Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Arbeidslivssenter Oslo IA-avtalen for tillitsvalgt og verneombud bydel Østensjø, 4 des. 2012 rådgiver Margrethe Herberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Arbeidslivssenter Oslo IA-avtalen for tillitsvalgt og verneombud bydel Østensjø, 4 des. 2012 rådgiver Margrethe Herberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Arbeidslivssenter Oslo IA-avtalen for tillitsvalgt og verneombud bydel Østensjø, 4 des. 2012 rådgiver Margrethe Herberg

2 IA, 26.09.2016Side 2 Ny IA-avtale 2010 – 2013. Overordnet mål: « å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet»

3 IA, 26.09.2016Side 3 Delmålene i avtalen:  Reduksjon i sykefraværet med 20 % i forhold til andre kvartal 2001 - ikke overstige 5,6 % nasjonalt  Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne  Økning av yrkesaktivitet etter fylte 50 år med seks måneder sammenlignet med 2009

4 IA, 26.09.2016Side 4 Hva forventes av en god IA – virksomhet? 1.Sykefraværsrutiner er kjent og følges 2.Rollene på arbeidsplassen er avklart. Hvem gjør hva? 3.God kvalitet på oppfølgingssamtaler og oppfølgingsplaner

5 IA, 26.09.2016Side 5 Resultatene av et godt IA-arbeid skapes i den enkelte virksomhet Gode resultater krever et sterkt ledelsesengasjement og systematisk samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste Forpliktelser…

6 IA, 26.09.2016Side 6 Tillitsvalgtes rolle  Være en pådriver for å forebygge sykefravær  Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA- arbeid sammen med arbeidsgiver og verneombud  Gjennom medvirkning og samarbeid med ledelsen bidra aktivt i utformingen av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA-arbeidet  Delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det  Bidra til et inkluderende arbeidsliv  Delta på to IA-møter pr år

7 IA, 26.09.2016Side 7 Verneombudets rolle  Ivareta alle ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet  Være en pådriver for å forebygge sykefravær  Være en pådriver for at sykefraværsoppfølging blir en del av det systematiske HMS-arbeidet  Gi støtte og bistand for å finne mulige tilretteleggingstiltak og aktive løsningsalternativer  Delta i dialogmøter dersom den ansatte ønsker dette  Bidra til et inkluderende arbeidsliv  Delta på to IA-møter pr år

8 IA, 26.09.2016Side 8 Rutiner for oppfølging og inkludering Arbeidsgiverperiode fra dag 1 til og med dag 16 Samme periode for avventende sykmelding Oppfølgingsplan skal være utarbeidet innen fire uker, og sendes til sykmelder Dialogmøte 1 skal være gjennomført innen 7 uker1 saka Dialogmøte 2 innen 6 måneder Dialogmøte 3 innen 12 måneder Oppfølgingsplan og rapportering til NAV innen 9 ukersak Inntil 24 egenmeldingsdager i 12 måneders periode. Inntil 8 dager pr fraværsperiode

9 IA, 26.09.2016Side 9 Dialogen er kjernen i IA - arbeidet Arbeidstaker Medvirkningsplikt Arbeidsgiver Tilretteleggingsplikt Muligheter Verktøy og dokumentasjon Støtte og virkemidler Tillitsvalgt/VO

10 IA, 26.09.2016Side 10 I sykefraværsarbeidet… Forslagsstiller  fremme forslag som kan forebygge eller bidra til løsning på problemer relatert til arbeidsmiljø og oppfølging av enkeltpersoner – endring av rutiner, arbeidsfunksjoner eller arbeidstid – tilpasning og anskaffelse av utstyr – endrende/tilrettelagte arbeidsoppgaver – tilrettelegging av fysiske omgivelser – opplæring/omskolering – miljørettede tiltak Holdningsskaper – skape positivitet til avtalen og oppfølgingen av denne – fremme grunnleggende inkluderende holdninger i miljøet

11 IA, 26.09.2016Side 11 … roller Samarbeidspartner – i en likeverdig relasjon til arbeidsgiver (IA statusmøter) – overfor IA ansvarlig (HMS avdelingen) – verneombud, BHT. – samhandle for å finne gode tilretteleggingsmuligheter – være orientert om aktuelle virkemidler – være bevisst om ansattes medvirkningsplikt og aktivitetsplikt og ledelsens tilretteleggingsplikt – Som støtte for enkeltansatte (Ivareta alle ansatte)

12 IA, 26.09.2016Side 12 Hvordan fungerer oppfølgingsrutiner hos oss? Hva kan jeg som tillitsvalgt/verneombud gjøre?

13 IA, 26.09.2016Side 13 Diskusjonsoppgave Arild jobber på din arbeidsplass og har vært sykmeldt til og fra de siste seks måneder med smerter i ryggen. Nå er han tilbake i en gradert sykmelding på 50 prosent. Legen har skrevet på sykmeldingen at det må tilrettelegges for Arild på arbeidsplassen. Lederen til Arild følger ikke dette, fordi han mener at jobben må gjøres uansett. Arild synes situasjonen er vanskelig, noe han ofte beklager seg over til sine kollegaer. Arild virker til tider nedbrutt og lite motivert når han er på jobben. - Hva kan du som tillitsvalgt/verneombud gjøre?

14 IA, 26.09.2016Side 14 Hva kan du i din rolle, gjøre for at dine medlemmer/ kollegaer daglig opplever å bli sett eller hørt? Klistrelappen

15 IA, 26.09.2016Side 15 Sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø Avholde to møter årlig hvor IA-arbeidet er eneste tema, med ledelse, tillitsvalgt og verneombud Være aktiv og ta initiativ overfor ansatte som står i fare for å bli, eller som er syke Tilrettelegge spesielt for arbeidstakere med redusert funksjonsevne (aml §4-6) Innkalle til dialogmøte og utarbeide oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte (§4-6) Leders rolle og ansvar

16 IA, 26.09.2016Side 16 Medvirke i dialogmøter og ved utarbeiding av oppfølgingsplaner og gjennomføring av tiltak (aml §2-3, ftl § 8-8) Gi opplysninger til arbeidsgiveren og NAV om egen funksjonsevne, og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt (ftl §8-8) Opplyse om sykefravær har sammenheng med arbeidssituasjonen Ansattes rolle og ansvar

17 IA, 26.09.2016Side 17 Hva er mulig på min arbeidsplass? Lag liste over muligheter for tilrettelegging på din arbeidsplass Hvordan ivareta tilretteleggingsplikten samtidig som arbeidsoppgaver og kollegaer ikke får for store belastninger? Hvilke rutiner har dere når dere har tilrettelagt så langt det er mulig?

18 IA, 26.09.2016Side 18 Hva kan tilrettelegges? Fysiske tiltak Tekniske hjelpemidler, regulerbar arbeidshøyde, heis, rampe, tilpassing av maskiner Fysisk tilpassing og bygningsmessige endringer Inneklima, lys, luft, plassering i lokalene Organisatoriske tiltak Rutiner, arbeidsfordeling, arbeidsoppgaver, tempo, arbeidstid. Opplæring, omskolering. Ansvars- og myndighetsforhold. Psykososiale tiltak Støtte og oppfølging fra leder. Status, verdsetting, inkludering. Sosialt miljø, kollegastøtte, holdninger og kultur.

19 IA, 26.09.2016Side 19 Planen skal være et levende dokument en målrettet plan for alle involverte Oppfølgingsplanen sendes sykmelder innen 4 uker Revidert oppfølgingsplan sendes NAV innen 9 uker Dokumentasjon av tilrettelegging – AML § 4-6 Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan tidligst mulig i en sykemeldingsperiode og senest innen 4 uker Planen skal inneholde beskrivelse av arbeidsoppgaver vurdering av arbeidsevne tiltak som skal iverksettes i arbeidsgivers regi tiltak med bistand fra myndighetene plan for videre oppfølging

20 IA, 26.09.2016Side 20 Viktige punkter på overordnet nivå  Ny IA – avtale krever at det avholdes to møter årlig i virksomhetene, der kun IA står på dagsorden – Dere er en av partene i trepartssamarbeidet – vær med på møtene!  Ta tak i arbeidet med handlingsplanen for IA – arbeidet i samråd med ledere  Avklar IA – kontaktpersonrollen i egen virksomhet  Sørg for at deres medlemmer vet hva IA innebærer for deres hverdag,- det er ikke bare et dokument ”som ligger der”

21 IA, 26.09.2016Side 21 Viktige punkter på individnivå  Du er en av nøklene til suksess i IA – arbeidet, det har forskning vist oss  Bruk tid på opplæring av de ansatte, gi dem den informasjonen de trenger om IA – arbeidet  Bidra til at også de ansatte ”setter IA på dagsorden”  Støtt de ansatte i et eventuelt sykefraværsløp, spesielt i forhold til medvirkningsplikt og tilretteleggingsplikt  Tenk tilretteleggingsmuligheter så tidlig som mulig  Det er IKKE ulovlig å bry seg om sine medlemmer, dersom det ser ut som om de har det vanskelig

22 IA, 26.09.2016Side 22 Nærvær - et valg?? Skulk V A L G Medisinsk diagnose VALG Noen er objektivt syke.

23 IA, 26.09.2016Side 23 Nærvær – frisk i bydel Østensjø Dialog før helseplagene medfører fravær Tett oppfølging så tidlig som mulig i fraværsperioden Tilrettelegging - Bruk av virkemidler Fokus på dem som er friske – hva er det som gjør at de kommer på jobben hver dag?


Laste ned ppt "NAV Arbeidslivssenter Oslo IA-avtalen for tillitsvalgt og verneombud bydel Østensjø, 4 des. 2012 rådgiver Margrethe Herberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google