Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KG Jebsen senter for myelomatoseforskning Anders Waage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KG Jebsen senter for myelomatoseforskning Anders Waage."— Utskrift av presentasjonen:

1 KG Jebsen senter for myelomatoseforskning Anders Waage

2 Skipsre Tildelt midler til 14 Jebsen sentere siden 2010 KG Jebsen Center for Myeloma Research 2012

3 NTNU – St Olavs hospital Klinisk forskningBasal forskning Translasjons forskning Biobank

4

5 Myelomatoseforskning ved St Olavs hospital/NTNU 20 års translasjonsforkning Anders Waage Avdeling for blodsykdommer St Olavs hospital/NTNU

6 Hva foregår i senteret ? Biobank Kliniske studier med medikamenter Sekvensering av DNA fra myelomceller Dyremodell for myelomatose Undersøkelse av betydningen av en rekke faktorer som Myc, BRAF, PRL3, HGF, c-met Myelomcellers følsomhet for cellegift Studier av hvorledes medikamenter virker

7 Norsk biobank for myelomatose Pasienter blir spurt om vi kan ta prøver til forskning når det tas prøve ved diagnose og ved tilbakefall. Prøver fra 30 sykehus i Norge 600 pasientprøver med rene kreftceller 200 prøver fra friske celler i benmargen 40 000 serumprøver Benmargsplasma Normale celler fra myelomatosepasienter

8

9 Biobank Hospital 1 Hospital 2 Hospital 3 Hospital 4 Hospital 5 CD138 pos celler (95% rene) CD138 neg celler Normale celler blood Serum, plasma Beinmargplasma Cytopsin utstryk Cytospin utstryk Lagret i flytende nitrogen Lagret ved -80 0 C Beinmarg Blod Rene myelomceller Detaljert registrering

10 Beinmarg og beinmargsaspirat

11

12

13

14 Isolering av rene plasmaceller Robosep

15 Avsluttete studier med medikamentutprøving

16 Kliniske studier myelomatose Thalidomid Blood 2010, 116: 1405-1416 Blood 2011, 118: 1239-1247

17 Bisfosfonatstudie. Umiddelbar betydning for behandling i Norden Effect of pamidronate 30 mg versus 90 mg on physical function in patients with newly diagnosed multiple myeloma (Nordic Myeloma Study Group): a double-blind, randomised controlled trial. Gimsing p, Carlson K, Turesson I, Fayers P, Waage A, Vangsted A, Mylin A, Gluud C, Juliusson G, Gregersen H, Hjorth Hansen H, Nesthus I, Dahl IM, Westin J, Nielsen JL, Knudsen LM, Ahlberg L, Hjorth M, Abildgaard N, Andersen NF, Linder O, Wisløff F. Lancet Oncol 2010;11:973-82.

18 Konsolidering med velcade etter HMAS Bortezomib consolidation after autologous stem cell transplantation in multiple myeloma: a Nordic Myeloma Study Group randomized phase 3 trial Ulf-Henrik Mellqvist, Peter Gimsing, Oyvind Hjertner, Stig Lenhoff, Edward Laane, Kari Remes, Hlif Steingrimsdottir, Niels Abildgaard, Lucia Ahlberg, Cecilie Blimark, Inger Marie Dahl, Karin Forsberg Tobias Gedde-Dahl, Henrik Gregersen, Astrid Gruber, Nina Guldbrandsen, Einar Haukås, Kristina Carlson, Ann Kristin Kvam, Hareth Nahi, Roald Lindås, Niels Frost Andersen, Ingemar Turesson, Anders Waage Jan Westin, for the Nordic Myeloma Study Group Blood 121;4647-54, 2012

19 Melfalan/prednison/thal mot melfalan/prednison/len I alt 668 pasienter St Olav, Ullevål, Førde, Stavanger, Ullevål, Tromsø Analysert juli 2014

20 HMAS versus medikamenter Inklusjon avsluttet I alt 1470 pasienter 2012-14 30 pasienter fra Norge St Olav, OUS, Bærum, Førde, Stavanger, Tromsø, Ålesund, Avsluttet, men ikke analysert enda

21 Kreftceller blir etterhvert svært forskjellig og kan trenge forskjellige medisiner 21 Greaves M & Maley C, Nature, 2012. Kreft starter i en celle, men endrer seg gradvis til mange forskjellige celler Cellene blir så forskjellige at de kan trenge forskjellig medisin

22 Keats et al, Blood, 2012

23 Ordbok for DNA og celler Genom: alt DNA (arvestoffet) i kroppen Exom: DNA som blir til proteiner. Utgjør 2% av genomet Gen: avgrenset DNA-tråd som blir til et bestemt protein Mutasjon: endring i baser i DNA som gjør at vi får et annerledes protein

24 Sekvensering: bestemme rekkefølgen av baser i DNA tråden. Da finner vi også mutasjoner som er typiske for kreftsvulsten Celleklon: en gruppe celler som har samme dominerende mutasjoner Subklon: en gruppe celler hvor mutasjonen er tilstede hos mindre enn 90% av cellene

25 DNA sekvensering går raskere og er blitt billigere Det koster i dag ca kr 16 000 å sekvensere kreftexomet

26 Myelomceller Sekvensering ved to tidspunkter Celler fra 25 pasienter er sekvensert

27 M-komponenten

28 Antall mutasjoner

29 Mutated allele fraction Exomsekvensering fra 2 tidspunkter

30 89 mutations 272 mutations

31 Exomsekvensering fra 2 tidspunkter

32 DNA sekvensering fra 3 tidspunkter

33 Stor forskjell i type og antall mutasjoner hos forskjellige pasienter 11 mutasjoner går igjen hos 5-40% av pasienter

34 Kan dette brukes i behandling ? For tidlig, det fins ikke medisiner som er rettet mot aktuelle mutasjoner Målet er persontilpasset medisin, dvs. å finne medisiner som er rettet mot dominerende mutasjoner

35 Er myelomatose arvelig? Nei, det oppstår 99% tilfeldig

36 Eivind Coward Kristine Misund Toril Holien Hong Yan Dai Even Holt Rustad Anders Sundan Anders Waage Øyvind Hjertner Nordisk myelomatose studiegruppe Kreftforeningen Sekvenseringsplattformen NTNU: Vidar Beisvåg Arne Sandvik St Olavs hospital NTNU

37

38

39 Chloroquine øker effekten av carfilzomib, men ikke bortezomib

40

41 Undersøkelse av myelomcellers følsomhet for medikamenter

42 c-MYC i myelomatose T Holien, TK Våtsveen, H Hella, A Waage, A Sundan Blood. 2012;120:2450-2453 Myc- hemmer

43 Norsk kreftgenomkonsortium Sekvensering av DNA fra 7 kreftformer Ved kreft oppstår det nye mutasjoner i DNA og disse kan ha betydning for utvikling av kreftsykdommen Hensikt: finne mutasjoner som har betydning for kreftutviklingen Strategi: sammenligne celler fra diagnosetidspunkt og tilbakefall

44

45 Forskjellige cellekloner som kommer og går Keats et al., Blood 120(5), 2012

46 Hittil sekvensert 20 pasientprøver diagnose- tilbakefall eller tilbakefall-tilbakefall Samarbeid med Nederland som vil bidra med samme antall prøver Resultater vil foreligge i slutten av 2015

47

48

49 MPT vs MPR 668 patients, oral presentation ASH Randomized phase III trial in non-transplant eligible patients with newly diagnosed symptomatic Multiple Myeloma comparing Melphalan-Prednisone-Thalidomide followed by Thalidomide maintenance (MP-Thal + Thal) versus Melphalan-Prednisone- Lenalidomide followed by maintenance with Lenalidomide (MP- Len + Len). A joint study of the Dutch-Belgian Cooperative Trial Group for Hematology Oncology (HOVON) and the Nordic Myeloma Study Group (NMSG). Zweegman S, van der Holt B, Mellqvist U-H, Salomo M, Bos GMJ, Levin M-D, Visser-Wisselaar H, Hansson M, van der Velden AWG, Deenik W, Gruber A, Coenen JLLM, Plesner T, Klein SK, Tanis BC, Szatkowski D, Brouwer RE, Visser HPJ, Leys MBL, van de Donk NWCJ, Haukås E, van der Hem KG, Durian MF, Mattijssen EJM, Sinnige HAM, Stevens-Kroef MJPL, Sonneveld P, Waage A.

50 Bruk av journalopplysninger Vi ber om din tillatelse til å bruke opplysninger fra din pasientjournal når dette er nødvendig. Det kan være nærmere beskrivelse av den aktuelle sykdommen, hvordan den har utviklet seg, opplysninger om tidligere sykdommer, forekomst av tilsvarende sykdom i nær familie, hvilken behandling som er gitt og hvordan den har virket. Det kan på et seinere tidspunkt bli aktuelt å ta kontakt med deg igjen for å stille flere spørsmål, eventuelt også ta nye prøver. Du vil i så fall få innkalling til poliklinikken på vanlig måte.

51 Kobling av registre I enkelte prosjekt kan det være nødvendig å sammenstille resultatene med data fra store befolkningsundersøkelser (for eksempel Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag). Noen ganger kan det også være nødvendig å innhente tilleggsinformasjon som finnes i følgende helseregistre:

52 Biological materialCommentTime of sampling NoStoring conditions Cells CD138+ cells>95 % purity2008-500DMSO, liquid nitrogen Dry pellet -80 0 C CD138- cells>95 % purity2009-400DMSO, liquid nitrogen Dry pellet -80 0 C Cytospin smears CD138+ cells, unstained >95 % purity2008-400-80 0 C Mononuclear cells bone marrow 50-70% myeloma cells 1995-2007100DMSO -80 0 C Mononuclear cells blood Normal cells (germ line) 2012-500Dry pellet -80 0 C Serum/plasma Serum/plasma bloodSequential samples of 500 patients* 1993-Approx. 20.000 -80 0 C. Heparin, EDTA, Citrate Bone marrow plasma 2012-250-80 0 C. Heparin

53

54 Formål Forskningsbiobanken tar vare på biologisk materiale (for eksempel blod, vev og urin) som kan benyttes til medisinsk forskning når det ikke lenger er bruk for det til diagnostisering og behandling. Formålet er å gi økt kunnskap om årsaker til sykdom, for derved å bidra til bedre forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom. I forbindelse med behandlingen du får ved sykehuset, forespørres du om å gi materiale til Forskningsbiobanken. Dette innebærer ikke at du skal gjennomgå noen ekstra prøver eller inngrep, men at materiale som blir igjen etter diagnostikk og behandling, blir satt av til medisinsk forskning i stedet for å bli kastet. Noen ganger kan det likevel være at det blir tatt et eller et par ekstra glass i forbindelse med at det likevel tas en blodprøve. Det biologiske materialet vil først og fremst brukes til å frambringe ny kunnskap om din sykdom eller beslektede sykdommer. Materialet kan også brukes som kontroll ved forskning på andre sykdomsgrupper. Forskningsbiobanken er offentlig eid, og den drives ikke kommersielt.

55 Biologisk materiale og helseopplysninger All bruk av biologisk materiale og helseopplysninger i forskning vil skje i form av prosjekter, som først må godkjennes av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge (REK). I enkelte tilfeller vil REK kunne komme fram til at det er behov for å innhente nytt samtykke for å benytte det innsamlede materialet. Materialet vil bli oppbevart og brukt så lenge det er noe igjen, og oppbevaring og bruk blir utført i samsvar med Helseforskningsloven og annet relevant lovverk.

56 Dine rettigheter Det er frivillig om du vil tillate at biologisk materiale kan bli brukt til forskning eller ikke. Dersom du gir ditt skriftlige samtykke, kan du når som helst kreve å få vite hvilket materiale som finnes av deg, hva det er brukt til, samt hvilke resultater som har kommet ut av forskningen. Hvorvidt du velger å samtykke eller ikke, har ingen betydning for den behandling du får ved sykehuset. Ønsker du å trekke tilbake et avgitt samtykke, kan du når som helst benytte følgende adresser/telefonnummer for å få fjernet og destruert materialet, uten å måtte begrunne dette nærmere:


Laste ned ppt "KG Jebsen senter for myelomatoseforskning Anders Waage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google