Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempel på økologiske konsekvenser av kraftregulering Trollheim kraftverk i Surnadal og Rindal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempel på økologiske konsekvenser av kraftregulering Trollheim kraftverk i Surnadal og Rindal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempel på økologiske konsekvenser av kraftregulering Trollheim kraftverk i Surnadal og Rindal

2

3 Skader og ulemper oppstrøms Trollheim kraftverk (13 km) Redusert produksjonsareal for ungfisk og bunndyr på elvestrekningen med omfattende fraføring av vann. Redusert oppvandring av gytefisk i tørre år med påfølgende rekrutteringssvikt i ungfiskbestander. Gjenfylling av høler og andre standplasser for gytefisk og overvintrende sjøaure. Nedslamming av gyte- og oppvekstområder grunnet færre og mindre elveløpsdimensjonerende flommer Tidvis tørrlegging eller alvorlig reduksjon av vanndekt areal, som reduserer ”overlevelseshabitat” og er landskapsmessig skjemmende

4 Skader og ulemper nedstrøms Trollheim kraftverk (24 km) Forsinket og redusert oppvandring av laks/gytelaks forbi kraftverkets utløp som følge av lave vannføringer i restvassdraget oppstrøms. Redusert overlevelse hos utvandrende smolt som følge av reduserte flommer ved smoltutgangstider, bl.a. p.g.a. tidspunkt for årlig teknisk revisjon av kraftverket. Vesentlige konsekvenser av effektkjøring for å møte kraftmarkedets behov, ofte m. uakseptabel stranding av fisk og bunndyr. Trolig den faktor som har bidratt mest til redusert smoltproduksjon i vassdraget nedenfor kraftverket.

5 Skader og ulemper nedstrøms Trollheim kraftverk (forts.) Endring av det naturlige temperaturregimet nedstrøms Trollheim kraftverk pga bunntapping fra Follsjø, - senker vanntemperaturen i sommerhalvåret og øker den vinterstid. Slutt på islegging nedstrøms Harang. Forrykker kritiske faser i yngel og ungfisks biologiske responser mht til swim-up, ernæring, kondisjon og smoltifisering. Ett år til i elva for ungfisken før den smoltifiserer og utvandrer. Uten islegging, oppstår økt hyppighet og sjenanse av frostrøyk for allmennhetens veitrafikk og i bebodde områder nedenfor kraftverket. Øring og tetting av hulrom i elvas bunnsubstrat som følge av redusert størrelse og varighet av flommer. Manglende hulrom og islegging øker yngelens og ungfiskens dødelighet ved utsatthet for predasjon av mink, andefugler og rovfugler.

6 Skader og ulemper i magasina Follsjø (6,75 km2) og Gråsjø (10,5 km2) Tap av trekkvei og habitat for storvilt Mangelfull tilgjengelighet for allmennhetens båtbruk Tidvis manglende rensk og sikring av takrenneinntakene Soner med usikker is i magasinene Lite estetiske reguleringssoner når nedtappet

7 Bestandsstatus iflg. Vitenskaplig råd for lakseforvaltning 2010 Redusert ungfiskproduksjon Forvaltningsmål: Ikke nådd Fare for at beskatningen av bestanden er utenfor bærekraftige rammer.


Laste ned ppt "Eksempel på økologiske konsekvenser av kraftregulering Trollheim kraftverk i Surnadal og Rindal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google