Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Altinns forslag til ny strategi Semicolon/NorStella 5.2.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Altinns forslag til ny strategi Semicolon/NorStella 5.2.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Altinns forslag til ny strategi Semicolon/NorStella 5.2.2016

2  0900 – 0910 – Åpning og velkommen ved Terje Grimstad, Semicolon og Jon Arve Risan, NorStella  0910 – 0920 – Kortversjonen av strategien ved Cath Holten, Altinn  0930 – 1015 – Strategisk tema 1: Rolle  1015 – 1030 – Pause  1030 – 1115 – Strategisk tema 2: Strategi  1115 – 1200 – Lunsj  1200 – 1245 – Strategisk tema 3: Forretningsmodell  1245 – 1300 – Oppsummering og avslutning  Debattleder/fasilitator Arild Haraldsen, StratiT Disponering av dagen

3  Strategi er å ha et reflektert forhold til omgivelsene  Kunder (tjenesteeiere/etater)  Leverandører  Konkurrenter (andre initiativ i offentlig sektor/tenke nytt og helhetlig) Hva er strategi?

4 Mandatet

5  En strategiprosess består av tre steg  Strategianalyse (hva er problemet?)  Strategivalg (her er løsningen!)  Gjennomføring (slik gjøres det)  Den foreslått strategi fra Altinn omfatter de to første stegene Strategiprosess

6 Noen premisser fra mandatet  «Regjeringens ambisjon om å bruke og videreutvikle Altinn som et sentralt virkemiddel for å forenkle hverdagen for næringsdrivende og innbyggere skal være et særlig tungtveiende premiss for strategiarbeidet.» (Mandatet)  «Virksomheten skal i utgangspunktet ta i bruk Altinns infrastruktur og tjenesteplattform for produksjon av relevante tjenester» (Digitaliseringsrundskrivet)  «Evalueringen av Altinn II-programmet påpeker at intensjonen om å utvikle en solid pådriver-rolle for gevinstrealisering gjennom Altinn, ikke er innfridd» (Strateginotatet side 13).  «Altinn er en nasjonal felleskomponent og skal være hele offentlig sektors samhandlingsplattform» (Mandatet)  «Det er et mål at offentlig sektor skal unngå parallelle investeringer til produksjon og tilgjengeliggjøring av elektroniske tjenester». (Mandatet)

7  Strategien beskriver Altinn som «pådriver» og som «hele offentlig sektor samhandlingsplattform»  Bør Altinn kun være register- og informasjonsforvalter, samt som transportstruktur for den offentlige infrastruktur?  Skal Altinn innta rollen som sentral aktør for registerhåndtering, informasjonsforvaltning og semantikk for hele den offentlige sektor?  Skal Altinn være hele offentlig sektors samhandlingsplattform?  Hvilket ambisjonsnivå bør Altinn legge seg på med hensyn til fremtidige behov hos brukerne og forvaltningen?  Hvordan bør forvaltningen av Altinn innrettes overfor andre offentlige virksomheter slik at det sikres et godt skille mellom Brønnøysundregistrenes roller som forvalter av Altinn-løsningen, konsulent ved tjenesteproduksjon og leverandør av IKT-tjenester?  Hvordan skal profileringen av merkevaren Altinn utvikles videre? Bør Altinn være et synlig merkenavn for sluttbrukerne (privatpersoner og virksomheter) eller være "transparent" og integrert i de offentlige virksomhetenes egne løsninger? Rolle

8 Aktører  Tone Bringedal, Difi  Håkon Røstad, NAV

9 Strategi  Det slås fast at Altinn skal være en felleskomponent på linje med øvrige felleskomponenter.  Hvordan kan Altinn på en best mulig måte samvirke med andre nasjonale felleskomponenter og IKT-systemer?  Skal disse ha et felles regime eller fortsatt driftes og utvikles hver for seg? Hvis sentralisert, er det da Altinn, Difi eller SKATE som skal være samordningsinstans?  Hva må til for å tilrettelegge Altinn slik at små og store aktører i IKT-leverandørindustrien skal kunne utvikle egne løsninger for offentlig sektor som bygger på, eller integreres mot, Altinn?  Hvilke tjenester skal Altinn selv ha enerett på å utvikle, og hvilke tjenester skal utvikles i det åpne leverandørmarkedet?  Hvordan sørge for at man leverer en felleskomponent som er åpen for innovasjon og videreutvikling?

10 Aktører  Lisbeth Nederberg, Skedsmo kommune  Roger Schjerva, IKT Norge

11  Altinn tar sikte på å få kommunene som sentral målgruppe  På hvilken måte kan kommunene involveres i Altinns styringsstruktur?  Hvilke prioriteringer bør forvaltningen gjøre ved innlemmelse av ny funksjonalitet og nye tjenesteeiere eller tjenester?  Tendensen går i retning fra skjema til temabaserte tjenester. Hvilket forhold og rolle skal dagens tjenesteeiere ha i en slik utvikling?  Bør Altinn også være en aktør for det private næringsliv?? Bør Altinn være en konkurrent nasjonalt og internasjonalt for private leverandører?  Hvilke behov for tjenesteutvikling skal ivaretas og for hvem, i den kommende 5 - års perioden?  Bør kommunesektoren være en målgruppe for Altinn? I så fall på hvilke områder? Forretningsmodell

12 Aktører  Hjørdis Hoff, Acendo  Anne Mette Dørum, KS

13  Brukerorientering:  Altinn skal legge til rette for at privatpersoner og virksomheter skal oppleve det som helhetlig og enkelt å kommunisere med det offentlige  Støtte til myndighetsutøvelse:  Altinn skal tilby offentlig sektor relevant og effektiv støtte til digitalisering for å ivareta rettigheter, plikter og muligheter  Samhandling:  Altinn skal være pådriver for og tilby infrastruktur for samhandling på tvers av etatsgrenser og forvaltningsnivåer  Innovasjon og næringsutvikling:  Altinn skal være pådriver for nye digitale løsninger og støtte IKT- relatert næringsutvikling Altinns forslag til ny strategi

14  Strategien skiller mellom samspill i relasjon til tre dimensjoner:  Den tekniske infrastrukturen (tjenestene, verktøyene, informasjons- portalen og tilhørende aktiviteter for utvikling, drift og support).  Forvaltningsorganisasjonen (ivaretakelsen av forholdet til virksom- hetene som bruker Altinn og leverandørene).  Samarbeidet med andre offentlige virksomheter (pådriverrollen for forenkling og effektivisering for brukere og myndigheter). Oppbyggingen av Altinns strategiforslag


Laste ned ppt "Altinns forslag til ny strategi Semicolon/NorStella 5.2.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google