Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Orientering om arbeidet med felles styringssystem fk-svv Torsdag 27 august 2009 Rolf-Helge Grønås Leder av arbeidsgruppen, FRM/TM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Orientering om arbeidet med felles styringssystem fk-svv Torsdag 27 august 2009 Rolf-Helge Grønås Leder av arbeidsgruppen, FRM/TM."— Utskrift av presentasjonen:

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Orientering om arbeidet med felles styringssystem fk-svv Torsdag 27 august 2009 Rolf-Helge Grønås Leder av arbeidsgruppen, FRM/TM

2 Medlemmer  Berit Brendskag Lied (SVV/RM)  Tone Brunvoll (SVV/RM)  Per Ivar Gjeldstad (VD)  Gunnar Eiterjord (Rogaland fk)  Johnny Stiansen (Hordaland fk)  Meg (leder) (Telemark fk)

3 Arbeidsform  Litt kort tid til disp; utfordring å samle gruppen  Forberedelser, dokumentstudier  Forsøk på videokonferanse 26 mai…..  Arbeidsmøte 15-16 juni  Etterarbeider pr mail fram til 23 juni  Sluttføring 24 juni  Viser til utleverte materiale som er komplett så langt vi kom..

4 mandat  I samsvar med kontaktutvalgets anbefaling og nedsettes en liten arbeidsgruppe med oppgave å legge fram forslag til et ”skjellett” med innhold og oppbygging av et helhetlig, forutsigbart og mest mulig enhetlig styringssystem for fylkeskommunenes virksomhetsstyring av fylkesvegområdet …..  Med helhetlig styringssystem menes et styringssystem som bl.a. inkluderer strategi-/langtidsplan, flerårig handlingsprogram, årlig budsjett, årlig tildelingsbrev med rammer, mål og styringsindikatorer, regnskapsføring og rapportering. Det helhetlige styringssystemet bør innbefatte overordnet planlegging, planlegging av tiltak, utbygging, drift, vedlikehold, beredskap og forvaltning av fylkesvegområdet.

5 Overordnet mål – arbeidsgruppas tolkning  Styringssystemet skal sikre at fylkeskommunen får levert produkter på investeringer, drift/vedlikehold og forvaltning til rett tid, kostnad og kvalitet. Styringssystemet skal sikre god samhandling mellom fylkeskommunene og Statens vegvesen, blant annet ved å sikre god flyt av styringsinformasjon mellom partene

6 grunnlagsmateriale  Vi har basert oss på dokumenter og formater som allerede er i bruk eller er utviklet av andre.  Rammeavtalen og leveranseavtalen er utarbeidet av Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen/Region sørs kontaktperson til VFK. Takk!

7 Prinsipper og løsning  Overordnet strategi som rammeverk  Avtaleprinsippet; selv om mye reguleres gjennom lovverk og gjeldende instrukser, velger vi å anbefale at det inngås avtaler som reguleringsverktøy  Dokumentene Rapport Rammeavtale med vedlegg Leveranseavtale med vedlegg

8 sluttrapporten  Rapporten inneholder en grov beskrivelse av hva vi anbefaler. I tillegg angir den disposisjonen for ”Fylkesvegplanen” (ikke eget dokument; flere brukbare formater fins og er vurdert  I rapporten er det også pekt på problemstillinger som det må arbeids videre med (evt av AG)

9 fylkesvegplan En fylkesvegplan bør minimum omfatte følgende hovedkapitler: 1.Innledning 2.Status for vegnettet – beskrivelse av dagens situasjon 3.Utfordringer, generelle og spesielle 4.Økonomiske rammer og økonomi-/finansieringsstrategi 5.Strategier for utvikling av fylkesvegnettet 6.Investeringer 7.Drift og vedlikehold inkl ferjedrift der det er aktuelt 8.Handlingsprogram  Det presiseres at det for enkelte fylkeskommuner også kan være aktuelt å ha med andre punkter.

10 rammeavtalen  Avtalen fastsetter rammebetingelser og retningslinjer for samarbeidet mellom partene i forbindelse med planlegging, gjennomføring av investeringsprosjekter, forvaltning, vedlikehold og drift av fylkesveger  Vedlegg Oppgave-/ansvarsmatrise Årshjul

11 Vedlegg 4a ”Styrings og dialoghjul”

12 Leveranseavtale - disposisjon 1.Partene 2.Formål 3.Mål 4.Tildeling 5.Leveranse Overordnet planlegging og utredning Planlegging av enkeltprosjekter Investering Drift og vedlikehold Fergedrift Rekvirering av midler 6.Styringsdialog og rapportering 7.Avvikshåndtering 8.Endringer av avtalen  Vedlegg: Spesifisert budsjett Spesifisert planleggingsprogram (ikke utarbeidet forslag) Spesifisert byggeprogram (ikke utarbeidet forslag) Spesifisert program for drift og vedlikehold (ikke utarbeidet forslag) Styrings-/dialogkalender år 20xx

13 styringskalender DatoSakOppgave / temaAnsvar / Deltagere Jan 10KoordineringsmøteAvklare evt leveranser - status/prognose regnskapSVV: Fylkessjef, prosjektsjef, styringsstab og etter behov. FK: Samferdselssjef (tilsv), økonomisjef/-stab Jan-mar 10 Budsjett 2010 / St prp 1 (2009- 2010) Dialog ang St prp 1- 2011Spesielt i forhold til ras prosjekter, rentekompensasjon og prosjekter som bør korrdineres. Analyse bør kunne hentes fra økonomiplanens år 2. Feb 10KoordineringsmøteAvklare evt leveranser - status/prognose regnskapSVV: Fylkessjef, prosjektsjef, styringsstab og etter behov. FK: Samferdselssjef (tilsv), økonomisjef/-stab Feb 10Fylkesting Mar 10Årsrapport 2009 FKDelrapport til FK Mar 10KoordineringsmøteAvklare evt leveranser - status/prognose regnskapSVV: Fylkessjef, prosjektsjef, styringsstab og etter behov. FK: Samferdselssjef (tilsv), økonomisjef/-stab Mar 10KontaktmøteÅrsrapport, revisjon av rammeavtaleSVV: Regionvegsjef, Fylkessjef, Strategisjef, styringstab samt etter behov. FK: Fylkesrådmann, Regionalsjef (tilsv), samferdselssjef (tilsv), økonomisjef Mar 10KoordineringsmøteAvklare evt leveranser - status/prognose regnskapSVV: Fylkessjef, prosjektsjef, styringsstab og etter behov. FK: Samferdselssjef (tilsv), økonomisjef/-stab Apr 10Fylkesting Merknad: Møterytmen varierer mellom fylkeskommunene. I tillegg til fylkestingsmøte, vil det være aktuelt for SVV å delta i hovedutvalg og fylkesutvalg (tilsv) når aktuelle saker behandles Apr 10Rapportering 1.tertialInnsending av rapport i hht til mal Apr 10KoordineringsmøteAvklare evt leveranser - status/prognose regnskapSVV: Fylkessjef, prosjektsjef, styringsstab og etter behov. FK: Samferdselssjef (tilsv), økonomisjef/-stab Mai 2010Budsjett 2010 / St prp 1 (2009- 2010) Inspill til St prp 1 sendes på høring

14 tilpasninger til den enkelte FK  Ulike politiske styringsmodeller (RA pkt 4, kulepkt 2)  Ulike styringsambisjoner  Ulike kompetanse og kapasitet  Ulike utfordringer og strategier  AG legger til grunn at lokale tilpasninger vil og bør finne sted

15 Mer arbeid?  Harmonisering av økonomisystemene i hhv Statens vegvesen og fylkeskommunene, herunder Harmonisert kontoplan Harmonisering mot KOSTRA Budsjettert tildeling med eller uten moms Rapportering etter kontant- eller anordningsprinsippet  Planlegging av evt ekstraordinære statlige midler til rassikring på fylkesveier, føring, fullmakter  Samordning av planlegging på nasjonalt nivå, fylkeskommunenes rolle som største vegeier (NTP, riksvegutredninger, større investeringsprosjekter på riksveger, mv)  Se også merknad om harmonisering av tildling og budsjett

16 avslutning  Effektiv ressursutnyttelse uavhengig av -lokalisering  Avtaleprinsippet signaliserer partnerskapsbetraktning, grunnlag for relasjonsutvikling  Transparens i styringsinformasjon vil uansett forebygge asymmetri som grobunn for friksjon

17 Wasjernå’a?  Avklaring med Kontaktutvalget SVV-KS, evt ytterligere arbeid  Videre arbeid på regionalt nivå – regional tilpasning  Forholdet mellom SVV og fylkeskommunene må reguleres på regionalt nivå mellom SVV/Reg og den enkelte fk


Laste ned ppt "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Orientering om arbeidet med felles styringssystem fk-svv Torsdag 27 august 2009 Rolf-Helge Grønås Leder av arbeidsgruppen, FRM/TM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google