Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Tilpasning av IPLOS til ny helse- og omsorgstjenestelov Helsedirektoratet v/Mette Grimeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Tilpasning av IPLOS til ny helse- og omsorgstjenestelov Helsedirektoratet v/Mette Grimeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Tilpasning av IPLOS til ny helse- og omsorgstjenestelov Helsedirektoratet v/Mette Grimeland

2 | IPLOS og Helse- og omsorgstjenesteloven Ny helse- og omsorgstjenestelov trådde i kraft 1. januar 2012. Fra samme tid ble kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven opphevet. Endringer i mange andre sentrale lover, herunder spesialisthelsetjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven.

3 | Gjennomgang av IPLOS variabler: Opplysninger om person og boforhold: Ingen endring Opplysninger om vurdert av tannhelsepersonell/lege: Ingen endring

4 | Opplysninger om behov for bistand/assistanse /helsehjelp Begrepet ”Helsehjelp” tilføyes for også å sette fokus på helse I veilederen vil dette utdypes nærmere Beskrivelsen i forhold til skårinndelingen vil bli: Skår 1: Ikke behov for bistand/assistanse/helsehjelp…..

5 | Opplysninger om samfunnsdeltakelse Ingen endring på registreringen Tekstlige justeringer i veilederen knyttet til henvisningene i den tidligere sosialtjenesteloven og aktuelle rundskriv

6 | Opplysning om relevante diagnoser Reservasjon mot at diagnoseopplysninger sendes til IPLOS-registeret Ingen endring

7 | Fravik av krav til vedtak for tjenester i et begrenset tidsrom (mindre enn 14 dager) For å fange opp de som også har tjenester av mindre enn 14 dagers varighet, tilføyes ”avgjørelse” under tjenesteregistrering med følgende: avgjørelse/vedtak.

8 | Bolig (Omsorgsbolig/annen bolig) Ingen endring, bortsett fra å tydeliggjøre beskrivelser/veiledningstekst i samarbeid med SSB (jfr. KOSTRA). Dette gjelder boliger med bemanning

9 | Opplysninger om kommunale tjenester Praktisk bistand- daglige gjøremål Praktisk bistand- opplæring daglige gjøremål Praktisk bistand brukerstyrt personlig assistanse Ingen endring kun justering i forhold til ny lovhenvisning.

10 | Dagsenter/dagtilbud/dagopphold Veiledningsteksten justeres – registrering av organisasjonsnummer blir obligatorisk Matombringing og Trygghetsalarm Del av praktisk bistand – samme henvisning

11 | Hjemmesykepleie Variabelen endres til ”Helsetjenester i hjemmet” herunder sykepleie, (hjemmesykepleie), ….. Utforming og beskrivelsen er ikke endelig avklart Avklares med HOD før sommeren

12 | Avlastning – utenfor institusjon Støttekontakt Omsorgslønn Ingen endring foruten ny lovhenvisning.

13 | Re-/habilitering utenfor institusjon/bolig Sees i forhold til FOR2011-12-16 nr. 1256: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

14 | Institusjonstjenester Beholde eksisterende inndeling. I veileder benytte henvisning og tekst fra ”FOR 2011-12-16 nr 1254: Forskrift om kommunal helse og omsorgsinstitusjon”. Registrering av organisasjonsnummer er obligatorisk og gir opplysninger om hvilke type institusjon.

15 | Ny variabel ”Tidsbegrenset opphold - øyeblikkelig hjelp i institusjon/sykehjem” Tydeliggjøre i veiledningstekst hva som skal med her Benytte teksten fra forskriften.

16 | Individuell plan Forslag om et nytt svaralternativ: ” Ønsker ikke koordinator”. Endelig beslutning foreligger ikke ennå. Opplysninger om bruk av tvang. Ingen endring annet enn å tilpasse tekst til ny lov

17 | Opplysninger om opphold i spesialist- helsetjenesten Ingen endring

18 | Endringsprosess - fremdrift Behov for endring/tilpasning av IPLOS- forskriften Kravspesifikasjoner Veileder for registrering E-læring ……


Laste ned ppt "| Tilpasning av IPLOS til ny helse- og omsorgstjenestelov Helsedirektoratet v/Mette Grimeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google