykehusopphold som avsluttes i 1999 inneholder avsluttede avdelingsopphold fra 1998 (registrert med gamle koder), skal diagnose- og prosedyrekodene for slike avdelingsopphold omkodes. Bruk av ICD-9-koder eller SIFF-95-koder er ikke tillatt for pasienter utskrevet etter 31.12.98 og forårsaker gruppering til DRG 470 med null refusjon. Følgende kodeverk er gjeldende fra 1. januar 1999: ICD-10 Diagnoser “Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer”. Norsk utgave av ICD-10, 10. revisjon. Statens Helsetilsyn 1998. NCSP Prosedyrer "Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 1999", 1. opplag. Norsk utgave av ”The NOMESCO Classification of Surgical Procedures” ( NCSP ) med tillegg av foreløpige koder for ikke-kirurgiske prosedyrer. NOMESKO, KITH og Statens helsetilsyn 1998. Administrativeopplysninger“Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehusopplysninger”, KITH Rundskriv IK-44/89 av Statens Helsetilsyn (avdelingskoder) I tillegg kommer egne behandlings/prosedyreoversikter for ikke-kirurgisk behandling ( kreftbehandling)

7 Samuel Hykkerud 30.05.20007 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer....ICD10 1/1 1999 somatiske sykehus: Innføring av nytt diagnosekodesystemInnføring av nytt diagnosekodesystem –ICD-10 –(International Classification of Diseases 10.versjon) Innføring av nytt prosedyrekodesystemInnføring av nytt prosedyrekodesystem –NCSP-N –(Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 1999 Norsk versjon) SkadeskjemaSkadeskjema –Konsekvens av ICD-10 for melding av skader osv etter kapittel XX og XIX

8 Samuel Hykkerud 30.05.20008 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Klassifikasjonsprinsipper i ICD 1 Etiologi Etiologi ( årsak, hvordan tilstand oppstår) Infeksjoner, svulster, medfødte misdannelser, skaderOrgansystem Nervesystemets sykdommer, øyesykdommer, øresykommer, hudsykdommerLivsfase Svangerskap, fødsel, barselstid, perinatale sykdommerAndre Psykiske sykdommer, symptomer, faktorer av betydning for helsetilstand

9 Samuel Hykkerud 30.05.20009 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Klassifikasjonsregler i ICD 2 Prioriteringsrekkefølge: Svangerskap, fødsel, barselstid ( kap XV) Visse perinatale tilstander ( kap XVI) Visse infeksjonssykdommer ( kap I) Svulster( kap II) Medfødte misdannelser ( kap XVII) Skader og forgiftninger ( kap XIX) Organsystembaserte kapitler (kap III-XIV) Symptomer og unormale funn (kap XVIII) Faktorer av betydning for helsetilstanden og kontakt med helsevesenet (kap XXI)

10 Samuel Hykkerud 30.05.200010 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer....Skadeskjema Kodene for kapittel XX er obligatoriske for alle skadetilfeller, kapittel XIX, når den ytre årsak til skaden er kjent og kan registreres. Skadested registeres med med stedskode, den skaddes aktivitet (SYNAPS) For villet egenskade og lovlig inngripen, krig registreres bare skadested

11 Samuel Hykkerud 30.05.200011 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Elektronisk søkeverktøy for ICD-10

12 Samuel Hykkerud 30.05.200012 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Elektronisk søkeverktøy for Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 1999 NCSP

13 Samuel Hykkerud 30.05.200013 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Multippel koding  For å angi infeksjonsfremkallende organisme ved lokale infeksjoner.  N30.0 Akutt cystitt  B96.2 Escherichia coli som årsak til sykd. klass. i andre kap.  For å angi funksjonstype ved svulster med funksjonell aktivitet.  For å angi morfologikode i SNOMED for svulster.  For å angi underliggende årsak for tilstander i blokken F00-F09.  For å angi det aktuelle stoffet ved legemiddelinduserte tilstand.  For å angi fullstendig beskrivelse av skade eller forgiftning. T50.9 Forgiftninger med andre og uspesifiserte legemidler og biologiske substanser flunizepam/Rohypnol ATC: N05C DO3 paracetamol: N02B E01 Narkotiske stoffer (ikke legemidler) som omsettes illegalt for eksempel heroin : N02A

14 Samuel Hykkerud 30.05.200014 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer....Forgiftniger T4n Forgiftning med terapeutiske legemidler og biologiske substanser Merk:For kjente legemidler skal ATC-kode oppgis i tillegg til koden T4n. Dersom legemidlet er delvis kjent, skal ATC-koden brukes med så mange tegn som informasjonsgrunnlaget tillater. Dersom det bare foreligger informasjon om hvilken hovedgruppe legemidlet tilhører, brukes bare ett tegn (jfr liste over hovedgrupper i kapittel XX ved Y4n). Ekskl:forgiftninger med: - diagnostika og ikke-terapeutiske preparater () - ukjente, uspesifiserte legemidler mv () Eks. digitalisintoksikasjon: I44.1 Atrioventrikulært blokk, andre grad T4n Forgiftning med terapeutiske legem. og biologiske substanser C01 A A04 digitoksin ( Digitrin)

15 Samuel Hykkerud 30.05.200015 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Snarveier til koding ? KortlisterKortlister ”Lathunder””Lathunder”Kontra Krav til presisjon statistikk, juridisk etcKrav til presisjon statistikk, juridisk etc Krav til klarhet overfor økonomiske systemerKrav til klarhet overfor økonomiske systemer Premiering eller fortvilelse ?Premiering eller fortvilelse ?

16 Samuel Hykkerud 30.05.200016 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Diagnoser1 Kortliste for geriatrisk sengepost

17 Samuel Hykkerud 30.05.200017 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Diagnoser2 Kortliste for geriatrisk sengepost

18 Samuel Hykkerud 30.05.200018 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Diagnoser3 Kortliste for geriatrisk sengepost Krav til rehabiliteringskodene følger:

19 Samuel Hykkerud 30.05.200019 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Prosedyrer til Kortliste for geriatrisk sengepost

20 Samuel Hykkerud 30.05.200020 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Andre klassifikasjonssystemer

21 Samuel Hykkerud 30.05.200021 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... ICD-10 og DRG ¶DRG (diagnoserelaterte grupper) er et klassifikasjonssystem hvor medisinsk informasjon grupperer sykehusopphold i ulike kostnadsgrupper. ¶Sykdomskoden, f eks ICD-10-koden, knyttes til en av DRG-systemets 24 hoveddiagnosegrupper (HDG). ¶DRG-systemet angir også om diagnosen regnes som alvorlig sykdom eller komplikasjon.

22 Samuel Hykkerud 30.05.200022 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer....Forgiftniger T4n Forgiftning med terapeutiske legemidler og biologiske substanser Merk:For kjente legemidler skal ATC-kode oppgis i tillegg til koden T4n. Dersom legemidlet er delvis kjent, skal ATC-koden brukes med så mange tegn som informasjonsgrunnlaget tillater. Dersom det bare foreligger informasjon om hvilken hovedgruppe legemidlet tilhører, brukes bare ett tegn (jfr liste over hovedgrupper i kapittel XX ved Y4n). Ekskl:forgiftninger med: - diagnostika og ikke-terapeutiske preparater () - ukjente, uspesifiserte legemidler mv () Eks. digitalisintoksikasjon: I44.1 Atrioventrikulært blokk, andre grad T4n Forgiftning med terapeutiske legem. og biologiske substanser C01A A04 digitoxin ( Digitoxin)

23 Samuel Hykkerud 30.05.200023 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... 5.3.1. Koding av diagnoser Diagnoser skal alltid kodes med minst 4 tegn når 4 tegn er tilgjengelig. DRG- klassifiseringen baserer seg på åtte registrerte diagnoser, hvorav den første blir oppfattet som hoveddiagnose. Diagnosene registrert som nummer to og oppover, oppfattes som bidiagnoser. Følgende krav settes til registreringen av hoveddiagnose: Hoveddiagnose må alltid registreres. Hoveddiagnosen må nedtegnes som 1. diagnose ved utskrivning. For sykehuspasienter skal diagnoser i kapitlene XVIII og XXI bare unntaksvis brukes som hoveddiagnose Z-koder skal benyttes i registreringen av hoveddiagnose i kontakter med helsetjenesten der tilstanden verken er sykdom eller skade. Dette gjelder følgende tilstander: Observasjonspasienter; pasienter som legges inn til observasjon uten at spesielle tiltak er iverksatt skal kodes med diagnoser i kategori Z03 eller Z04. I framtiden kan det være at diagnose blir til TILSTAND og prosedyre til tiltak/service/tjeneste, hvor NCSP blir en del av dette.

24 Samuel Hykkerud 30.05.200024 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Sverd- og stjernesystemet (parkoding) For diagnostiske uttrykk som inneholder opplysninger om både underliggende sykdom og klinisk manifestasjon, er det gitt to koder. Fra 1.1.99 skal begge koder føres inn i pasientjournalen og registreres i det pasientadministrative system. Kodeparet beskriver èn diagnostisk tilstand, som kan være en hoved- eller bidiagnose. Sverdkoden (etiologisk beskrivelse av sykdom) kan etter ICD-10’s regler oppføres alene uten stjernekode (beskrivelse av sykdommens manifestasjon), men av hensyn til DRG-klassifiseringen er det nødvendig å ta med stjernekoden når det i boken henvises til en stjernekode. En stjernekode kan derimot ikke oppføres alene, men skal oppføres etter den tilhørende sverdkode. Det er ikke slik å forstå at sverdkoden er hoveddiagnose og stjernekoden bidiagnose eller omvendt. Alle stjernekoder er forhåndsdefinert og merket med stjerne (*) i ICD-10-boken. ICD- 10 tillater at de fleste koder i kapitlene I-XVII benyttes som sverdkoder, og bare i de tilfeller hvor det er mest aktuelt å søke fra en sverdkode til en stjernekode er sverdkoden merket med sverd. Dette medfører at bare stjernekode skal flyttes over til NPR-recorden Siden det foreløpig ikke er plass for mer enn 1 kode per diagnose i NPR-recorden, og det som regel er manifestasjonen som har kostnadsmessig betydning, er det stjernekoden som brukes i finansieringen. Dette medfører at bare stjernekode skal flyttes over til NPR-recorden

25 Samuel Hykkerud 30.05.200025 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... For kompleks rehabilitering (Z50.80) gjelder i tillegg: arbeidet foregår store deler av dagen / døgnet fram til utskrivning eller minimum fem virkedager pasienten har minimum en overnatting i tillegg funksjonstrening, trening i kompenserende teknikker og tilpassing av hjelpemidler/miljø Det foretas en vurdering av tiltak i forhold til mestring : personlig mestring, i hjem, skole, arbeid og fritid Habiliterings-/rehabiliteringsarbeidet ledes av lege har spesialutdannelse i fysikalsk medisin og rehabilitering. Innen fagområdene reumatologi, geriatri, nevrologi eller pediatri kan habilitering-/rehabiliteringsarbeidet ledes av spesialist innen nevnte områder. Det presiseres ytterligere at kode for kompleks rehabilitering (Z50.80) foreløpig IKKE skal brukes hvis rehabilitering er ledet av andre spesialister enn fysikalsk medisin og rehabilitering, reumatologi, geriatri, nevrologi eller pediatri. Rehabiliteringspasienter kompleks -

26 Samuel Hykkerud 30.05.200026 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Forholdet mellom DRG-vekt og liggetid for primær rehabilitering dager DRG-vekt

27 Samuel Hykkerud 30.05.200027 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... ¶Hvis operasjonsromkrevende prosedyrer ikke er utført, tilordnes ICD-10-koden til en bestemt DRG-gruppe (1- 3 DRG'er). ¶I de tilfeller en operasjonsromkrevende prosedyre er utført, vil DRG-tilhørighet avgjøres av prosedyrekoden innenfor hoveddiagnosenes HDG. ICD-10 og DRG

28 Samuel Hykkerud 30.05.200028 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... ¶Endelig plassering av DRG er avhengig av: ¶ pasientens alder, ¶utskrivningsmåten og ¶om eventuelle bidiagnoser i kombinasjon med hoveddiagnosen regnes som spesielt ressurskrevende. ICD-10 og DRG

29 Samuel Hykkerud 30.05.200029 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer....DRG

30 Samuel Hykkerud 30.05.200030 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer....DRG

31 Samuel Hykkerud 30.05.200031 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Dårlige og spesifikke DRG-er 468 Større op uten sammenheng med hoveddiagnosen 469 Hoveddiagnosen ubrukbar som utskrivingsdiagnose 470 470 Ikke grupperbar pga manglende opplysninger, ofte mangler diagnose eller epikrise er ikke skrevet 476 Prostata op uten sammenheng med hoveddiagnosen 477 Mindre op uten sammenheng med hoveddiagnosen

32 Samuel Hykkerud 30.05.200032 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... I nnsats S tyrt F inansiering DRG-refusjon 1999 = Korrigerte DRG-poeng * 50% * 28 289

33 Samuel Hykkerud 30.05.200033 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Groupere = grupperingsverktøy 2 Nimes Klinisk DRG-vekting, ISF, trimpunkt, HDG

34 Samuel Hykkerud 30.05.200034 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Groupere = grupperingsverktøy 1VisualDRG DRG-vekting, HDG

35 Samuel Hykkerud 30.05.200035 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Eksempler Disse følgende eksempler, er hentet fra RiTø 1999 De illustrerer bruk av ICD-10 og DRG ved rapporter som avgis NPR og som alle må sende tertialvist I tillegg også sammenligningstall 1998 - foreløpig 2000

36 Samuel Hykkerud 30.05.200036 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Avd. MED fra 14/12/1999 22:00 til 23/12/1999 12:00Hoveddiagnose G45.8 A. spes. forbig. cerebrale iskemiske anf. og besl. Syndromer (TIA)Bidiagnoser (†) E11.8 Ikke-insulinavhengig diabetes mellitus med uspes. Komlikasj I69.3 Følgetilstander etter hjerneinfarkt (†) M16.1 Primær hofteleddsartrose, uten oppl. om bilateral manifest. DRG:15TIA og okklusjon av precerebrale arterier ISF:9193Vekt=0.65 Korr.vekt=0.65 Basis ref=9194 (9193) Trim:13Type=Medisinsk HDG:1Sykdommer i Nervesystemet

37 Samuel Hykkerud 30.05.200037 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Tromboser i hjernearterier I63.3 pasienter født 1900-1920 fordelt på avdelinger og seksjoner

38 Samuel Hykkerud 30.05.200038 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... DEMENTE på poliklinikk

39 Samuel Hykkerud 30.05.200039 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Prostatacancer - hvem stiller diagnose ? GASS01 UROS01 KREFTS1 MEDGES5 MEDS01 MEDS3B MEDS04 MEDS3A MEDS07 MEDS3C Antall 3,00 112,00 107,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00

40 Samuel Hykkerud 30.05.200040 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Kommune +-+-+PRØVEKJØRING av: +-+-+ Datert: 03/05 2000 21:06 Troms fylke og kommuner

41 Samuel Hykkerud 30.05.200041 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Kommune +-+-+PRØVEKJØRING av: +-+-+ Datert: 03/05 2000 21:13 Nordland fylke og kommuner

42 Samuel Hykkerud 30.05.200042 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Kommune +-+-+PRØVEKJØRING av: +-+-+ Datert: 03/05 2000 21:10 Finnmark fylke og kommuner

43 Samuel Hykkerud 30.05.200043 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Kommune 1998 1999 2000 DRGpoeng/komm./Finnmark Datert: 03/05 2000 21:24 Gjennomsnittlig DRG Finnmark/år - 1998 - 1999 - 2000

44 Samuel Hykkerud 30.05.200044 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Kommune 1998 1999 2000 DRGpoeng/komm./Finnmark Datert: 03/05 2000 21:24 Gjennomsnittlig DRG Finnmark/år - 1998 - 1999 - 2000

45 Samuel Hykkerud 30.05.200045 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 NORDLANDTROMSFINNMARK Fylke 1998 1999 2000 Gj.snittlg/Fylke/år Datert: 03/05 2000 21:18 Gjennomsnittlig liggetid fylke/år - 1998 - 1999 - 2000

46 Samuel Hykkerud 30.05.200046 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer....

47 Samuel Hykkerud 30.05.200047 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Fortsatt like forvirret ??

48 Samuel Hykkerud 30.05.200048 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... Adresser: ODIN med oversikter for DRG og ”prislister” oppdateres seint ! http://www.dep.no/shd/proj/isf/kode/kode-01.html KITH med muligheter til å hente ned oppdateringer og følge med i utviklingen http://www.kith.no/

49 Samuel Hykkerud 30.05.200049 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... LEGE, LEG DEG SELV ! MEDICUS CURARE IPSE !


Laste ned ppt "Samuel Hykkerud 30.05.20001 ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer.... "ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer - praktisk håndtering i geriatrisk arbeid""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google